Nabídka:
Městský úřad Židlochovice - omezení provozu

Pokyn tajemnice úřadu č. 12/2020

V Židlochovicích dne 07. 04. 2020

 

Opatření města Židlochovice v souvislosti s ukončením mimořádného opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15190/2020-2 s platností od 06. 04. 2020

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 03. 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na území České republiky nouzový stav, dále v návaznosti na usnesení vlády č. 87/2020 ze dne 23. 03. 2020 o uložení všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svým pracovištích zahájili omezený provoz, a v souladu s mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví č. j. : MZDR 12745/2020-3, kterým se s účinností ode dne 01. 04. 2020 nařizuje všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády č. 194/2020 (pod č. 69/2020 Sb.), bylo dne 26. 03. 2020 tajemnicí Městského úřadu Židlochovice stanoveno opatření k omezení výkonu agend na ty, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zachován, k zajištění chodu veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu, k omezení úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni.

 

Vydáním Ukončení mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví č. j. : MZDR 15190/2020-2 ze dne 06.04.2020, byla ukončena platnost  bodu I/3 mimořádného opatření a to ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – tedy dochází ke zrušení omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (při zachování tohoto omezení ve vztahu k ostatním orgánům veřejné moci a správním orgánům. Současně pro kontaktní místa veřejné správy zůstává zachována platnost ostatních částí Mimořádného opatření, tzn., že platí:

  1. zajištění chodu Městského úřadu Židlochovice s nižším počtem zaměstnanců a uplatnění režimového opatření vztahující se k úpravě pracovní doby;
  2. minimalizace osobního kontaktu a jeho nahrazení jinými formami (písemný, elektronický, telefonický), je-li to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou). Dále striktní používání roušek, hygiena rukou a používání dezinfekčních přípravků;
  3. zajišťování příjmu dokumentů prostřednictvím elektronické adresy podatelny -podatelna@zidlochovice.cz (podatelna přijímá i podání bez ověřeného el. podpisu, za podmínky, že tato podání jsou podávána na adresu el. podatelny), datovými schránkami, Českou poštou;
  4. omezení úředních hodin pro veřejnost stanovením speciálního omezeného režimu pro přijímání a vyřízení akutních žádostí:

           Pondělí: 8:00 - 11:00 hodin

           Středa: 14:00 - 17:00 hodin

       e ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT úřední hodiny pro veřejnost stanovením speciálního omezeného                  režimu pro přijímání a vyřízení žádostí (na Odbor vnitřní správy a Obecný živnostenský úřad):

           Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin

           Středa 8:00 - 17:00 hodin

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze po předchozí e-mailové či telefonické dohodě s určeným pracovníkem daného odboru, jenž stanoví konkrétní čas dostavení se klienta k vyřízení žádosti.

 

Klienty si budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budovou úřadu.

Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami (rouška, rukavice).

 

       f.  zamezení vstupu veřejnosti do budov Městského úřadu Židlochovice mimo úřední dny a stanovené hodiny.

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí - podatelna:

547428746 –  bronislava.srncova@zidlochovice.cz

          helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů:

547 428 743 – eva.valkova@zidlochovice.cz

547 428 742 – ivana.ginova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě matriky:

547428744 –   lenka.tesarova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě řidičských průkazů:

547428731 – ivana.palaskova@zidlochovice.cz

                     leona.valova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě evidence vozidel:

547428735 – jarmila.smutna@zidlochovice.cz

         radoslava.sordylova@zidlochovice.cz

547428737 – zdenek.cetl@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě správních činností v dopravě:

547428790 – tatana.luksova@zidlochovice.cz

 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě odboru sociálního:

547427331 – iva.tycova@zidlochovice.cz

547427332 – hana.zajicova@zidlochovice.cz

547427334 – dagmar.spunarova@zidlochovice.cz

 

Odbor životního prostředí a stavební úřad:

547728760 – milan.komenda@zidlochovice.cz

547428775 – vaclav.suchanek@zidlochovice.cz

 

Odbor obecní živnostenský úřad:

547428780 – simona.sebkova@zidlochovice.cz

 

Odbor vnitřní správy:

547428740 – ludmila.cermakova@zidlochovice.cz

547428745 – jana.krispinova@zidlochovice.cz

 

Odbor dopravy:

547428724 – dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

547428732 – radek.sotnar@zidlochovice.cz

 

Odbor finanční:

547426031 – radmila.kafkova@zidlochovice.cz

 

Odbor investic a místního hospodářství:

547426044 – katerina.cmarkova@zidlochovice.cz

 

Uvedené opatření je platné pouze po dobu trvání nouzového stavu.

 

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice