Nabídka:
Splatnost daně z nemovitých věcí

Splatnost daně z nemovitých věcí

Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při
vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci
úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.