Nabídka:
Starosta informuje

Informace občanům leden - duben 2021

Duben 2021

 • Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR schválilo technické specifikace na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. Následně bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele automobilu.

 • Jihomoravský kraj doporučil ke schválení žádost o dotaci na renovaci sociálního zařízení v budově základní školy ve výši 250.000 Kč. Veškeré práce v celkové hodnotě cca 550.000 Kč tak byly objednány a v červenci se začne s rekonstrukcí toalet.

 • Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“.

 • Statní pozemkový úřad vybral projektanta na část plánu společných zařízení s pozemkových úprav. Konkrétně se jedné o biocentra BC 3 a BC 5 a biokoridory BK 4, BK 5 a BK6. Obecně jsou to veškeré zelené plochy, které sousedí s katastrem obce Těšany. Součástí biocentra BC 5 pak budou vodní tůně. Spolu s tím budou realizovány nove travnaté polní cesty, které veškeré plochy propojí.

 • Společnost EG.D a.s. (dříve E.ON) vybrala zhotovitele na stavbu přeložky nízkého napětí ve směru na Těšany. Staveniště bylo zhotoviteli předáno a nyní probíhá vytyčování sítí a vyřizování příslušných povolení. Realizace bude zahájena pravděpodobně koncem dubna či začátkem května. Následně se zahájí přeložka nízkého napětí v Rozaříně a dále bude následovat zřízení nové trafostanice pro nově budovanou lokalitu.

 • 22. března proběhlo v budově orlovny veřejné projednání změny územního plánu č. 2. Nyní se zapracovávají připomínky a námitky dotčených orgánů státní správy.

 • Byly schváleny inventury obce a základní školy včetně návrhů na vyřazení majetku.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 • Provedeny revize všech elektrospotřebičů v rámci obecního úřadu.

 • Prováděn výchovný řez na vysázených stromech a dále bezpečnostní řez na vzrostlých stromech.

 • Byl schválen dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obce Moutnice Základní škola a mateřská škola Moutnice. Důvodem je zápis přístavby obecního úřadu na katastr. Jednalo se o převod 1m2 z užívání školy zpět do užívání obce.

 • Finalizují se podklady pro prodej stavebních pozemků pro mladé moutnické občany. Byl vyhotoven geometrický plán pro dělení pozemků. Následně byla podána žádost o závazné stanovisko do Židlochovic.

 • Probíhají práce na aktualizaci webových stránek obce Moutnice.

 • Byly opraveny hodiny na budově obecního úřadu.

 • Probíhají práce na projektové dokumentaci na polní cesty, které budou dále okruhovat cesty okolo Moutnic.

 • Byla dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“.

 • Probíhají práce na projektu na změnu stavby před dokončením v ulici u kostela.

 • Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přípojku NN pro RD2 p. Zabloudilová.

 • Probíhá testování obecních zaměstnanců dle nařízení vlády na Covid 19.


Informace občanům březen 2021

Březen 2021

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na pořízení dopravního automobilu pro hasiče ve výši 300.000 Kč.

 • K Jihomoravskému kraji byla podána žádost o dotaci na renovaci sociálního zařízení v budově základní školy ve výši 250.000 Kč.

 • K JMK byla dále podána žádost na osázení zemního valu za fotbalovým hřištěm ve výši cca 150.000 Kč. A dále na údržbu zeleně ve výši 50.000 Kč.

 • K JMK byla dále podána žádost na dovybavení výjezdové jednotky hasičů ve výši 53.750 Kč.

 • Přistavení kontejneru multikáry je nově zpoplatněno částkou 200Kč/ kontejner.

 • 22. března proběhne v budově orlovny veřejné projednání změny územního plánu č. 2.

 • První paralelní připojení fotovoltaické elektrárny bylo provedeno. Připravujeme žádost o udělení licence na energetický regulační úřad.

 • Byla schválena dotace myslivcům ve výši 20.000Kč.

 • Bylo vydáno povolení na novou trafostanici u plánovaného sportovního centra. Stavba sportovního centra již byla zahájena.

 • Byl dokončen prořez biokoridorů.

 • Je prováděn výchovný řez na nedávno vysázených stromech.

 • Dále je objednáno vysázení keřů podél nového chodníku k orlovně podél potoku.

 • Finalizují se podklady k výběrovému řízení na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. Nyní se projednávají s krajským ředitelstvím a generálním ředitelstvím hasičů technické specifikace pro výběrové řízení.

 • Připravují se podklady pro výběrové řízení na dopravní automobil pro výjezdovou jednotku hasičů.

 • Byla objednána projektová dokumentace na intenzifikaci ČOV. Předmětem dokumentace je výměna zastaralé řídící jednotky za novou.

 • Kdo má zájem o kompostér zdarma, může se ještě nahlásit na obecním úřadě. K dispozici je několik posledních kusů. Předpokládaná distribuce kompostérů bude pravděpodobně v dubnu tohoto roku. Jedná se o silnostěnné kompostéry o objemu 1050l.

 • Připravujeme dělení pozemků a prodej stavebních pozemků přednostně pro občany Moutnic v nově plánované lokalitě.

 • Byl objednán nový zálohovací systém na data pro obecní úřad.

 • Bylo vyřízeno dělení pozemků pro prodej části pozemku manželům Suchánkovým.

 • Ve spolupráci s Regionem Cezava připravujeme výzvu vládě a ministerstvu školství týkající se co nejrychlejšímu dlouhodobému otevření škol.

 • Byla objednána aktualizace webových stránek obce Moutnice. Předmětem budou grafické úpravy, nový, dokonalejší, přívětivější redakční systém pro vedení internetových stránek a také rozhraní, které umožní správné zobrazování na chytrých mobilech.

 • Intenzivně jednáme se Správou a údržbou silnic JMK i Jihomoravským krajem samotným o dokončení majetkoprávního vypořádání po dokončení průtahu. Výsledkem bude směna pozemků obecních a krajských pod krajskou komunikací a mimo ni.

 • Obdobně se snažíme získat státní pozemky mimo krajskou komunikaci, které se nacházejí u fary.

 • S projektantem proběhlo další jednání ohledně protažení sítí na Šulcáku na Brněnskýh vodárnách a kanalizacích.


Informace občanům leden, únor 2021

Leden, únor 2021

 • V rámci regionu Cezava jsme uspěli s projektem na pořízení 70 kompostérů. Zájemci o kompostéry se mohou hlásit na obci.

 • Do konce roku byly vysázeny další krokusy, tulipány a narcisy v trávnících kolem okružní křižovatky, dále keře ve středu obce.

 • Práce na změně územního plánu č. 2 byly dokončeny. Následovat bude veřejné projednání. Veřejné projednání bude v závislosti na nouzovém stavu v naší republice.

 • Fotovoltaická elektrárna na budovách obecního úřadu a mateřské školy byla dokončena. V současnosti jednáme se společností EG.D o prvním paralelním připojení a také připravujeme žádost o udělení licence na energetický regulační úřad.

 • Projekt na realizaci polních cest, které propojí cestu z Větřáku ke stromové kapli a cyklotrasu za Rozařínem, je v plném proudu. V současnosti se snažíme získat veškerá potřebná vajádření k povolení stavby.

 • Byla podána žádost o dotaci na dopravní automobil pro hasiče ve výši 300.000 Kč k Jihomoravskému kraji. Jihomoravský kraj zpravidla přispívá částkou ve výši 2/3 ze schválené dotace z Ministerstva vnitra – tedy z částky 450.000 Kč.

 • Obec schválila dotaci ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000Kč, florbalistům ve výši 10.000Kč a Diakonii ČCE - středisko Betlém také 10.000Kč.

 • Byly provedeny roční inventury.

 • Proběhla kontrola hospodaření Základní a mateřské školy Moutnice.

 • Byly podány žádosti o dotace na mostek u fotbalového hřiště a cestu pro novou lokalitu rodinných domů.

 • Probíhá vypořádávání námitek v řízení na prodloužení sítí k nové lokalitě rodinných domů i na komunikaci v této lokalitě.

 • Připravují se žádosti o dotace na opravu místních komunikací, opravu záchodů ve škole, výsadbu zeleně a následnou údržbu na zeleň.

 • Připravují se podklady pro výběrové řízení na dopravní automobil pro výjezdovou jednotku hasičů.

 • Připravují se podklady pro výběrové řízení na realizaci prodloužení sítí a komunikaci pro novou lokalitu rodinných domů.

 • Chystají se závěreční zprávy k dotacím na separaci odpadů a svoz bioodpadů. Jedná se o konečné zprávy po uplynutí udržitelnosti 5 let u projektů, z kterých jsme pořídili barevné popelnice na svoz separovaných odpadů a dále multikáru, kterou svážíme bioodpady.

 • Byla prodloužena smlouva na pojištění odpovědnosti zastupitelů o dalších 5 let.

 • V rámci tříkrálové sbírky se u nás vybralo v pokladničkách téměř 40 tisíc korun. Další příspěvky mohli dárci posílat pomocí DMS nebo převodem. Rád bych všem poděkoval za štědrost v této sbírce.

 


Informace občanům prosinec 2020

Prosinec 2020

 • Bylo vysázeno dalších 130 stromů na Lízalce

 • Další stromy byly vysázeny podél potoku u hasičky.

 • Do konce roku by měly být vysázeny další krokusy, tulipány a narcisy v trávnících kolem okružní křižovatky, dále keře ve středu obce a podél potoku k orlovně.

 • Byl opraven plot okolo víceúčelového hřiště.

 • Pracuje se na změně územního plánu č. 2.

 • Veškeré smlouvy podané v poslední době na katastr byly zapsány.

 • Byla objednaná fotovoltaická elektrárna na budovách obecního úřadu a mateřské školy. Realizace by měla proběhnout do konce roku.

 • Kalendář na příští rok na téma Moutnice očima dětí je k dispozici na obecním úřadě.

 • Byl objednán projekt na realizaci polních cest, které propojí cestu z Větřáku ke stromové kapli a cyklotrasu za Rozařínem.

 • Byl objednán projekt na změnu stavby před dokončením - jedná se o ulici od kostela k orlovně.

 • Připravuje se závěrečný zpravodaj letošního roku.

 • Byly zpracovány návrhy rozpočtu na příští rok a dále střednědobý rozpočtový výhled.

 • Připravují se žádosti o dotace na mostek u fotbalového hřiště a cestu pro novou lokalitu rodinných domů.

 • Probíhají řízení na prodloužení sítí k nové lokalitě rodinných domů i na komunikaci v této lokalitě.

 • Byly schváleny odpisové plány pro školu, rozpočet školy i střednědobý výhled školy.

 • Byla schválena celá řada smluv o zřízení věcných břemen na uložení přípojek inženýrských sítí.

 • Bylo dojednáno a schváleno vodné a stočné na příští rok.

 • Byla schválena také cena svozů odpadů pro příští rok pro naši obec.

 • Byla objednána projektová dokumentace na provádění stavby prodloužení sítí a komunikace pro novou lokalitu rodinných domů. Dokumentace je nezbytnou součástí případného výběrového řízení.


Informace občanům říjen, listopad 2020

Říjen, listopad 2020

 • Rekonstrukce silnice v Rozaříně spolu s chodníkem a prodloužením sítí byly zkolaudovány.

 • Chodník podél potoku byl zkolaudován.

 • Víceúčelové hřiště u školy bylo zrekonstruováno.

 • Proběhlo podzimní sečení potoku.

 • Do hasičské zbrojnice byly koupeny nové židle.

 • Byl schválen nový provozní řád pro víceúčelové hřiště.

 • Byl změněn regulační plán.

 • Byla schválena Zpráva o uplatňování územního plánu.

 • Schválením zprávy o uplatňování byla zahájena změna územního plánu č. 2. Zhotovitelem bude ing. arch. Ivo Kabeláč. Nově se obec obrátila na leteckého pořizovatele paní ing. Michaelu Hlaváčkovou. Od tohoto kroku si slibuje obec rychlejší projednání změny územního plánu.

 • Paní Buchtová podala výpověď na pozici správce hřiště. Nahradí ji paní Olga Žáčková. Provoz orlovny by měl zůstat beze změny od 17:00 do 21:00 možno sportovat dle rozpisu, případně se domluvit přes telefon s paní Žáčkovou. Víceúčelové hřiště beze změny. Zde upozorňujeme, že od 1. září je vstup na hřiště přes čipový systém. Děti a mládež mohou užívat hřiště bezplatně v době od 15 do 17:00 ve všedních dnech, musí však použít jakýkoli čip. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na obecní úřad. V případě zájmů maminek o tvoření či cvičení s dětmi je možné využívat vestibul orlovny či hasičku. V případě zájmu se lze obrátit na zástupce orla či obec.

 • Obslužné komunikace ke sportovnímu areálu v Moutnicích byla povolena.

 • Byla objednána výsadba stromů podél potoku k orlovně a hasičce.

 • Byly podepsány kupní smlouvy na části pozemku u sportovního centra, na kterých má být umístěn chodník. Veškeré kupní smlouvy byly podány na katastr.

