Nabídka:
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2020

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům:


- fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku.


- právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.


Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto
složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti.


Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.


Daň z nemovitých věcí spravuje 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.


Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.


Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší
než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena.


Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
• celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2020,
• výše a termíny splatnosti splátek,
• stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
• celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena
• v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
• QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
• spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
• z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.


NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK.


V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky.