Nabídka:
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019

(veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce)

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2019 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně
příslušný fi nanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného fi nančního úřadu.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
příslušné fi nanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2019.
Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé fi nanční
úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyhlášky fi nančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle
zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem
v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.