Nabídka:
Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název 
  Obec Moutnice
   
 2. Důvod a způsob založení 
  Obec Moutnice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 
   
 3. Organizační struktura (viz. rubrika obecní úřad - obecní samospráva )
   
 4. Kontaktní spojení (viz. rubrika obecní úřad - kontakty )
   
 5. Případné platby můžete poukázat 
  1347951379/0800
   
 6. IČ 
  002 82 154
   
 7. DIČ 
  jsme plátci DPH
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
  2015, 2016, 2017, 2018
   
 9. Žádosti o informace
  Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
  Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání 
  Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  •  komu je žádost určena,
  •  jaká konkrétní informace je požadována,
  •  kdo žádost podává.
  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 
   
 11. Opravné prostředky 
  Způsob odvolání a jeho obsah:
  •  odvolání se podává písemně s doručenkou na adresu obecního úřadu,
  •  odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
   
  O odvolání rozhoduje:
  •  obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  •  krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
   
  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. 
   
 12. Formuláře 
  Žádost o poskytnutí informace  
   
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) 
   
 14. Vyhlášky obce
  (viz. rubrika obecní úřad - vyhlášky)
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

  fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 černobíle) 2,00 Kč
  výtisk z tiskárny (A4 barevně) 5,00 Kč
  ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů 
   
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
  Výroční zpráva za rok 2016.
  Výroční zpráva za rok 2017.

    17. Seznam organizací

          Základní a Mateřská škola Moutnice.