 • Probíhá jednání a podepisování kupních smluv s uživateli částí pozemků p.č. 304, k.ú. Moutnice.

 • Jedná se o fotovoltaické elektrárně na budovách obecního úřadu a mateřské školy.

 • Jedná se o intenzifikaci čistírny odpadních vod. Měla by se instalovat nová řídící jednotka se sledováním hodnot znečištění odpadních vod v reálném čase.

 • Proběhl každoroční dílčí přezkum hospodaření obce.

 • Byla objednána kontrola hospodaření příspěvkové organizace základní a mateřské školy na další dva roky.

 • S komisí životního prostředí se plánuje na příští rok workoutové hřiště pro mládež za obcí.

 • Komise kulturní začala ve spolupráci s mateřskou a základní školou chystat kalendář na příští rok na téma Moutnice očima dětí.

 • Bylo vydáno opatření obecné povahy, kterým se stanovuje pasport místních komunikací v obci Moutnice.

 • Byl schválen příspěvek stárkům na hody.

 • Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem. Týká se protlaků inženýrských sítí pod krajskou komunikací ke sportovnímu centru.

 • Byl stanoven nejnižší počet žáku ve třídě základní školy.

 • Byl schválen volební řád pro volby do školské rady.

 • Byly označeny stromy v biocentrech a biokoridorech k prořezu.

 • Byly vykáceny uschlé břízy na Lízalce.


Informace občanům září 2020

Září 2020

 • Veškeré doklady v rámci kolaudace silnice v Rozaříně byly doloženy, kolaudační souhlas by měl být vydán každým dnem.

 • Stejně i kolaudační souhlas na chodník podél potoku by měl být vydán začátkem září.

 • Vítězem soutěže na stavbu rekonstrukce víceúčelového hřiště u školy je společnost Prostavby a.s.. S rekonstrukcí se začne v průběhu září. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce října. Vítězná cena činí 740.188 Kč.

 • Proběhly tradiční svatojilské hody. Chci touto cestou poděkovat všem stárkům, pořadatelům i těm, kteří se jakkoli podíleli na přípravě, průběhu či úklidu hodů za důstojný průběh hodů.

 • Byl schválen nový provozní řád pro víceúčelové hřiště.

 • Byl schválen nový provozní řád pro parket a přilehlé okolí.

 • Byly vyhodnoceny žádosti o dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro výjezdové jednotky hasičů. Zde máme přislíbenou (předschválenou) alokaci 450.000Kč pro rok 2021 na pořízení nového DA pro výjezdovou jednotku hasičů.

 • Podobně byly vyhodnoceny i žádosti o dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro výjezdové jednotky hasičů. Zde jsme skončili v polovině pořadí a není známa celková výše alokovaných zdrojů. Nicméně dle zkušeností z předchozích let nepočítáme s přidělením dotace na rok 2021.

 • Byl vyhotoven geometrický plán ohledně zřízení věcného břemene přes pozemek vodního toku Moutnického potoku.

 • Probíhá projednání Zpráva o uplatňování územního plánu s dotčenými orgány státní správy.

 • Změna územního plánu č. 1 je platná a v průběhu srpna nabyla i účinnosti.

 • Od 1. září probíhá ostrý provoz čipového systému na víceúčelovém hřišti. Ještě se pracuje na automatickém rozžínání světel na hřišti a samo zavírání dveří. Také zde byla pořízena skříň na sportovní nářadí

 • Proběhlo veřejné projednání ohledně povolování nové obslužné komunikace ke sportovnímu areálu v Moutnicích. Jedná se o příjezd k plánované hokejové hale a výrobní zóně.

 • Byli obesláni správci sítí a dotčené orgány ohledně povolení prodloužení sítí a komunikace na Šulcáku.

 • Od srpna tohoto roku je nově zaměstnaná na pozici úklid veřejného prostranství paní Hana Putnová.

 • Došlo k úpravě účtu u České spořitelny. Sberbanka opět změnila úrokové sazby na spořících účtech.

 • Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene pro pana Mika a pana Bělouška. Týká se připojení elektrické energie od společnosti E.on.

 • Byla zafouknuta optika ke škole. Následně zde budou umístěny bezpečnostní kamery.

 


Informace občanům srpen 2020

Srpen 2020

 • Probíhá kolaudace silnice v Rozaříně.

 • Veřejné osvětlení s místním rozhlasem bylo zkolaudováno.

 • Probíhá kolaudace chodníku podél potoku.

 • Obec padala žádost o grant ve výši 150.000Kč na projekt Obnova Lízalky – II. etapa k Nadaci ČEZ.

 • Probíhá soutěž na zhotovitele rekonstrukce víceúčelového hřiště u školy.

 • Obec uspěla s apelem na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje ohledně majetkoprávního vypořádání po dokončení průtahu II/380. Není třeba čekat na uplynutí lhůty udržitelnosti projektu a je možné začít s procesem vypořádání ihned.

 • Obec podala žádost týkající se zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pod krajskou komunikaci k Jihomoravskému kraji. týká se projektu sportovního areálu.

 • Obec jedná s Povodí Moravy ohledně zřízení věcného břemene přes pozemek vodního toku Moutnického potoku, který zde byl uložen při realizaci veřejného osvětlení.

 • Zpráva o uplatňování územního plánu byla dokončena.

 • Pokračují práce na projektu domu s pečovatelskou službou. Řeší se způsob vytápění, využití podkroví, systém větrání apod.

 • Ve spolupráci s mikroregionem Cézava byla podána žádost o dotaci na nové webové stránky obce.

 • Byly pořízeny zavlažovací vaky.

 • Byl dokončen rezervační systém na víceúčelové hřiště. Stránky rezervace naleznete na www.hristemoutnice.cz. Čipy lze zakoupit na obecním úřadě v Moutnicích.

 • Proběhlo veřejné projednání regulačního plánu na lokalitu Z5.

 • Řešíme přípojku elektrické energie pro plánovanou čerpací stanici na kanalizaci.

 • Se společností Cetin řešíme překládku sdělovacího kabelu v důsledku uložení inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů.

 • Se společností Eltromont byla uzavřena smlouva o souhlasu se stavbou na prodloužení inženýrských sítí. Dále byly od společnosti Eltromont a Víta Husáka vykoupeny pozemky na potřebný chodník podél obslužné komunikace u plánovaného sportovního centra.

 • Obec řeší dále kolaudaci chodníku ve směru na Jalovisko. Stavba nebyla doposud zkolaudována.

 • Byly opraveny herní prvky na dětském hřišti Pod Chaloupkama.

 • Proběhla schůzka se stárkama ohledně letošních hodů.

 


Informace občanům červenec 2020

Červenec 2020

 • Rekonstrukce silnice v Rozaříně byla dokončena. Stavba byla předána. Nyní je zažádáno o kolaudaci. Následně se bude řešit čerpání dotace ve výši 1.164.020 Kč.

 • Veřejné osvětlení s místním rozhlasem bylo dokončeno a předáno, nyní se řeší kolaudační řízení.

 • Přeložka nízkého a vysokého napětí je z větší části hotova. Společnost E.on posunula dokončení stavby na konec července z důvodu žní.

 • Byla podána žádost o kolaudaci i chodníku podél potoku.

 • Byla nám schválena dotace od Jihomoravského kraje 260.000 Kč na projekt Obnova Lízalky – II. etapa. Realizace proběhne na podzim.

 • Byla nám schválena dotace od Jihomoravského kraje 50.000 Kč na projekt Údržbu zeleně kolem hřbitova a hřiště. Projekt byl již realizován na jaře tohoto roku.

 • Byla nám schválena dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště u školy od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 550.000Kč.

 • Nebyla nám schválena dotace od Jihomoravského kraje na přeložku veřejného osvětlení ve výši 250.000Kč z důvodu epidemie Covid, kdy peníze na dotace byly sníženy na zhruba polovinu.

 • Byla podána žádost na dělení pozemku p.č. 304, k.ú. Moutnice. Důvodem je prodej částí zahrad jejím uživatelům. Zastupitelstvo již prodej schválilo.

 • Byla podána žádost na dělení pozemků u benzinové pumpy v Moutnicích. Důvodem je pronájem pozemku a výkup pozemků související s plánovanou výstavbou sportovního centra v Moutnicích.

 • První smlouvy o výkup již byly podepsány. Také nájemní smlouva na pozemek, kde má vzniknout parkoviště již byla podepsána.

 • Byla vydána změna územního plánu č. 1. Účinnosti by tato změna měla nabýt v průběhu měsíce července.

 • Pracuje se na zprávě o uplatňování územního plánu i na změně regulačního plánu.

 • Pokračuje výpadek daňových příjmů za měsíc červen, opět zhruba ve výši 35%.

 • Byla schválena dotace Římskokatolické farnosti Moutnice ve výši 60.000 Kč na restaurování sochy Krista.

 • Byla schválena územní příslušnost k Místní akční skupině Slavkovské bojiště i nadcházejícím programovém období 2021-2027.

 • Byl opět schválen společný nákup energií na příští rok.

 • Pracuje se na projektu domu s pečovatelskou službou na dotčeném pozemku byly provedeny geologické zkoušky a měření radonu.

 • Ve spolupráci s mikroregionem Cézava se pracuje na podání žádosti o dotaci, kdy bychom měli mít nové webové stránky obce.

 • Byla podána žádost o dotaci mikroregionem Cézava, kdy žádáme o kompostéry.

 • Bylo dokončeno jarní sečení potoku, probíhá sečení biokoridorů.

 • S arboristou jsme prošli jednotlivé biokoridory a bavili jsme se o jejich udržitelnosti. V průběhu září dojde k označení dřevin k vykácení, aby stromy mohly založit plnohodnotné koruny.


Informace občanům červen 2020

Červen 2020

 • Rekonstrukce silnice v Rozaříně bude začátkem června dokončena. V prvním červnovém týdnu by měly být dokončeny asfaltové vrstvy. Následně se dodělají zpomalovací pruhy a osadí dopravní značení včetně osevu trávy a stavba bude dokončena.

 • Dotace na chodník a veřejné osvětlení v Rozaříně prošla všemi kontrolami a je schválena. Nyní se čeká na zaslání závěrečného rozhodnutí, na základě kterého nám budou zaslány peníze.

 • V těchto dnech probíhá přepojování jednotlivých rodinných domů na zemní vedení nízkého napětí v ulici u kostela. Na polovinu června jsou naplánovány ještě dvě odstávky, během kterých se přepojí na nově osazené sloupy vedení nízkého napětí. Zároveň probíhá demontáž vzdušného vedení elektrické energie a dokončují se zemní práce.

 • Spolu s demontáží vedení elektrické energie, bude zdemontováno i vzdušné vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • Následně bude dokončen i chodník podél potoku.

 • Na čistírně odpadních vod proběhla rekonstrukce aerace v nádrži s odpadními vodami.

 • U víceúčelového hřiště se dokončuje nový čipový systém pro vstup. Hardwarová část je hotová, dokončuje se softwarová část. Také je hotova příprava pro instalaci kamery.

 • Majitel Muzea exilu v Brně Jan Kratochvíl věnoval naší knihovně několik publikací týkajících se exilu ve 20. století, komunismu ve dvacátém století očima jeho obětí, táborů nucených prací, vyšetřování zločinů komunismu, problematice na hranicích a také filozofickou knihu Novoidealista Josef Kratochvíl. Veškeré publikace jsou k zapůjčení v naší knihovně. Jana a Sabina Kratochvílovi před 36 lety za otce Otmara Kaplana restaurovali náš moutnický kostel.

 • Odstraňuje se ochrana proti okusu u všech stromků a keřů, které byly vysázeny v roce 2014 v nových biocentrech a biokoridorech. Výhonky prorůstaly jednotlivými oky pletiva vznikali četné deformace na rostlinách. Bylo tedy nutné odstranit. Následně se bude opravovat oplocení, kolem těchto výsadeb.

 • Po obci byly opraveny části chodníků a parkovacích stání, které byly propadeny. Jedná se o části chodníků Na Větřáku, části chodníku v parku u Hasičky, mostek Na Rybníku a parkoviště u fotbalového hřiště.

 • Naše obec se zapojila do tichého protestu, kdy jsme vyvěsili černou vlajku. Důvodem protestu krajů, měst a obcí je vládou schválený zákon, kdy část vládní pomoci podnikatelům je hrazena právě z rozpočtu obcí, měst a krajů. Díky tomu je např. propad daňových příjmů pro naši obec cca 35%. Řada měst a obcí díky tomu odkládá své investiční plány. Obce, města a kraje jsou tak trestány za to, že oproti státu umí se svěřenými penězi hospodařit a vytvářejí si určité finanční rezervy. Stát to ví a tyto peníze jim opakovaně bere!

 • ČNB snížila úrokové sazby, to má vliv i na obecní spořící účty. Úroková sazba nám byla snížena z 1,5% na 0,8%, respektive z 1,4 na 0,6%.


Informace občanům květen 2020

Květen 2020

 • Obec obdržela dotaci ve výši 250.000Kč na výsadbu I. etapy obnovy Lízalky, která proběhla na podzim minulého roku.

