Nabídka:
Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název 

Obec Moutnice
 

2. Důvod a způsob založení 

Obec Moutnice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění      ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 
 

3. Organizační struktura

Obecní úřad Moutnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

 

4. Kontaktní spojení 

(viz. rubrika kontakty)
 

5. Případné platby můžete poukázat 
1347951379/0800 (Česká spořitelna)
 

6. IČ 
00282154
 

7. DIČ 
CZ 00282154 (jsme plátci DPH)
 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  (více informací v rubrice hospodaření obce)
 

9. Žádosti o informace
(podrobnosti v rubrice žádosti o informace)
 

10. Příjem žádostí a dalších podání 
(podrobnosti v rubrice žádosti o informace)

 

11. Opravné prostředky 
Způsob odvolání a jeho obsah:
•  odvolání se podává písemně s doručenkou na adresu obecního úřadu,
•  odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
 
O odvolání rozhoduje:
•  obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
•  krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
 
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. 
 

12. Formuláře 
Formuláře je možné získat osobně na obecním úřadě nebo je stáhnout v rubrice co kde vyřídím.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů a návody pro řešení životních situací.
 

14. Nejdůležitější předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Správní řád
Stavební zákon
Zákon č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
Organizační řády
Obecně závazné vyhlášky
Interní předpisy a směrnice

(vyhlášky obce jsou uveřejněny v rubrice vyhlášky)

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 černobíle) 2,00 Kč
výtisk z tiskárny (A4 barevně) 5,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 černobíle) 5,00 Kč
výtisk z tiskárny (A3 barevně) 8,00 Kč


ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů 

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 

 Výroční zpráva za rok 2018, Výroční zpráva za rok 2019, Výroční zpráva za rok 2020

 

17. Seznam organizací

Základní a Mateřská škola Moutnice