Nabídka:
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky prvního stupně Základní školy a mateřské školy Moutnice

K O N K U R S

Rada obce Moutnice ve smyslu § 166 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele, ředitelky prvního stupně

„Základní školy a mateřské školy Moutnice, příspěvková organizace“.

 

Název organizace:     Základní školy a mateřské školy Moutnice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace

Sídlo organizace:      Moutnice 113, 664 55

IČ:                               70983585

 

Požadavky:

 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících),
 2. znalost problematiky školských, právních a ekonomických předpisů,
 3. organizační, řídící a manažerské schopnosti,
 4. předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 7. 2019, případně dle dohody

 

Podání přihlášky:

Přihlášky včetně příloh budou přijímány poštou, nebo osobně na adresu Obecní úřad Moutnice do 25. února 2019 do 12:00 hod. Rozhodující lhůta pro doručení je datum dne osobního podání, nebo doručení poštou, nebo jinou poštovní službou na adresu vyhlašovatele. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel a budou z konkurzního řízení vyřazeny.

            Přihlášky budou doručeny se všemi přílohami v zalepené a označené obálce s označením:

                        „Konkursní řízení – NEOTVÍRAT“

 

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné je uvést e-mail, mobilní telefonní číslo).

 

Přílohy k přihlášce:

 1. úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu se zákonem o pedagogických pracovnicích (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů apod.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 strany formátu A4,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni podání přihlášky),
 6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narozeni po 1. prosinci 1971),
 7. originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 

V Moutnicích dne 16. 1. 2019

 

                                                                                                                                             Ing. Antonín Vymazal

                                                                                                                                             starosta obce Moutnice

 

Datum vyvěšení na úřední desce v papírové a v elektronické podobě: 16.1.2019

Datum sejmutí z úřední desky v papírové a v elektronické podobě: