Nabídka:
Kontakty

Úvodní stránka > MŠ a ZŠ Moutnice > Školní kuchyně a jídelna > Kontakty >

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNA

Základní škola a mateřská škola Moutnice, příspěvková organizace

adresa: Moutnice 277, 664 55 Moutnice

telefon:  511 117 876

e-mail:  jidelna.zsmoutnice@seznam.cz 

 

vedoucí stravování:     Jindra Žáčková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ MOUTNICE

Dle vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 /zákon č. 561/2004 Sb./


Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, ZŠ a zaměstnance obou zařízení. Žáci a zaměstnanci jsou řádně přihlášení.


Poplatky za stravné se hradí na účet číslo: 181607046/0300, VS: číslo přidělené ŠJ nebo v hotovosti a odhlášené obědy

se odečítají na konci školního roku nebo následující měsíc.


Vybíráním poplatků za stravné je pověřena po dohodě s vedením ZŠ Jindra Žáčková.


Termíny vybírání stravného: rodiče dostanou rozpis dnů v roce, kdy se stravné vybírá.

Termíny vybírání jsou vyvěšené na nástěnce v MŠ, ve školní družině a jsou umístěné na internetových stránkách ZŠ, MŠ a OÚ.


Stravné vybíráme v době od 6:30 hod. – 8:00 hod. v budově ZŠ.


Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 dle věkových skupin takto:


Celodenní stravování dětí MŠ (svačina, oběd, svačina)
- Věková kategorie 3 - 6 let …………………….…. 31,- / 6,- 19,- 6,- /
- Věková kategorie 7 - 10 let ……………………... 33,- / 6,- 21,- 6,- /


Žáci ZŠ
- Věková kategorie 7 – 10 let…...………. 21,-
- Věková kategorie 11 – 14 let…………. 23,-
- Věková kategorie nad 15 let…………. 25,-


V případě, že rodiče nezaplatí stravné, má vedoucí ŠJ možnost dítě ze stravování vyloučit.

Základní škola není povinna hlásit jídelně nemocné děti.


Přihlašování a odhlašování stravy.
Osobně: v kanceláři ŠJ
Telefonicky: v době od 6:30-11:30, 13:00-14:00 na číslo 511 117 876
E-mailem: jídelna.zsmoutnice@seznam.cz


Přihlásit a odhlásit stravu lze nejpozději do 14:00 hod. předešlého dne. Jakoukoli změnu je strávník povinen včas nahlásit vedoucí ŠJ.

Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu. V případě onemocnění si strávník může první den nemoci

odebrat stravu do jídlonosiče. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k přímé spotřebě

bez skladování. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.


Provozní řád, jídelníček a seznam alergenů najdete na nástěnce v MŠ a ŠJ a na internetových stránkách ZŠ, MŠ a OÚ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organizace stravování v ZŠ.


Oběd 11:45 – 12:30 hod.
Vstup do školní jídelny je povolen od 11:40 hod. a to v doprovodu učitele. Dohled nad dětmi v době oběda vykonávají učitelé.
Strávníci si odloží tašky na chodbě před jídelnou.
Umyjí si ruce.
Do jídelny vstupují za doprovodu učitelky. Na stolečku u vchodu si vezmou příbory a usadí se na svá místa ke stolům.
Učitelky nalévají dětem polévku. Použité nádobí děti odloží na určené místo. Na zbytky stravy je v vyhrazena nádoba.
Děti se řadí k výdejnímu okénku, kde jim kuchařka vydá hlavní jídlo.
Použité nádobí děti odloží na určené místo.
Konzumace nápojů: strávníci mají připraven čaj nebo ovocnou šťávu v nerezové nádobě s výpustným kohoutem a čisté hrníčky. Sami se obslouží.
Veškeré použité nádobí umývá kuchařka.
Přídavky jídla jsou možné po vydání všech řádně přihlášených a vydaných obědů.
Děti si mohou z jídelny odnášet pouze „doplňky“ stravy, což jsou jogurty a mléčné výrobky, ovoce, Knuspi, Müsli tyčinky...
Úklid jídelny během výdeje oběda a po něm zajišťuje školnice.
Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými předpisy a společenskými pravidly při stolování.
Úrazy nebo nevolnost hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi.
Problémy nebo připomínky hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi nebo kuchařce, která předá informace vedoucí stravování.
Veškeré připomínky týkající se stravování, platby stravného, postupů při stravování, organizace stravování je možné sdělit vedoucí stravování osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky 511 117 876 a e-mailem: jídelna.zsmoutnice@seznam.cz


V Moutnicích 3. 9. 2018 Zpracovala: Žáčková Jindra