 • Za hřbitovem byly vysázeny nové stromy.

 • Pokračuje rekonstrukce silnice v Rozaříně. Proběhla sanace pod vozovkou. Dokončují se obruby pro komunikaci, chodník a vjezdy. Pracuje se na přeložce veřejného osvětlení, místního rozhlasu a optiky do země. Také se dokončují uliční vpusti pro vozovku. Následovat budou jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, chodníků a vjezdů.

 • Během odstávek elektrické energie v květnu budou nově postaveny sloupy pro přeložku vysokého a nízkého napětí. Po tomto přepojení bude následovat přepojování jednotlivých rodinných domů. V návaznosti na to bude dokončen chodník podél potoku.

 • Moutnický potok ve směru na Těšany a v Těšanech byl dočištěn a koryto vydlážděno lomovým kamenem.

 • Obec vykoupila pozemky pod polní cestou podél plánované ledové haly, kudy mají vést inženýrské sítě.

 • Byla podepsaná smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na dům s pečovatelskou službou.

 • Byl vydán nový pohřební řád.

 • S obcí Nesvačilka řešíme dodatek k Dohodě o zajištění provozu veřejného pohřebiště.

 • V Židlochovicích na odboru územního plánování proběhla další důležitá schůzka ohledně změny územního plánu č. 1. Opětovně se řešil nápojný bod lokality pro bydlení. Všichni zúčastnění se shodli na dalším postupu.

 • Povodí Moravy vysázelo 6 ks vrb podél čištěného potoka.

 • Byly objednány kamery, které mají monitorovat prostory kolem školy.

 • Byl dokončen projekt na vegetační úpravy v k.ú. Moutnice.

 • Byly podány žádosti o dotace pro hasiče na novou cisternu a také dopravní automobil.

 • Pracuje se na závěrečném účtu za rok 2019.

 • Ve spolupráci se školou řešíme návrt dětí do školy a školky.

 • Obec opět oslovila brigádnice s pomocí týkající se údržby zeleně.


Informace občanům duben 2020

Duben 2020

 • Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na obec obrátili s nabídkou pomoci v době nouze spojené s koronavirem. Ať už se jedná o nabídnutou pomoc šití roušek, roznosu roušek, roznosu nákupů, tvorba webových stránek pro tyto nákupy či praní a žehlení ložního prádla. Velmi si vážíme všech, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Ikdyž jsme mnohé nabídky doposud nevyužili, jsme tak připraveni učinit ve chvíli, kdy by se situace jakýmkoli způsobem měla zhoršit. Ještě jednou děkuji za veškerou nabídnutou pomoc.

 • Začala rekonstrukce silnice v Rozaříně. Proběhlo odfrézování současné vozovky. Následovat bude výměna podloží a realizace jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky. Také budou zahájeny práce na přeložkách veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Také se zde bude pokládat chránička pro vedení optické sítě.

 • Práce na přeložce vysokého a nízkého napětí do země jsou z velké části hotovy. Vzhledem k tomu, že v době nouze byly zakázány veškeré odstávky elektrické energie, dokončení této stavby to částečně zbrzdilo. Nyní se plánují odstávky po malých částech tak, aby mohla být stavba co nejdříve dokončena.

 • Přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu se také blíží ke svému konci. V brzké době dojde k přepojení na nové osvětlení a rozhlas a stará vedení budou demontována.

 • U hřiště byly pokáceny některé topoly. Zbylá část byla prořezána. Následovat bude výsadba zeleně u hřbitova (podél Albrechtového).

 • Kupované pozemky od společnosti Adosa byly zapsány (převedeny na obec) na katastru nemovitostí.

 • Zastupitelstvem byla schválena územní studie na dům s pečovatelskou službou. Múčka Veselý architekti předložili cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Tato nabídky byla radou schválena a dokumentace objednaná.

 • Byla podepsána smlouva se Státním fondem životního prostředí na dotaci ve výši 250.000Kč na obnovu Lízalky.

 • Proběhlo každoroční přezkoumání hospodaření obce Moutnice od společnosti Audit daně s.r.o.. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.

 • Byla schválena dotace fotbalistům ve výši 160.000Kč.

 • Byla schválena dotace orlům ve výši 120.000Kč.

 • Byla schválena dotace hasičům ve výši 50.000Kč.

 • Byla schválena dotace vinařům a myslivcům vždy po 20.000Kč.

 • Byla podepsána smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro veřejnou potřebu s Novým Dvorem.

 • Byl dokončen úvodní zpravodaj roku 2020. Nově bude vycházet ve formátu A4.

 • V březnu jsme zakoupili pro občany roušky a dezinfekci rukou, obojí bylo rozneseno.

 • Probíhá realizace chodníku podél potoku.

 • Byly podepsány další kupní smlouvy s připravovanou investiční akcí týkající se prodloužení sítí pro plánovanou stavbu rodinných domů a hokejové haly. Tyto smlouvy byly podány na katastr nemovitostí.

 • Dála se připravuje žádost o připojení na elektrickou energii pro plánovanou přečerpávací stanici.

 • Ohledně plánované hokejové haly probíhají intenzivní jednání. Připravuje se dopravní řešení celé lokality, provádí se geologické průzkumy a finalizují se projektové dokumentace. V brzké době by měly být podány první žádosti na stavební úřad.

 • Byl dokončen nový pohřební řád.

 • Dokončuje se změna regulačního plánu.

 • Dokončuje se změna č. 1 územního plánu.

 • Připravuje se změna územního plánu č. 2. Zde probíhají mnohá jednání.

 • Pracuje se na zprávě o uplatňování stávajícího územního plánu.

 • Jedná se s Povodím Moravy ohledně náhradní výsadby podél čištěného potoka.

 • Byla objednána kamera k víceúčelovému hřišti.

 • Byl objednán čipový systém pro víceúčelové hřiště.

 • Jedná se o instalaci kamerového systému před školou.

 • Stávající kamerový systém pomohl s objasněním již 4 přestupků či trestných činů.

 • Jedná se o podání žádosti pro hasiče na novou cisternu a také dopravní automobil.

 • Hledáme nové vhodné židle pro hasičskou zbrojnici.

 • Byl schválen převod pozemků ze strany obce týkající se převodů pozemků pod krajskou silnicí a mimo ni s Jihomoravským krajem. Nyní se čeká na projednání ze strany Jihomoravského kraje.

 • Byla podána žádost o dotaci 200.000Kč od JMK na rekonstrukci silnice v Rozaříně.


Informace občanům březen 2020

Březen 2020

 • Obec podala žádost o dotaci na obnovu Lízalky II. etapa ve výši cca 265.000Kč, dále 50.000 na novou výsadbu u hřbitova a ořez topolů u hřiště, také 250.000 na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici od kostela k orlovně. Veškeré dotace byly podány k Jihomoravskému kraji. Dále se připravuje dotace na rekonstrukci silnice v Rozaříně ve výši 200.000Kč také k JMK.

 • S Povodím Moravy byla podepsána smlouva na sečení potoku na další dva roky.

 • Byla podepsána smlouva s vítěznou firmou na rekonstrukci silnice v Rozaříně. Rekonstrukci silnice s novým chodníkem, veřejným osvětlením a místním rozhlasem provede společnost Swietelsky stavební s.r.o. za cenu necelých 4,5 mil. Kč včetně DPH. V současné době se vyřizuje povolení pro dočasné dopravní značení. Předpokládaný termín zahájení je tak konec března či začátek dubna tohoto roku. Termín realizace je 90 dní.

 • Byly zahájeny práce na přeložce vysokého napětí do země. Nová trafostanice již byla osazena. Dále probíhají výkopové práce na přeložce nízkého napětí.

 • Spolu s tím byla zahájena i stavba přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • U školy byly pokáceny túje. Nyní se kácí a prořezávají topoly u hřiště.

 • Byla podepsána smlouva se společností Adosa na odkup pozemků pro vjezd do výrobní lokality kolem benzinky. Byl podán návrh na vklad.

 • Byla dokončena územní studie na dům s pečovatelskou službou.

 • Byly označeny suché břízy na Lízalce, které budou během jara pokáceny.

 • Jihomoravský kraj dokončil kontrolu naší dotace z roku 2016 na stavbu nového obecního úřadu s knihovnou. Všechny dokumenty jsou v pořádku.

 • S Povodím Moravy se jedná o výsadbě stromů podél potoku.

 • Se společností Paměť krajiny, s.r.o. probíráme možnosti na získání dotace na obnovu remízků, jedná se zejména o Drůbežárnu a remízek za Formánkovým.

 • Ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi připravujeme smlouvu týkající se provozně souvisejících vodovodů pro Nový Dvůr.

 • Se Státním okresním archivem Brno-venkov se podařilo dohodnout, že nám udělají kopii kroniky rodiny Lejskových, která se vztahuje k naší obci.

 • Byla dokončena účetní závěrka za rok 2019.

 • Se Státním pozemkovým úřadem a obcí Měnín jednáme o propojení obce Moutnice a Měnínu pomocí polních cest, které budou navazovat na naše stávající zpevněné polní cesty. Tyto komunikace by v budoucnu mohly sloužit jako cyklotrasa.


Informace občanům leden - únor 2020

Leden - Únor 2020

 • Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště u školy ve výši cca 500.000Kč.

 • Moutnický potok ve směru na Těšany byl vyčištěn, nyní probíhá dláždění koryta z kamene.

 • K žádosti o dotaci na obnovu Lízalky jsme dokládali potřebné doklady z realizace, aby mohla být nachystána smlouva a uvolněny peníze.

 • Začátkem března budou zahájeny práce na přeložce vysokého napětí do země a nízkého napětí do země.

 • Současně s přeložkami elektrické energie do země budou probíhat i přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • Proběhlo veřejné projednání změny územního plánu.

 • U obchodu byl pokácen smrk. Následně budou pokáceny túje vedle školy a také cca 20 topolů u hřiště. Pracuje se na projektech zeleně kolem hřiště, u hasičské zbrojnice, u kostela, u hřbitova a u obecního úřadu.

 • Připravují se jednotlivé žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji.

 • Proběhlo výběrové řízení na Rozařín.

 • Probíhají intenzivní jednání ohledně jednotlivých rozvojových lokalit.

 • Dokončuje se územní studie na dům s pečovatelskou službou.

 • Od začátku února pracuje na obci nová účetní Lucie Hrdličková.

 • Byly podepsány dodatky k nájemním smlouvám se společností Agromonet. Došlo k navýšení nájemného.

 • Proběhly každoroční inventury.

 • Pracuje se na novém provozním řádu veřejného pohřebiště. Od krajské hygienické stanice nám byl dán potřebný souhlas na základě hydrogeologických posudků. Nyní probíhají konzultace s Jihomoravským krajem ohledně jejich stanoviska k tomuto řádu. Následně pak bude schvalovat řád rada obce.

 • Obec schválila dotaci ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000Kč, florbalistům ve výši 10.000Kč a Diakonii ČCE - středisko Betlém také 10.000Kč.

 • Rada obce rozhodla o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období dle §6 odst. (1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tedy, že pořizovatelem bude Městský úřad Židlochovice, jako příslušný úřad územního plánování.

 • Byly schváleny smlouvy o zřízení věcných břemen pro E.on na jednotlivé přípojky pro rodinné domy.

 • Byly rozneseny předpisy místních poplatků na letošní rok. Zastupitelstvo obce v loňském roce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o psech, kde se mimo jiné stanoví, že poplatek za psa činí na rok 200 Kč.

 • Jihomoravský kraj zahájil kontrolu naší dotace z roku 2016 na stavbu nového obecního úřadu s knihovnou.

 • Začátkem března proběhne každoroční audit hospodaření obce.


Informace občanům prosinec 2019

Prosinec 2019

 • Společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice) nabylo právní moci. Následně byla podána žádost o dotaci na chodník s veřejným osvětlením k Místní akční skupině Slavkovské bojiště.

 • Nadále probíhá čištění Moutnického potoku ve směru na Těšany.

 • Žádost o dotaci na obnovu Lízalky ve výši 250.000Kč byla akceptována.

 • Proběhlo místní šetření k územnímu řízení na veřejné osvětlení od kostela k orlovně. Bude následovat rozhodnutí

 • Veřejné projednání změny územního plánu proběhne v lednu 2020. Zároveň běží změna regulačního plánu.

 • 2.375.000 z žádosti o dotaci na chodníky podél průtahu byla připsána na obecní účet.

 • Proběhla výsadba předzahrádky u školy.

 • Proběhlo posunutí plotů podél potoka k orlovně. Nový chodník, by se měl realizovat koncem února příštího roku.

 • Během týdne proběhne instalace osvětlení vánočního stromu u hasičky a u kostela.

 • Proběhl každoroční předaudit hospodaření obce.

 • Probíhá dělení pozemků u benzinky v souvislosti s řešením zástavby v dané lokalitě.

 • Byla podepsána příkazní smlouva na realizaci výběrového řízení na Rozařín.

 • Probíhají jednání se společností E.on ohledně nové trafostanice u benzinky.

