Nabídka:
Co kde vyřídím

Co kde vyřídím

Evidence obyvatel  ( přihlášení trvalého pobytu, potvrzení o trvalém pobytu, přidělení čísla popisného)

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

 • Přihlášení trvalého pobytu: potřebujete mít platný občanský průkaz, v případě jeho ztráty pas. Dále vyplněný přihlašovací lístek, který obdržíte na úřadě. Současně s Vámi se dostaví i majitel nemovitosti taktéž s platným občanským průkazem. V případě více majitelů nemovitosti stačí pouze jeden z nich. Poplatek za přihlášení trvalého pobytu je 50,- Kč za dospělou osobu. Zároveň se při přihlášení platí i odpady. U dětí, které nemají občanský průkaz, doloží rodiče rodný list.

 • Potvrzení o trvalém pobytu: potřebujete mít platný občanský průkaz, vyplněnou žádost, správní poplatek je 50,- Kč.

 • Přidělení čísla popisného: potřebujete platný občanský průkaz a kolaudační rozhodnutí.

 • Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel: mít sebou platný občanský průkaz a vyplněnou žádost, která se podepíše osobně na úřadě, správní poplatek je 50,- Kč za každou i započatou stranu.

 • Žádost o zapsání doručovací adresy: použije se v případě, kdy potřebujete mít jinou doručovací adresu než je váš trvalý pobyt, musíte mít platný občanský průkaz a vyplněnou žádost.

Žádost o zapsání doručovací adresy

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO

Žádost o potvrzení trvalého pobytu

------------------------------------------------------------------------

Platba místních poplatků

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

 • Komunální odpad:  je možné platit hotově na OÚ Moutnice nebo na účet obce. Číslo účtu je 1347951379, kód banky 0800,  var.symbol je číslo popisné. V Moutnicích je zavedeno třídění od domu, funguje tak systém slev. Každá domácnost obdrží vždy nejpozději v půlce února rozpis plateb na daný rok, včetně slevy.

 

 • Poplatek za psa:  je možné platit hotově na OÚ Moutnice nebo na účet obce. Číslo účtu je 1347951379, kód banky 0800,  var.symbol je číslo popisné. V současné době je stanovena výše poplatku za psa na 200,- Kč/rok. Každá domácnost, která vlastní psa, má tento poplatek zahrnut v rozpisu plateb. Majitelé psů jsou povinni svoje pejsky řádně přihlásit / odhlásit. Současně při přihlášení obdrží majitel na obecním úřadě známku na psa.

Přihlášení psa

Zánik poplatku za psa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ověřování podpisů a listin

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

- ověření podpisu (legalizace): je potřeba mít platný OP, správní poplatek je 30,- Kč

- ověření listiny (vidimace): je potřeba mít originál listiny, kterou budete chtít ověřit, správní poplatek je 30,- Kč

  za každou i započatou stranu

 

Kdy nelze provést legalizaci:

Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce

a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. (§ 10 zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody

opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Legalizace se dále neprovede

a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b) je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

(§ 13 zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti

podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

 

Kdy nelze provést vidimaci:

V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti

podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisu, vidimace (tedy ověření listiny) neprovede:

a) je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit:

zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz,

průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek,

směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce

a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena

v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou

na kopírovacím zařízení a to na náklady žadatele,

c) je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka

d) jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

e) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

f) není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:

1. prvopis

2. již ověřenou vidimovanou listinu

3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu

4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Moutnice v úřední dny.

 • Ke kácení těchto dřevin je nebytné povolení obce, na jejímž katastru dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení se předkládají na přiloženém tiskopise.
 • O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste nebo jeho nájemce
  s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
 • Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (obvykle od 1. 11. do 31. 3.).

Žádost

--------------------------------------------------------------------------------------------

CZECH POINT

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

 • Výpisy z katastru nemovitostí: potřebujete znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, na kterém se daná nemovitost nachází, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • Výpisy z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový aj.): je potřeba znát IČO organizace, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • Výpisy z živnostenského rejstříku: je potřeba znát IČO organizace, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • Výpisy z rejstříku trestu: mít sebou platný občanský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč za výpis.

 • Výpisy z insolvenčního rejstříku: pokud se výpis bude týkat organizace, potřebujete znát její IČO, pokud Vaší osoby mít sebou platný občanský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč

 • Výpisy z bodového hodnocení řidičů: mít u sebe platný občanský průkaz a platný řidičský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

 • agendy ISDS: zde můžete zřídit datovou schránku, zneplatnit staré přístupové údaje a požádat o nové, přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, zneplatnění přístupu osobám: vždy mít platný občanský průkaz, znát IČO organizace, u datových schránek jsou zpoplatněny pouze některé agendy.

 • Konverze dokumentů: autorizovaná konverze dokumentů může být buď z elektronické verze do listinné nebo naopak, vždy je potřeba mít sebou potřebný dokument, správní poplatek je 30,- Kč za každou stranu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Matrika

Pro obec Moutnice vyřizuje veškeré záležitosti týkající se matriky OÚ Těšany v úřední dny

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a technických průkazů vozidel

Městský úřad Židlochovice , ul. Nádražní 750, 667 01, v úřední dny.

Občanské průkazy, pasy - tel. 547 428 742, 547 428 743

Řidičské průkazy - tel. 547 428 731

Evidence vozidel - tel. 547 428 735

---------------------------------------------------------------------------------------------

Živnostenský úřad

Městský úřad Židlochovice, ul. Masarykova 100, Židlochovice, 667 01, v úředný dny.

Kontaktní telefon: 547 428 780

----------------------------------------------------------------------------------------------

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Židlochovice

Kontaktní pracoviště Židlochovice, ul. Komenského 80, 667 01, v úřední dny.

Kontaktní telefon: 950 105 530

----------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební úřad

Obecní úřad Sokolnice - Stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, v úřední dny.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní správa sociálního zabezpečení

OSSZ Brno - venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno

telefon na ústřednu: 541584111, základní informace, kontakty a úřední hodiny najdete ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------