Nabídka:
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku.
Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů
pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS,
která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je
zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické
osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení
daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové
schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti.
Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním
výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou
uloženy daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo
více fi nančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů,
jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto fi nanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených fi nančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto fi nančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze
však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu
(tj. toho fi nančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná
platba určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2019,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
● celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena
v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
● QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
● spravující územní pracoviště fi nančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s fi nančním úřadem.
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK
NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách fi nančních úřadů jsou složenky rozesílány
v pořadí nezávislém na místní působnosti fi nančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých
lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 22. května 2019.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se
liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2019 již před obdržením složenky, použije složenku pro
kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.
Ve specifi ckých případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednotlivými fi nančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé fi nanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami,
je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence fi nančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný fi nanční
úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště
místně příslušného fi nančního úřadu, uvedeného na složence.