 • Rada obce schválila plánované opravy na čistírně odpadních vod na příští rok týkající se nových rozvodů vzduch a aeračního roštu.

 • S tím souvisí i nárůst vodného a stočného v příštím roce v průměru o 3%.

 • Dále probíhají práce na studii domu s pečovatelskou službou.

 • Probíhají jednání se společností Agromonet ohledně zvýšení nájemného.


Informace občanům listopad 2019

Listopad 2019

 • Byla dokončena opravena křížku u drůbežárny.

 • Proběhlo tmelení spár na novém paketu včetně výsevu trávníku.

 • Odbor dopravy v Židlochovicích vydal společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice). Spolu s tím probíhá příprava žádostí o dotaci na chodník s veřejným osvětlením k Místní akční skupině Slavkovské bojiště a dále na silnici se zelení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 • Proběhlo podzimní sečení potoka. Zároveň probíhá čištění Moutnického potoku ve směru na Těšany.

 • Byl instalován kamerový systém.

 • Byla vysázena první etapa aleje na Lízalce.

 • Byla podána žádost o dotaci na obnovu Lízalky ve výši 250.000Kč.

 • Proběhlo vítání občánků.

 • Probíhá územní řízení na veřejné osvětlení od kostela k orlovně. Zároveň byl dokončen rozpočet a bude probíhat poptávkové řízení na zhotovitele.

 • Připravují se nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích díky změně legislativy. U poplatků ze psů se plánuje zvýšení poplatku ze 100 Kč na 200 Kč.

 • Dále probíhají jednání ohledně možné výstavby ledové haly. S tím souvisí plánované zasíťovávání pozemků. Také se řeší dopravní obslužnost nových lokalit. S tím jsou spojena i jednání ohledně připojení na elektriku.

 • Připravuje se rozpočet na příští rok.

 • Nadále se pracuje na finalizaci připomínek ohledně změny územního plánu.

 • Naše žádost o dotaci na chodníky podél průtahu byla konečně příslušným dotačním úřadem zkontrolována, veškeré připomínky byly vypořádány a dotace byla doporučena k proplacení v plné výši.

 • Připravuje se výsadba krokusů v prostoru okružní křižovatky.

 • Dále bude dokončena výsadba stromů na vjezdu do Moutnic od Brna.

 • V příštím týdnu budou posunuty ploty podél potoka k orlovně. Finalizuje se projekt na nový chodník, který by se měl realizovat na jaře příštího roku.

 • Byla objednána projektová dokumentace na zeleň v prostoru kolem hřiště, kolem kostela, naproti hasičky a za Šulcákem.

 


Informace občanům říjen 2019

Říjen 2019

 • Na víceúčelovém hřišti byl proveden nátěr kovových konstrukcí a údržba umělého trávníku.

 • S paní ředitelkou a zahradníkem bylo dohodnuto, že do konce října bude nově osázena předzahrádka před školou.

 • V průběhu října bude osazen opravený kříž u drůbežárny.

 • Probíhá projektování studie domu s pečovatelskou službou.

 • Byla dokončena oprava parketu. Během října ještě proběhne tmelení spár a výsev trávníku.

 • Probíhá společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice).

 • Probíhá podzimní sečení potoka.

 • Dále probíhá čištění Moutnického potoku ve směru na Těšany, včetně celé délky na těšanském katastru.

 • Byl zafouknut optický kabel do chrániček, které byly umístěny podél hlavní silnice při realizaci průtahu. Probíhá realizace kamerového systému.

 • Proběhlo pasování prvňáků.

 • V následujícím týdnu by měl být dodán nový kontejner na multikáru.

 • Naše obec získala finanční dar od Jihomoravského kraje ve výši 75.000Kč jako poděkování za získaná ocenění v rámci soutěže Vesnice roku.

 • Byl ustanoven nový správce hasičky. Od 1. října jím je Anežka Cupáková, která bude mít mimo jiné na starosti půjčování hasičské zbrojnice. Spolu s tím byl upraven provozní řád hasičky.

 • Byla schválena příkazní smlouva na podání žádosti spojené s dotací novým chodníkem a veřejným osvětlením v Rozaříně.

 • Byl podepsán dodatek se společností FCC na svoz odpadů. Od 1. ledna se obci zvyšují náklady o 5%. Znamená to, že jsme byli schopni držet neměnnou cenu po dobu 4 let.

 • Rada obce schválila nabídku od společnosti Noel na realizaci přípojky pro rodinný dům manželů Flódrových.

 • Byly objednány dopravní značky informující o měření radarem a o tom, že naše obec je monitorována kamerovým systémem.

 • Jednáme s Policí ČR o preventivním měření rychlosti, zejména ve směru na Jalovisko.

 • Byla objednána projektová dokumentace na další výsadbu zeleně v naší obci.

 • Probíhají jednání ohledně možné výstavby ledové haly v naší obci.

 • Byla schválena obecně závazná vyhláška, která ruší pohřební řád. Nově bude vydán pohřební řád dle platné legislativy.

 • Zastupitelé naší obce spolu se zastupiteli obce Žatčany zvítězili na Cézava cupu. Jedná se o fotbalový turnaj v malé kopané mezi členy tohoto svazku obcí.

 • Připravuje se obnova aleje na Lízalce.

 • Proběhlo podzimní odpadkobraní.

 • Spolu s knihovnicí se chystáme 3. října do Prahy na vyhlášení soutěže knihovna roku, kam jsme jako vítěz za Jihomoravský kraj postoupili.


Informace občanům září 2019

Září 2019

 • Na víceúčelovém hřišti probíhá nátěr kovových konstrukcí – sloupy na ochranou síť, konstrukce k basketbalovým košům a stojany na sítě. Následně proběhne údržba umělého trávníku.

 • Kotelna v budově základní školy byla předána a byla zaškolena obsluha. Zároveň byla provedena nová jímka na čerpání podzemní vody po deštích.

 • Byl objednán další kontejner na multikáru, který bude sloužit k odvozu posečené trávy z fotbalového hřiště.

 • Ve škole byl zahájen nový školní rok. Během prázdnin byla vymalována jedna třída, bývalá tělocvična byla upravena opět do podoby třídy…

 • Rada schválila objednání studie pro dům s pečovatelskou službou.

 • Probíhá oprava parketu. Betonáž by měla proběhnout v termínu mezi 10.-13. září. Ještě před tím zde bude usazen zámečnický výrobek, který by měl usnadnit ruční stavění máje. Po betonáži bude předlážděn navazující chodník, dokončen drenážní systém a provedeny terénní úpravy s osevem trávy.

 • S pořizovatelem územního plánu i projektantem probíhají intenzivní jednání ohledně řešení posledních nesrovnalostí. Připravuje se veřejné projednání, které proběhne na podzim tohoto roku. Spolu s tím se chystá změna regulačního plánu. Obě změny by měly proběhnout současně.

 • Začátkem září bude podána žádost o společné územní a stavební povolení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice). Zároveň s tím řešíme s projektovým manažerem možné podání žádosti o dotaci na tento projekt.

 • U bývalé Moravy byla opravena pumpa.

 • Se společností E-on se řeší jednotlivé přeložky sítí do země. Obec Moutnice výrazně zkrátila (cca o 6 měsíců) E-onu dobu na zapsání kupovaného pozemku na trafostanici do katastru nemovitostí, když za něj vyřídila souhlas s dělením pozemků. Díky tomu se bude moci zahájit výběr zhotovitele. Přesto se počítá s dokončením stavby na podzim příštího roku.

 • U kostela byly instalovány nové vitríny. Dále se pracuje na nové infotabuli v rámci regionu Cezava, která je umístěna u orlovny.

 • Začíná se jednat s možnými dodavateli o posunutí plotů podél potoka k orlovně.

 • V příštím týdnu se bude zafukovat optický kabel do chrániček, které byly umístěny podél hlavní silnice při realizaci průtahu. Následně dojde k instalaci kamerového systému.

 • Proběhlo celostátní kolo soutěže knihovna roku. Jako vítěz v rámci Jihomoravského kraje jsme zastupovali v průběhu srpna právě náš kraj, do kterého jsme postoupili ze soutěže Vesnice roku. Vyhlášení výsledků proběhne začátkem října v Praze.

 


Informace občanům srpen 2019

Srpen 2019

 • Na víceúčelovém hřišti proběhla výměna basketbalových odrazových desek.

 • Byla objednána údržba víceúčelového hřiště. Proběhne během září. Stávající umělý trávník bude vyčištěna a následně do něj dosypán křemičitý písek.

 • Kotelna v budově základní školy byla dokončena.

 • Dotace na chodníky podél průtahu ve výši 2,5 mil. Kč byla schválena. Následně jsem podali žádost o platbu v plné výši.

 • Dotace ke Státnímu fondu životního prostředí na další kontejnery k multikáře, štěpkovač a velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad nebyla schválena. V tuto chvíli jednáme s administrátorem žádosti o možnosti podat žádost znovu do výzvy, která bude v srpnu tohoto roku vyhlášena.

 • Nová paní ředitelka Milena Emmerová byla uvedena do své funkce, zároveň se řeší příprava nového školního roku.

 • Rada se zabývala nabídkami na studii pro dům s pečovatelskou službou. Následně ještě nechala rada posoudit reference jednotlivých nabídek od dalšího architekta.

 • Byla prodloužena kabelové televize v ulici Zelničky.

 • Byla objednána oprava parketu, která proběhne v polovině září.

 • S pořizovatelem územního plánu se řešili jednotlivá stanoviska dotčených orgánů státní správy. Připravuje se veřejné projednání, které proběhne na podzim tohoto roku. Spolu s tím se chystá změna regulačního plánu. Obě změny by měly proběhnout současně.

 • Je hotová dokumentace na prodloužení sítí a komunikaci na Šulcův kopec. V tuto chvíli se začnou vyřizovat jednotlivé vyjadřovačky k tomuto projektu.

 • Probíhá finalizace pasportu místních komunikací.

 • Byla podepsaná mandátní smlouva ohledně získání dotací na silnice v Rozaříně a případně i na Šulcáku.

 • Po dohodě se stavebním úřadem v Sokolnicích jsme vzali zpět žádost o vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci silnice v Rozaříně spolu s chodníkem a přeložkami sítí. Bude podána přímo žádost o společní územní a stavební řízení na odbor dopravy do Židlochovic.

 • Společnosti E-on byla doplacena platba na přemístění trafostanice od obchodu do ulice ke kostelu. Veškerá povolení jsou E-onu vydána. V tuto chvíli se bude soutěžit zhotovitel stavby a následně dojde k realizaci.  V této souvislosti bude v srpnu podána žádost o vydání územního rozhodnutí na přeložku doprovodných sítí (veřejné osvětlení, místní rozhlas a telekomunikace). Obec v průběhu července uzavřela s Povodí Moravy smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která nám k tomuto projektu ještě chyběla.

 • Na Povodí Moravy byla podána konkrétní nabídka na sečení potoku na další dva roky. Zároveň s touto organizací jednáme ohledně opravy stavidla Na Rybníku.

 • Proběhla oprava místních komunikací u kostela, sběrného dvora, u ČOV, u hasičky a dalších míst. Začátkem srpna bude osazeno zábradlí na mostě u trafostanice.

 • Naše obec se ve spolupráci s Regionem Cezava zapojila do sbírky obce Dražůvky, kde byl zastřelen místostarosta.

 • Byly objednány nové vitríny ke kostelu. Vitríny budou pořízeny z dotace Regionu Cezava.

 • Obci byla schválena dotace z Jihomoravského kraje na opravu kotelny ve výši 150.000Kč.


Informace občanům červenec 2019

Červenec 2019

 • Proběhlo každoroční setkání seniorů.

 • V rámci soutěže Vesnice roku naše obec získala Diplom za moderní knihovnické a informační služby a také mimořádné ocenění za průtah.

 • U rekonstruované kotelny jsou hotovy zednické práce a vyvložkovaný komín. V polovině července bude osazena nová podesta a instalovány nové kotle.

 • Začátkem července dojde k předání školy nové paní ředitelce.

 • Probíhá poptávkové řízení na studii domu s pečovatelskou službou.

 • Byl objednán kamerový systém, který by měl být instalován v druhé polovině prázdnin, popřípadě začátkem září.

 • Mělo by dojít k prodloužení kabelové televize v ulici Zelničky.

 • K opravě parketu dojde pravděpodobně na podzim tohoto roku. V tuto chvíli poptáváme firmy, které by mohly parket opravit.

 • Byly objednány natěračské práce na sloupy víceúčelového hřiště. Práce proběhnou koncem léta.

 • Probíhá stavební řízení na lávku pro pěší u hřiště.

 • Probíhá územní řízení na rekonstrukci silnice s chodníkem a přeložkami sítí v Rozaříně.

 • Bylo vydáno územní rozhodnutí na přeložku nízkého napětí do země v lokalitě od kruhového objezdu na Těšany a dále v ulici Rozařín. Následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele od společnosti E-on a pak realizace sama.

 • Poslední týden v červnu proběhlo měření průjezdnosti aut a jejich rychlosti ve směru na Jalovisko.

 • Pokračovalo se s výsadbou živých plotů podél průtahu.

 • Probíhají jednání s Povodí Moravy ohledně sečení potoku na další dva roky. V tuto chvíli proběhlo jarní sečení, které bylo protokolárně předáno.

 • Dále probíhají jednání se soukromým investorem ohledně možné výstavby sportovní haly, kde by byla ledová plocha pro celoroční trénink hokejistů, krasobruslařů, dále pak pro školy a školky i širokou veřejnost.


Informace občanům červen 2019

Červen 2019

 • Jihomoravský kraj nám schválil další dotaci ve výši 150.000Kč na rekonstrukci kotelny v budově základní školy.

 • Rekonstrukce kotelny je již v plném proudu. Byly odstraněny staré kotle, staré elektrika a je oboucháváno vlhké zdivo. Následně dojde k demontáži staré podesty, zednickým opravám, vyvložkování komínu, instalaci nové podesty, instalaci nových kotlů a rozvodů a úpravě elektroinstalace.

 • Byl prodán starý dvoukolový žebřík.

 • S Brněnskými vodárnami řešíme dodatek smlouvy ohledně provozování nově odkoupeného vodovodu přes Šulcův kopec od Vírského oblastního vodovodu.

 • Byly uzavřeny dvě nové dohody o provedení práce na úklid veřejných prostranství.

 • Byly dokončeny a předány projekty k opravě komunikace a chodníku v Rozaříně, novému mostku u hřiště a dopravnímu značení Pod Chaloupkama.

 • Byla objednána oprava místních komunikací v místech, kde je situace nejhorší (u ČOV, u kostela, u sběrného dvora, mostek u trafostanice apod.). Pravděpodobný termín realizace je přelom července a srpna.

 • V rámci soutěže vesnice roku jsme získali diplom za vedení knihovny. Jedná se o ocenění pro nejlepší knihovnu v rámci Jihomoravského kraje s tím, že postupuje do celostátního kola soutěže. Spolu s tím jsme získali mimořádné ocenění za stavbu průtahu.

 • Pokračovala výsadba živých plotů podél průtahu.

 • Na základě jednání s Povodím Moravy ohledně stavidla dospěla jednání do fáze, kdy nemělo smysl dále usilovat o opravu stavidla. Bylo dohodnuto, že opravu provede na své náklady Povodí Moravy s tím, že musí být odstraněna pochůzí plocha stavidla včetně železné konstrukce.

 • Byly vydány povolení na obnovu nízkého a vysokého napětí.

 • Byla schválena dotace Regionu Cezava. Z této dotace bude pořízena nová (aktuální) informační tabule a dále nové nástěnky na hřbitov.

 • Byla podána žádost o dotaci na CAS pro hasiče.

 • Byl opraven hydrant u Šalovského.

 • Probíhá jarní sečení potoka.

 • Byla schválena smlouva na kontrolu hospodaření obce na další dva roku u společnosti Audit Daně s.r.o.

 • Byly schváleny dotace Orlu a fotbalistům ve výši 120.000Kč pro každý spolek.

 • Byl schválen prodej pozemku společnosti E-on na stavbu trafostanice.

 • Byla schválena podpora stárků pro letošní hody.


Informace občanům květen 2019

Květen 2019

 • Jihomoravský kraj schválil naší obci dotaci ve výši 45.000Kč na opravu křížku za benzinkou ve směru na Brno, dále 47.000Kč na dovybavení zásahové jednotky hasičů a 50.000Kč na následnou péči o zeleň (zálivka plus dosadba stromů a keřů).

 • Jihomoravský kraj neschválil dotaci na rekonstrukci sportoviště u základní školy. Bohužel Jihomoravský kraj upravil v průběhu dotace výklad pravidel (odečetli nám 3 body z hodnocení dotace) a díky tomu jsme se dostali z podporované části do projektů pod čarou.

 • Průtah II/380 byl oceněn 2. místem v soutěži Stavba roku jihomoravského kraje za rok 2018 v kategorii dopravní a inženýrské stavby.

 • Vodovod přes Šulcův kopec byl odkoupen od Vírského oblastního vodovodu.

 • Zametací nástavba na traktor byla prodána.

 • Byl pořízen reversní mulčovač (cepák) na traktor.

 • Byly pořízeny dva nové plechové přístřešky na sběrný dvůr. Jednak z toho důvodu, aby se zde uklidilo a také aby některé věci nelákaly nenechavce, kteří pak ničili oplocení při drobných krádežích.

 • Od 1.7.2019 dojde ke zvýšení poplatku za uložení suti a to z 20Kč na 30Kč za jedny kolečka.

 • Proběhlo vytýčení zahrad podél potoku mezi orlovnou a trafostanicí. Zároveň s tím byla objednána projektová dokumentace na nový chodník v této části obce.

 • Na nový hřbitov byly doplněny sloupy k budoucímu veřejnému osvětlení. Zároveň s tím byl zatažen kabel, tak aby se zde mohly udělat závěrečné terénní úpravy.

 • Na zídce okolo nového hřbitova byla vyspravena křidlice a zídka byla natřena. Spolu s tím byla objednána povrchová úprava na hlavě pohledové zídky okolo starého hřbitova.

 • Byla poptána cenová nabídka na opravu místních komunikací v místech, kde je situace nejhorší (u ČOV, u kostela, u sběrného dvora, mostek u trafostanice apod.)

 • Byla objednána rekonstrukce kotelny u společnosti Zahradník Z. s.r.o..

 • Byla schválena dotace hasičům ve výši 50.000Kč na pořádání kulturních akcí a na oslavy 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů.

 • Obec podala i v tomto roce přihlášku do soutěže vesnice roku.

 • Rada obce schválila nové rozmístění košů po obci. Ve třech lokalitách  - u obecního úřadu, u školy a u orlovny – jsou nově tři koše vedle sebe s tím, že jeden je na komunální odpad a zbylé dva jsou na tříděný odpad (plast a papír). Koše na tříděný odpad jsou označeny barevnými nálepkami s příslušnými popisky. Chceme tímto přispět k možnosti třídit odpad i na veřejných prostorách.

 • Obec neschválila možnost podat žádost o dotaci na veřejné osvětlení, a to z důvodu nevýhodných podmínek žádosti a velmi dlouhé návratnosti investice.

 • Na tanečním parketu bude provedena sonda, aby se vyhodnotila jeho nejvhodnější oprava.

 • Bude poptán projektant na vodohospodářské stavby na rekonstrukci splavu v lokalitě Na Rybníku.

 • Rada schválila poptat čtyři architekty o cenovou nabídku na studii domu s pečovatelskou službou v lokalitě vedle Hamanového.

 • Rada obce schválila pořídit nové osvětlení vánočního stromu s tím, že to, které se používalo na rozsvěcení vánočního stromu u hasičky, bude nově použito na smrk u kostela.

 • Budou dosazeny tisy u hřbitova.

 • Uschlé stromy podél průtahu a ve stromové kapli budou nahrazeny novými.

 • Na radě bylo schváleno podat znovu žádost o dotaci na CAS pro hasiče.

 • Proběhlo jednání se starostou Těšan ohledně obnovy aleje podél zemědělské cesty z Moutnic do Těšan. Ohledně tohoto projektu budete blíže informováni v příštím čísle zpravodaje.

 • Bylo doplněno zábradlí na mostě přes potok u Randulového.

 • Byl objednán pasport místních komunikací.

 • Proběhlo jarní odpadkobraní, pletení pomlázek, sázení stromů s dětmi ze školy a školky a vítání občánků.

 • Se zástupcem Brněnských vodáren se řešily problematické výšky některých hydrantů (např. u Šalovského) a uzávěrů vody (např. u Křížového).


Informace občanům duben 2019

Duben 2019

 • Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice).

 • Byla schválena dotace myslivcům ve výši 20.000Kč.

 • Bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 50 % z ceny řidičského průkazu skupiny C pro dalšího člena výjezdové jednotky s tím, že setrvá v JSDH Moutnice po dobu pěti let v aktivní službě.

 • V rámci výběrového řízení na místo ředitele (ky) Základní a mateřské školy Moutnice proběhly ústní pohovory s uchazeči. Jako nejvhodnější kandidátka byla komisí vybrána Mgr. Milena Emmerová, kterou následně jmenovala rada do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Moutnice.

 • Byla podepsána smlouva s Vírským oblastním vodovodem na odkup vodovodu přes Šulcák.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu kotelny v budově základní školy ve výši 200.000Kč.

 • Komise, která vyhodnocovala naši žádost o dotaci na chodníky podél průtahu přes Místní akční skupinu, doporučila žádost ke schválení.

 • Proběhlo každoroční školení BOZP.

 • Na budově mateřské školy byly domalovány kytičky v místech, kde byla zapravována fasáda po odstranění nosníků pro nízké napětí, které se překládalo do země.

 • Byly schváleny smlouvy o věcném břemeni pro stavby týkající se přeložek nízkého napětí do země.

 • Bylo schváleno pořídit dva plechové přístřešky pro elektroodpad a nářadí, které budou umístěny na sběrném dvoře.

 • Bylo schváleno prodat zametací nástavbu na traktor a místo toho pořídit mulčovač na vysokou trávu do biokoridorů.

 • Bylo schváleno prodat dvojkolový žebřík, ze hřiště.

 • Proběhlo jednání s majiteli zahrad od orlovny po trafostanici u obchodu. Bylo dohodnuto, že se zahrady nechají zaměřit a dojde k posunutí plotů. Následně zde bude naprojektován a realizován chodník.


Informace občanům březen 2019

Březen 2019

 • Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice). Na stavbě nebyly shledány závažné nedostatky. Po odstranění několika drobností bude Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje vydán kolaudační souhlas s užíváním.

 • V rámci Regionu Cezava byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji o nové informační tabule do celého regionu. Naše obec má ještě z této dotace pořídit nové venkovní vitríny na hřbitov.

 • Byla schválena dotace Římskokatolické církvi Moutnice ve výši 50.000Kč.

 • Bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 50 % z ceny řidičského průkazu skupiny C pro člena výjezdové jednotky s tím, že setrvá v JSDH Moutnice po dobu pěti let v aktivní službě.

 • Proběhlo jednání s dotčenými orgány statní správy ve věci změny územního plánu č.1.

 • V rámci výběrového řízení na místo ředitele (ky) Základní a mateřské školy Moutnice proběhlo otevírání obálek. Do konkurzu se přihlásilo celkem 5 uchazečů. V měsíci březnu proběhne druhé kolo výběrového řízení ve formě pohovorů.

 • Byl schválen odkup vodovodu přes Šulcák.

 • Dokončuje se projekt na prodloužení inženýrských sítí na Šulcáku včetně prodloužení komunikace.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na dovybavení výjezdové jednotky hasičů ve výši cca 48.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu obecního křížku za čerpací stanicí ve směru na Brno ve výši cca 48.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu sportoviště vedle budovy základní školy ve výši 250.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na boj proti suchu ve výši 50.000Kč.

 • Připravuje se podání žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu kotelny v budově základní školy ve výši 200.000Kč.

 • Probíhá vyhodnocování naší žádosti o dotaci na chodníky podél průtahu přes Místní akční skupinu. Byly doplněny některé formální náležitosti a čeká se na závěrečné vyhodnocení. Žádost byla podána na sumu cca 2,5mil. Kč.

 • Proběhlo každoroční přezkoumání hospodaření obce Moutnice od společnosti Audit daně s.r.o.. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.

 • Před obecní stodolu byla nově instalována lampa veřejného osvětlení.

 • Pokračuje výsadba keřů a růží podél průtahu.

 • Vzhledem k obrovskému zájmu občanů o pytlíky na potraviny, bylo dokoupeno ještě 50ks sad těchto pytlíků.

 • Byl prodán zahradní štěpkovač za cenu 18.000Kč.

 • Byl odsouhlasen nákup nového čerpadla na ČOV ve výši cca 150.000Kč bez DPH. Nové čerpadlo by mělo zabránit pravidelnému ucpávání přečerpávání splašků a mělo výrazně zlepšit funkčnost ČOV.

 • Byla schválena účetní závěrka školy včetně rozdělení hospodářského výsledku.

 • Byl schválen dodatek ke směrnici ohledně odpisového plánu, díky nově zařazenému křížku do majetku.

 • Byl schválen nový knihovní řád.

 • Byla zatrubněna a zasypána příkopa podél nového chodníku u Graclového z důvodu bezpečnosti.


Informace občanům únor 2019

Únor 2019

 • Správa a údržba Jihomoravského kraje podala žádost o kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice).

 • Stavba II/380 byla přihlášena do soutěže dopravní stavba Jihomoravského kraje roku 2018.

 • Proběhlo jednání zástupců Regionu Cezava se správou a údržbou silnic JMK. Na setkání se řešila oprava dalších krajských silnic v našem okolí. Moutnic se týká rekonstrukce silnice II/380 Moutnice – Telnice. Zde se rozhoduje, zda se opraví silnice ve stávající šířce či se přistoupí k jejímu rozšíření na 9,5m. Od toho se také odvíjí doba, kdy dojde k její rekonstrukci. Za Moutnice jsme se dále dotazovali, proč nebyl v Moutnicích opraven úsek od kruhového objezdu po konec Moutnic na Jalovisko, odkud dále už je opět silnice zrekonstruovaná. V této otázce budou probíhat další jednání.

 • Byla schválena dotace ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000Kč.

 • Byla schválena dotace florbalovému družstvu Aligators ve výši 15.000Kč.

 • Byla schválena dotace ve výši 10.000Kč Diakonii Betlém Klobouky u Brna.

 • Odbor územního plánování ze Židlochovic stanovil na únor projednání s dotčenými orgány státní správy změnu územního plánu č. 1.

 • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo ředitele (ky) Základní a mateřské školy Moutnice.

 • Na únor je naplánováno zastupitelstvo, na kterém se má schvalovat odkup vodovodu přes Šulcák.

 • Proběhlo další kolo jednání s majiteli pozemků na Šulcáku, kde byl představen projekt na prodloužení sítí a komunikace. Také se zde projednával způsob financování této infrastruktury.

 • Připravují se dotace z rozpočtu JMK – hasiči, oprava křížku, sucho a dotace z programu rozvoje venkova.

 • Ve spolupráci s hasiči dojde k pokácení dalších uschlých bříz podél zemědělské cesty na Těšany.

 • Katastrální úřad provedl přepis pozemku p.č. 513/2, k.ú. Moutnice na obec.

 • Obec předala dary do tomboly pořadatelům plesů. Od společnosti Noel jsme získali tablet, který jsme předali hasičům na jejich ples.

 • Víceúčelové hřiště je od nového roku v provozu od pondělí do pátku v době od 15:00 do 21:00. Došlo tedy ke zkrácení provozní doby o hodinu denně z důvodu zkrácení pracovního úvazku správce na 0,75.

 • Byl dokončen projekt na přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulici od orlovny ke kostelu a dále v uličce kolem RD pana Kališe a pana Šalovského.

 • Byla uzavřena smlouva týkající se zpracování osobních údajů (GDPR) s provozovatelem kabelové televize a internetu.

 • Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o provozování kabelové televize.

 • Byla zahájena výsadba keřů podél průtahu.

 • Rada obce schválila pořízení 100ks sad pytlíků na potraviny, které jsou nachystány pro prvních 100 zájemců, kteří se zapojili do třídění odpadů v loňském roce. Pořízením pytlíků na potraviny chceme podpořit omezení používání mikrotenových sáčků na jedno použití. Chceme tím přispět k dalšímu poklesu produkce odpadů.

 • Proběhlo jednání s majiteli nemovitostí v lokalitě Pod Chaloupkama, kde jsme spolu řešili dopravní značení a parkování v této lokalitě.


Informace občanům leden 2019

Leden 2019

 • Odbor dopravy ze Židlochovic vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice - průtah. Kolaudace se týká obecních objektů. Krajské objekty se budou kolaudovat začátkem roku 2019.

 • Byly vysázeny veškeré stromy, které měly být podél průtahu vysázeny. Nyní nás čeká ještě výsadba keřů, růží a levandulí v zelených pásech podél hlavní komunikace.

 • Byl dokončen zápis za rok 2017 do obecní kroniky.

 • Byla schválena cenová nabídka na dokončení změny regulačního plánu.

 • S odborem územního plánování ze Židlochovic probíhá komunikace ohledně změny č. 1 územního plánu.

 • Základní škole a mateřské škole byl schválen rozpočet na rok 2019, dále odpisový plán a střednědobý plán.

 • Obec plánuje prodej nepotřebného majetku – štěpkovače, zametací nástavby.

 • Ve spolupráci s DSO Cezava budeme připravovat projekt na dokoupení kompostérů.

 • Před rodinným domem paní Patermanové byly ořezány suché větve na akátu.

 • Byl schválen odkup pozemku p.č. 513/2, k.ú. Moutnice. Smlouva byla podepsána a návrh na vklad je již podán.

 • Byl schválen rozpočet obce na rok 2019.

 • Vírský oblastní vodovod předložil obci znalecký posudek na ocenění vodovodu přes Šulcův kopec. Obec nyní projedná tuto nabídku na odkup vodovodu.

 • Ke konci roku bylo na účtech obce po zaplacení veškerých faktur souvisejících s průtahem více než 13,5 mil. Kč.

 • Zděná zídka okolo nového hřbitova byla vyspravena – opraveny trhliny a stříška. V novém roce dojde ještě k přetření.

 • Na budově základní školy byla opravena fasáda po demontáži nadzemního vedení elektrické energie. Jakmile to počasí dovolí, tak budou domalovány kytičky, aby změny zapadly do celkového vzhledu fasády.

 • Do dvora ve školce byla instalována nová vrata.

 • Společnost EEikka, která pro společnost E-on zpracovává projekt na přeložku nízkého napětí ve směru na Těšany, podala ke konci roku příslušnou žádost ke stavebnímu úřadu v Sokolnicích o povolení této stavby. V současnosti probíhá obesílání jednotlivých majitelů nemovitostí smlouvami o věcném břemeni.

 • Společnost Kabel projekt, která pro společnost E-on zajišťuje přeložku vysokého a nízkého napětí v ulici ke kostelu, získala veškeré potřebné souhlasy majitelů nemovitostí.

 • Spolu s tím probíhá koordinace s projektem na přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu, které projektuje pro obec pan Vrba.


Informace občanům prosinec 2018

Prosinec 2018

 • Probíhá řízení ke kolaudačnímu souhlasu stavby průtahu. V polovině prosince proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

 • Podařilo se vyřešit brum v místním rozhlase i v infokanále. Spolu s tím proběhla výměna starých amplionů za nové. Také se ladila intenzita hudby a mluveného slova.

 • Podařilo se vyjednat nové úrokové sazby na spořících účtech.

 • Dokončuje se oprava zídky okolo nového hřbitovu. Zapravují se praskliny a následně se opravuje omítka. Proběhla oprava stříšky na zídce.

 • Obec chystá závěrečné zprávy k dotacím, které v letošní roce získala.

 • Byl vydán nový obecní kalendář, který je k dispozici na obecním úřadě.

 • Byla objednaná výsadba živých plotů, růží a levandulí podél hlavní silnice.

 • Proběhla schůzka na obecním úřadě s majiteli rodinných domů v ulici od orlovny ke kostelu. Z důvodu plánované přeložky vysokého a nízkého napětí v této části obce.

 • Spolu s tím byla objednána projektová dokumentace na přeložku veřejného osvětlení a místního rozhlasu v dané lokalitě.

 • Podél nově dobudované zídky hřbitova budou dosázeny tisy.

 • Byly zřízeny komise životního prostředí a kulturní komise.

 • Dořešují se poslední problémy související s přeložkou nízkého napětí do země od kruhového objezdu směrem na Těšany po pravé straně. V průběhu prosince by měla být podaná žádost o územní řízení na tuto stavbu. Projektant by také měl začít chystat smlouvy na věcná břemena.

 • Byl objednán projekt na rekonstrukci školní kotelny. Mělo by dojít k výměně zastaralých kotlů za nové účinnější a lepšímu rozdělení jednotlivých větví topného systému, který by měl více odpovídat potřebám školy.

 • Pracuje se na přípravě žádosti o dotaci na pořízení velkého štěpkovače větví, nových kontejnerů na multikáru a velkých 1100l barevných popelnic.

 • Byla objednaná zimní údržba místních komunikací u společnosti Agromonet.

 • Rada obce schválila vodné a stočné na příští rok. Dle propočtů Brněnských vodáren a kanalizací dochází k nárůstu vodného i stočného o 3%.

 • Obec bude hledat partnera k dotaci na pořízení kompostérů.

 • Kronikářka dokončuje zápis za loňský rok do obecní kroniky.

 • Do kruhového objezdu byl objednán adventní věnec. Každý týden se rozsvítí na adventním věnci další svíce.

 • Byly jmenovaní nový zástupci za obec do školské rady – Barbora Hrdá, Josef Lengál.

 • Proběhla roční kontrola dětských hřišť. Na základě doporučení revizního technika byl doplněn kačírek na dětském hřišti u fotbalového hřiště o opraveno pískoviště Pod Chaloupkama.

 


Informace občanům září - listopad 2018

Září-listopad 2018

 • Proběhly komunální volby. Na ustavujícím zastupitelstvu byli zvoleni stávající starosta i místostarosta. Do rady jsou dále zvolení Petr Novotný, Ing. Zdeněk Fiala a Jaromír Seďa.

 • Byl dokončen průtah naší obcí. V tuto chvíli se vyřizují veškeré papíry potřebné k doúčtování celé akci a ke kolaudaci.

 • Byla opravena místní komunikace v ulici Zelničky.

 • Jihomoravský kraj daroval naší obci finanční dar ve výši 25.000Kč za ocenění získaná v soutěži Vesnice roku 2018.

 • Proběhly Dny obce Moutnice. Během slavností byla představena nová kniha o Moutnicích, která je k dispozici na obecním úřadě.

 • Obec přispěla jednotlivým organizacím částkou 5.000Kč na podporu zapojení se do slavností.

 • Spolu s knihou byly vydány nové pohlednice, které jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě.

 • Obec Moutnice vzala zpět výpověď členství v DSO Region Cezava.

 • Pokračují práce na změně územního plánu.

 • Byla zkolaudována čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu. Obec Moutnice požádala o odkup přivaděče, který vede přes Šulcův kopec.

 • Byli vysoutěženi nový dodavatelé energií na příští rok.

 • Byla podána žádost o dotaci na chodníky při průtahu, a to k Místní akční skupině Slavkovské bojiště ve výši 2,5mil Kč.

 • Pracuje se na projektu opravy místní komunikace a novém chodníku včetně přeložek sítí do země v Rozaříně.

 • Připravuje se projekt na napojení plánované cyklotrasy Moutnice – Těšany na místní komunikace.

 • Pracuje se na projektu dopravního značení v ulici Pod Chaloupkama.

 • V těchto dnech probíhá výměna starých ampliónů veřejného rozhlasu za nové. Dále dochází k ladění hladiny zvuku hudby a mluveného slova.

 • Došlo také k úpravě kabelové televize na nový formát vysílání DVB-C.

 • Chystá se úprava infokanálu na vysílání na DVB-C.

 • Proběhl pravidelný předaudit hospodaření obce.

 • Byla objednána kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy na příští dva roky.

 • Byl pořízen nový antivirus na jednotlivé počítače pod obecním úřadem.

 • Byla schválena dotace vinařům ve výši 20.000 Kč pro letošní rok.

 • Proběhlo odhalení pamětní desky účastníkům II. zahraničního odboje na budově základní školy k příležitosti 100 let vzniku republiky a 100 let od narození dvou účastníků zahraničního odboje.

 • Byla schválena malba sv. Floriána na budově hasičské zbrojnice.

 • Probíhá výsadba spojená s dokončením průtahu. Růže na kruhovém objezdu, stromy a keře podél silnice.

 • Pracuje se na projektu přeložky vysokého napětí spolu s přesunem trafostanice u obchodu a spolu s tím se pracuje i na přeložce nízkého napětí v lokalitě od kostela po orlovnu.

 • Začíná se pracovat na projektu přeložky nízkého napětí do země od rodinného domu p. Kališe po RD pana Šalovského.


Informace občanům srpen 2018

Informace k průtahu – srpen

 

 • V pátek 3. 8. 2018 byla položena finální vrstva asfaltu.

 • V současnosti se pracuje zejména na hlavních trasách chodníků a na dopravním značení.

 • Vzhledem k tomu, že dopravní uzavírky byly vyřízeny do konce srpna a ke konci srpna je stanoven prázdninový provoz autobusů, bylo příslušnými institucemi dohodnuto, že silnice v Moutnicích se otevře pro veřejnou dopravu k 1.září.

 • Do 15. srpna by tedy měly být hotovy chodníky z 99%. Následně do hodů, tedy do čtvrtka 23. 8. by měly být dokončeny veškeré napojení vchodů a vjezdů do domů.

 • Před hody proběhne úklidy stavby a ve dnech 24.8-27.8. (období hodů) nebudou probíhat na stavbě žádné práce.

 • Na 29. 8. 12:00 je dohodnuto se Správou a údržbou silnic i zhotovitelem stavby, že proběhne slavnostní přestřižení pásky.

 • Od 15. srpna do konce srpna, respektive začátku září, budou na stavbě probíhat zejména objednané vícepráce, reklamace a opravy poničených míst, úklid stavby a dokončování vegetačních úprav a dokončování napojení vchodů a vjezdů.

 • Palety přes cestu ve směru na Brno budou odstraněny ve chvíli, kdy to bezpečnost na stavbě dovolí. To znamená, že je nutné dokončit hlavní práce na chodnících a silnici, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců, dělníků na stavbě apod. Jestli to bude 13., 15. nebo 20 srpna v tuto chvíli není zřejmé. Vše se koordinuje i s opravami silnice Moutnice – Telnice (kde je v současnosti odfrézováno na 120m3 děr, které se opravují). Po odstranění palet bude pro místní silnice na Brno průjezdná.


Informace občanům červen, červenec 2018

červen-červenec 2018

 • Probíhající práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah:

  • dokončují se práce na jednotlivých etapách,

  • v týdnu od 30. 7. do 4. 8. by měly být položeny zbývající vrstvy asfaltu,

  • pokračuje výsadba zeleně,

  • v plném proudu jsou práce na chodnících IV. etapy,

  • pracuje se na napojení vjezdů a vchodů I.-III. etapy,

  • začínají práce na trvalém dopravním značení,

  • dodlažďují se autobusové zálivy a parkovací stání,

 • Začátkem srpna by se měla opravovat objízdná trasa kolem čistírny odpadních vod. Místní komunikace by měla být uvedena do původního stavu.

 • Byla dokončena oprava márnice.

 • Byla instalována nová brána u hřbitova.

 • Jihomoravský kraj schválil obci dotaci 60.000Kč na pořádání podzimních slavností.

 • Skrze Region Cezava obec získala cca 130.000Kč na autobusové přístřešky.

 • Řízením školy byla pověřena stávající ředitelka Základní a mateřské školy Moutnice paní Mgr. Marie Marešová a to do 30. 6. 2019.

 • Pracuje se na grafickém návrhu publikace k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích.

 • Probíhají práce na změně územního plánu.

 • Byla dokončena nová čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu. Je umístěna na koci Šulcova kopce. Spolu s tím byla odstraněna původní měřící stanice při ústí na Šulcův kopec.

 • Probíhají jednání ohledně zastavění Šulcova kopce.

 • Obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2018. V rámci soutěže jsme získali 3. místo za Boží milosti – tradiční pokrm Jihomoravského kraje a mimořádné ocenění za expozici věnovanou 311. bombardovací peruti.

 • Proběhla oprava střechy na přístavku ve dvoře mateřské školy.

 • Byla objednána nová trampolína na víceúčelové hřiště.

 • Ke konci července končí smlouva se společností Eltodo na spravování sítě veřejného osvětlení. Od začátku srpna si budeme spravovat veřejné osvětlení sami.

 • Byla schválena nová veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovice na výkon agendy přestupků. Od začátku příštího roku dochází ke změně sazby za jednotlivý přestupek, a to z 760Kč na 1500Kč za každý přestupek.

 • Obec schválila smlouvu ohledně společných nákupu energií na příští rok. Budeme tak spolu s 250 městy, obcemi a příspěvkovými organizacemi soutěžit ceny plynu a elektrické energie.

 • Obec schválila podání žádosti na dotace na chodníky při průtahu, a to k Místní akční skupině Slavkovské bojiště.

 • Obec řeší se zhotovitelem průtahu postupně odstraňování chyb a nedodělků, včetně reklamací. V tuto chvíli se jedná o seznam cca 4 x A4 věcí, které nejsou v pořádku. Poprosím tedy majitele přilehlých nemovitostí o shovívavost a strpení. Na řadu nesrovnalostí upozorňujeme spolu s technickým dozorem stavby. Nebojte se však nás upozorňovat na chyby, je možné, že jsme něco přehlédli. Bylo by dobré, aby vše bylo odstraněno ještě před předáním díla.


Informace občanům květen 2018

Květen 2018

 • Probíhající práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah:

  • na II. etapě byly dokončeny obruby vozovky včetně všech podkladních vrstev,

  • bylo dokončeno odvodnění vozovky,

  • ve dnech 8. a 9. května by se měla pokládat ložná vrstva asfaltu na I. i II. etapě,

  • koncem května by se pak měla pokládat finální vrstva asfaltu na etapách I-III,

  • probíhají práce na přeložkách veřejného osvětlení a místního rozhlasu,

  • začínají se stavět první stožáry veřejného osvětlení, které budou sloužit i pro místní rozhlas,

  • dokončují se práce na mostním objektu – bylo instalováno zábradlí a dokončuje se kamenná úprava nátoku i výtoku,

  • probíhají práce na vegetačních úpravách  - ve středové části byla vysázena první cca polovina stromů,

  • pokračuje se v dláždění chodníků a parkovacích stání,

  • pracuje se na úpravách napojení místních komunikací,

  • pracuje se na úpravě objízdné trasy – u rodinného domu manželů Měřínských dochází k úpravě oblouků křižovatky (poloměru otáčení), aby se zde během prací na III. etapě stočily autobusy hromadné dopravy – tato etapa by měla probíhat od 15. května do konce tohoto měsíce.

 • Práce na přeložkách nízkého napětí u hřiště, školy i obecního úřadu jsou z větší části hotovy. Nadzemní vedení bylo přepojeno do zemního kabelu. Nadzemní část se v průběhu května, po přepojení všech rodinných domů zruší. Budou odstraněny původní betonové sloupy, střešní nosníky i fasádní konzoly ve zmiňovaných úsecích.

 • Spolu s tím probíhá i koordinace přepojování veřejného osvětlení i místního rozhlasu. Za možné výpadky se velmi omlouváme. Ze strany obce je vedena enormní snaha, úsilí i tlak na konkrétní firmy, aby k tomu nedocházelo. Narážíme však na poměrně velkou neochotu dodržet slovo u některých z nich.

 • Probíhají práce na oplocení kolem hřbitova.

 • Obec schválila dotaci hasičům ve výši 45.000Kč.

 • Obci byla schválena dotace od Jihomoravského kraje ve výši 70.000Kč na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů.

 • Obci byla schválena dotace od Jihomoravského kraje ve výši 250.000Kč na bezpečnostní opatření v rámci průtahu – chodníky, osvětlení přechodů pro chodce.

 • Regionu Cezava byla schválena dotace od Jihomoravského kraje na dovybavení obcí mobiliářem. V naší obci budeme z této dotace nakupovat autobusové přístřešky.

 • Proběhlo konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice. V rámci výběrového řízení nebyl vybrán nový ředitel.

 • Pokračují práce na publikaci k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích.

 • Rada obce schválila zhotovitele změny územního plánu i regulačního plánu, bude jim Ing. arch. Ivo Kabeláč.

 • Na květen je naplánována jednání ohledně opravy místních komunikací po průtahu za účasti zhotovitele a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

 • Na katastr byl zapsán odkup části pozemku na Šulcáku pro budoucí komunikaci.

 • Byly pořízeny nové papírové tašky pro reklamní účely s logem Obce Moutnice.

 • Byly pořízeny tašky na třídění odpadů, kdo má zájem může si na obci zakoupit sadu za 50Kč.

 • Byla dokončena plastika snopu obilí, který by měl být umístěn v kruhovém objezdu. Do kruhového objezdu již byl instalován kámen, do kterého bude plastika zasazena. Nyní ještě probíhají jednání s odborem dopravy a policií ČR ohledně instalace.

 • Proběhlo jarní sázení stromů se základní školou Moutnice. Byl dosazován biokoridor podél potoku ve směru na Měnín. S dětmi jsme vysázeli lípy srdčité a velkolisté k příležitosti 100let od vzniku republiky.

 • Do výše zmíněného biokoridoru a stromové kaple byly umístěny nádrže na vodu, aby nově sázené stromky mohly být zalévány.

 • Stále je možné si adoptovat strom v prostoru kruhového objezdu. Více informací na obecním úřadě.

 • Byla opravena márnice na hřbitově – nahozena poslední stěna, opraveny a doplněny hřebenáče, vyměněna rozbitá křidlice, doplněny chybějící okapy.

 • Byly zprovozněny rozvody vody po hřbitově.

 • Byla objednána nová brána na hřbitov.

 • Se společností E-on se podařilo definitivně dohodnout založení chrániček v kritických úsecích, aby se zde následně znovu nemuselo kopat.

 • Dokončuje se hrubá stavba nové čerpací stanice pro Vírský oblastní vodovod.

 • Proběhlo vítání občánků.

 • Na víceúčelovém hřišti byla vyměněna ochranná síť.

 • Obec podala přihlášku do soutěže Vesnice roku.


Informace občanům duben 2018

Duben 2018

 • Práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah běží v plném proudu. Pracuje se na přeložkách sítí, chodnících, výměně podloží i úpravě zeleně na I.-III. etapě, dle stávajících potřeb a nutné koordinace.

 • Byly zahájeny práce na přeložkách nízkého napětí u hřiště, školy i obecního úřadu.

 • Dostavuje se oplocení kolem hřbitova.

 • Byla schválena dotace myslivcům ve výši 20.000Kč.

 • Byla schválena dotace farnosti ve výši 50.000Kč.

 • Byla schválena dotace orlům ve výši 110.000Kč.

 • Realizuje se zvednutí korun stromů v biokoridorech, které sousedí s asfaltovou komunikací.

 • Probíhá konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice.

 • Probíhají práce na publikaci k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích.

 • Zastupitelstvo obce schválilo zadání na změnu územního plánu i regulačního plánu.

 • Nadále probíhají jednání ohledně opravy místních komunikací po průtahu.

 • Zastupitelstvo obce schválilo odkup části pozemku od vlastníka tak, aby do dané lokality bylo možné umístit komunikaci i inženýrské sítě. Jedná se o vyřešení jedné z posledních překážek pro to, aby se v této lokalitě mohlo začít stavět. Také ze proběhlo vyčištění veřejného prostranství.

 • Rada obce schválila objednat projektovou dokumentaci na vyřešení dopravní situace v části Rozařín. Projektová dokumentace by měla obsahovat i přeložky sítí do země.

 • Rada obce schválila nákup nového zvedacího jeřábku na čistírnu odpadních vod, aby se zlepšila situace kolem ucpávání čerpadel.

 • Rada projednala oznámení ředitelky ohledně ředitelského volna i zápisu do školy a mateřské školy.

 • Dokončuje se plastika snopu obilí, který by měl být umístěn v kruhovém objezdu.

 • Proběhlo každoroční školení zaměstnanců ohledně bezpečnosti práce a školení řidičů.

 • Do konce měsíce března bylo možné získat slevu na poplatku za odpady a to na základě třídění v loňském roce. Do konce března bylo vybráno 99% tohoto poplatku. Zbylá část o slevu přichází. 95% domácností získalo maximální možnou 40% slevu.

 • V loňském roce se v naší obci podařilo také vytřídit 109kg použitých baterií. Děkujeme, že třídíte a pomáháte chránit naši planetu.


Informace občanům březen 2018

Březen 2018

 • Byly zahájeny práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah. Ve směru na Nesvačilku byla realizovaná dešťová kanalizace, odvodnění této komunikace a nový kufr. Ve směru na Těšany byla odfrézovaná stávající vozovka a rozebrán částečně chodník. Práce byly následně přerušeny díky mrazům. Ve středové části se pokračovalo v dláždění chodníků a taky v úpravě terénů, aby mohla být zahájena výsadba zeleně.

 • Společnost Eeika s.r.o. projektující pro E-ON přeložku nízkého napětí do země po pravé straně ve směru na Těšany (včetně části v Rozaříně), dokončila projekt a poskytla jej obci a společnosti E-ON k připomínkování. Vzhledem k tomu, že projekt nabral zpoždění a není reálné, aby byl realizován spolu s průtahem, vyvolala obec následně jednání se společností SÚS JMK a společností E-on. Podařilo se na několika schůzkách vyřešit kritická místa souběhu se stávající stavbou. Obci bylo přislíbeno, že nyní při výstavbě průtahu, kde by měl vést v budoucnu kabel nízkého napětí, bude položen již nyní, aby se nově budované chodníky a vjezdy nemusely v budoucnu znovu rozebírat. V ostatních úsecích, kde má jít kabel mimo řešené území průtahu, tak bude položen pravděpodobně na jaře příštího roku. Ač se na první pohled může zdát, že je to zcela logický požadavek obce a všechny strany na něm ušetří, vyjednat tento ústupek E-ONu trvalo dlouho. Při průtahu tedy bude založena chránička včetně kabelu podél č.p. 1, dále od domu č.p. 83 po č.p. 2, dále křižovatka na Velké Němčice a nakonec část podél č.p. 295 (výjezd z Moutnic ve směru na Brno).

 • Začátkem března bude zahájena výsadba zeleně ve středové části Moutnic.

 • Byla podána žádost o dotaci k JMK na dovybavení výjezdové jednotky hasičů ve výši cca 70.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k JMK na rekonstrukci chodníků ve výši 250.000Kč.

 • Spolu s mikroregionem Cezava byla podána žádost k JMK o vybavení mobiliářem. V naší obci by z této dotace měly být řešeny nové autobusové zastávky, koše a lavičky v hodnotě zhruba 170.000Kč.

 • Region Cezava vydal publikaci Oděv a kroj obyvatel vesnic v Regionu Cezava. Autorkou je Věra Kovářů. Publikace je zdarma k dostání na obecním úřadě.

 • S Povodím Moravy se připravuje čištění Moutnického potoku dále na Těšany (včetně těšanské části).

 • Bylo objednáno zvednutí korun stromů v biokoridorech, které sousedí s asfaltovou komunikací.

 • Bylo vyhlášeno konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice.

 • Proběhlo jednání s ředitelem Pozemkového úřadu ohledně polní cesty na Těšany podél potoku, která má zároveň sloužit i jako cyklotrasa. Ředitel mi sdělil, že na podzim tohoto roku by měla být dokončena pozemková úprava v Těšanech a rád by spojil tyto dvě části dohromady (popřípadě ještě i s pokračováním na Borkovany). Po dokončení pozemkových úprav se začne projektovat a následně i realizovat – reálně se tedy můžeme bavit o roce 2020.

 • Proběhlo jednání se zástupci všech spolků a začala se chystat publikace k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích. Zároveň bylo stanoveno datum 14. 10. 2017, kdy proběhnou oslavy ke 100. výročí vzniku naší republiky i k výročí od první písemné zmínky o naší obci.

 • Bylo objednáno dokončení hřbitovní zídky mezi márnicí a rodinným domem manželů Kašpárkových (včetně opravy márnice).

 • Probíhají přípravné práce na přeložkách nízkého napětí u školy, obecního úřadu a hřbitova.

 • Probíhá příprava změny územního plánu a regulačního plánu.

 • Probíhají jednání ohledně opravy místních komunikací po průtahu.

 • Z moravského zemského archivu se podařilo získat kopie dokumentů o první písemné zmínce o Moutnicích.

 • Obec objednala u společnosti Ekokom barevné tašky na třídění odpadů v domácnostech. Komu již stávající dosloužily, nebo by si chtěl pořídit další, bude si moci (jak k nám dorazí) zakoupit na obecním úřadě. Prodejní cena 50Kč/sada.

 • Spolu s komisí životního prostředí plánujeme další výsadbu stromů.

 • Probíhá kácení suchých bříz na Lízalce.


Informace občanům únor 2018

Únor 2018

 • Dnešním dnem 5. 2. bude zahájeno pokračování prací na stavbě II/380 Moutnice – průtah. Bude se realizovat dešťová kanalizace (směr na Nesvačilku), odvodnění této komunikace, napojení místních komunikací na kruhový objezd, parkovací stání, chodníky a úpravy zeleně ve středové části obce s následným ozeleněním.

 • Od 15. 2. do cca 15. 5. tak budou probíhat práce na I. i II. etapě souběžně – znamená to, že od 15. 2. bude silnice z Moutnic na Těšany neprůjezdná. Nezbytné zásobování v tomto úseku však bude zachováno po dohodě se zhotovitelem. Tím je myšleno zejména rozvoz obědů apod. Také je třeba zdůraznit, že zhotovitel nerozkope celou silnici v jeden den. Práce budou probíhat postupně a vždy když se kus vozovky odkope, tak hned následně se zpevní. Je to dáno i tím, že integrovaný záchranný sbor se vždy musí dostat na místo případného zásahu. Tím chci zejména uklidnit obyvatelé přilehlých domů, že po celou dobu výstavby se pěší k jednotlivým domům dostanou vždy a i zásobování po dohodě bude možné.

 • Byla dohodnuta dostavba hřbitovní zdi mezi márnicí a rodinným domem manželů Kašpárkových. Výstavba by měla být provedena po velikonocích.

 • Rada obce schválila dotace pro ZUŠ Klobouky u Brna a pro florbalové mužstvo pro rok 2018.

 • Obec ke konci roku 2017 pořídila několik nových barevných popelnic na svoz odpadů. Popelnice budou pro nově kolaudované domy zdarma a pro stávající obyvatele budou za lehce zvýhodněnou cenu nabídnuty ke koupi – pokud stávající popelnice nedostačují.

 • Se zhotovitelem byla dohodnuta změna týkající se veřejného osvětlení. Podél nově rekonstruované silnice budou instalována moderní úsporná diodová svítidla.

 • Rada obce schválila podání žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji týkající se hasičů a programu rozvoje venkova.  

 • Pracuje se na kovářské plastice snopu obilí, která bude umístěna do kruhového objezdu. S obcí Žatčany bylo dohodnuto, že nám daruje kámen pod tuto plastiku.

 • Bylo schváleno zvednutí korun stromů v biokoridorech, které sousedí s asfaltovou komunikací.

 • S Povodím Moravy bylo dohodnuto, že v letech 2018-2019 si budeme zajišťovat sečení Moutnického potoku svépomoci s tím, že tyto práce nám Povodí Moravy uhradí.

 • Ke konci tohoto školního roku nastává doba, kdy končí většině ředitelům v česku jejich 6-ti leté funkční období. Již teď v únoru je však třeba na tuto skutečnost reagovat. My jsme si s paní ředitelkou již v září tohoto roku sedli a o této věci od té doby komunikujeme. Paní ředitelka dosáhne příštího roku důchodového věku a již nemá zájem v této funkci pokračovat. Rada obce tedy musí schválit podle zákona odvolání ředitele ke konci funkčního období a vypsat konkursní řízení na nového ředitele. Toto vše tedy proběhlo a v první polovině měsíce února bude vyhlášeno konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice.

 • V letošním roce si naše obec připomíná 720 let od první písemné zmínky a také 100 let od vniku naší republiky. Ve spolupráci se všemi spolky připravujeme novou knihu o Moutnicích a také oslavu těchto výročí, které by mělo proběhnout 14. 10. tohoto roku.

   


prosinec, leden 2018

Prosinec, leden 2018

 • Na stavbě II/380 Moutnice – průtah právě probíhá zimní přestávka. Ve středové části byla dokončena většina přeložek sítí do země, byly opraveny chodníky, zrealizovány podélná parkovací stání a podkladní vrstva asfaltu na hlavní silnici. Také rekonstruovaný most u orlovny byl upraven tak, aby byl schůdný přes zimu pro pěší.

 • Další práce by měly vypadat následně: od 5. února by měly být zahájeny práce na dokončení dešťové kanalizace od mostku po odbočku na Nesvačilku a dále od 15. 2. je plánována uzavírka ulice ve směru na Těšany. Od 15. 2. do cca 15. 5. tak budou probíhat práce na I. i II. etapě souběžně a po jejich dokončení budou obě zprovozněny pro místní dopravu.

 • Od 15. 2. tedy bude úplně vyloučena doprava ve směru z Moutnic na Těšany. Znamená to, že by se měl zklidnit i tranzit skrze naši obec.

 • Tranzitní dopravu skrze naši obec vnímám jako problém. Jsem si vědom toho, že místní komunikace, přes které se snaží řidiči uzavírku objet, nejsou na toto zatížení stavěné a dochází k jejich ničení. Chtěl bych proto apelovat na vás na všechny moutnické, abyste se drželi těchto zásad:

  • 1. pokud se Vás někdo dotazuje na cestu, vraťte jej, odkud přijel (pokud se ptá někdo na cestu na Hodonín, pošlete jej zpět přes Nesvačilku či Žatčany – tudy totiž vede objížďka; pokud se ptá někdo na cestu na Brno, nebojte se jej vrátit do Těšan na kruhový objezd, ať opět jede po objízdných trasách). Neraďte lidem, jak projet dědinu, ničíme si tím akorát více naše místní komunikace a tím dochází i k větší frustraci spoluobčanů.

  • 2. pokud radíte řidičům, jak projet Moutnice, pak si nestěžujte. Pokud si chcete stěžovat, stěžujte si přímo na obvodní oddělení Policie ČR do Židlochovic –tel: 974 626 760. Dodržování předpisů kontroluje policie, ne obecní úřad. Je vyzkoušené, že pokud si stěžuje více lidí z určité oblasti na porušování předpisů, je zde i více kontrol.

  • 3. zvažte, zda musíte sami do obchodu, školy, školky, za rodinou či kamarády autem. Potkávám denně spoustu místních, kteří na popojíždění po Moutnicích využívají auta ve velkém a tím dále zahušťují dopravu na místních komunikacích.

  • 4. pokud potřebujete projet kritická místa v Moutnicích, dodržujte prosím sami předpisy. Od školy po kostel je u nás značena obytná zóna. V obytné zóně je maximální povolená rychlost 20km/h a chodec má přednost před automobilovou dopravou. Toto je dáno tím, že zde nejsou chodníky a chodec nemá kam uhnout. Respektujte prosím bezpečí pěších a nepřekračujte zde rychlost. Někdy mám pocit, že největší závodníci jsou právě místní.

 • Byl zbudován provizorní most pro pěší mezi zahradami rodiny Husákových a Mazurových.

 • Zastupitelstvo schválilo smlouvu se společností E-on ohledně vymístění trafostanice od obchodu. Dojde tím k přeložení přívodu VN do země a přeložení nízkého napětí také do země v dotčených ulicích. Smlouva byla podepsána a byla uhrazena záloha ve výši 15% předpokládané ceny (227.000Kč), aby mohly být zahájeny projekční práce.

 • Po dohodě se společností E-on distribuce bude realizovat společnost Skanska veškeré přeložky (u OÚ, u školy a u hřiště) NN do země do 30. 4. 2018.

 • Na novém hřbitově byl dokončen rozvod ozvučení včetně osazení reproduktorů.

 • Byla zpracována závěrečná zpráva k dotaci od JMK na rekonstrukci víceúčelového hřiště.

 • Na obecním úřadě jsou k dispozici nové reklamní předměty. Jedná se o předměty od hrníčků přes skládací a látkové tašky až po USB flash disky, čajové sady, otvíráky na víno apod.

 • Dále je k dispozici posledních několik ks obecního kalendáře pro rok 2018 letos na téma Moutnice očima občanů.

 • Byla zbudována přípojka NN pro budoucí čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu.

 • Proběhlo rozsvěcení vánočního stromu a výsadba zeleně.

 • Byl schválen rozpočet na rok 2018 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022.

 • Obec vypověděla členství v dobrovolném svazku obcí Cezava.

 • Obec pořídila novou ochrannou síť kolem víceúčelového hřiště, instalace proběhne na jaře tohoto roku.

 • Byla realizována klimatizace do kanceláře kolegyň na OÚ.

 • Byla objednána kovářská plastika snopu obilí, která bude umístěna do kruhového objezdu.

 


Informace občanům listopad 2017

Listopad 2017

 • Na stavbě II/380 Moutnice – průtah se v říjnu realizovaly přeložky sítí CETINu a NOELu, dešťová kanalizace, příprava pro dešťové vpusti, výměna, zpevnění a zdrenážování podloží. Dále se realizuje přeložka sítě nízkého napětí a bude zahájena přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu do země. Také se začínají pokládat obruby pro autobusové zálivy a komunikaci. Spolu s tím byly vybetonovány základy pro mostek.

 • Během listopadu se bude pracovat na dokončení mostku, dokončení přeložek sítí nízkého napětí, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a optického kabelu.

 • Také začnou práce na chodnících a parkovacích stáních.

 • Začátkem listopadu bude zbudován provizorní most pro pěší mezi zahradami rodiny Husákových a Mazurových.

 • Byla zrekonstruována silnice Moutnice – Jalovisko.

 • Proběhlo podzimní sečení Moutnického potoku.

 • E-on distribuce vybrala zhotovitele přeložek NN u obecního úřadu, školy a hřiště. Stavbu bude realizovat společnost Skanska. V letošním roce proběhne přeložka NN do země u obecního úřadu. Na jaře pak u školy a fotbalového hřiště.

 • Společnost E-on předložila Obci Moutnice smlouvu na přeložku VN a NN včetně přesunu trafostanice u obchodu. Smlouva bude projednána na příštím jednání zastupitelstva. Na základě této smlouvy by mělo být do roku 2020 přeloženo přívodní vedení vysokého napětí do obce do zemního kabelu a spolu s tím má být přeloženo vedení nízkého napětí v ulicích Na rybníku a od kostela k orlovně do zemního kabelu. Tato investice by měla přispět k dalšímu ozelenění středu obce a následnému dokončení obytné zóny ve středu obce.

 • Na budově hasičské zbrojnice byl nově zrealizován nápis označující budovu.

 • Obci se podařilo získat ještě dotaci 200.000Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na již realizované víceúčelové hřiště u orlovny.

 • Obec objednala nové reklamní předměty. Jedná se o předměty od hrníčků přes skládací a látkové tašky až po USB flash disky, čajové sady, otvíráky na víno apod. Některé z reklamních předmětů budou i prodejné a mohou Vám posloužit například jako vánoční dárek pro vaše blízké.

 • Připravuje se obecní kalendář pro rok 2018 letos na téma Moutnice očima občanů.

 • Obec nechala vyrobit svíčky s obecním znakem v chráněných dílnách charity Zábřeh.

 • Začátkem listopadu se začne s realizací čerpací stanice v Moutnicích na Vírském oblastním vodovodu. Stanice bude umístěna pod umělým kopcem, který vznikl při budování kanalizace. Nejdříve se zbuduje přípojka NN, která povede pod cestou na Šulcově kopci. Polní cesta tak bude cca týden neprůjezdná.

 • Na začátek listopadu je také naplánovaná akce ve spolupráci se ZŠ a MŠ Moutnice, kdy si děti vysází své stromy.

 • Dále je plánovaná společná výsadba stromů na 11. 11. 2017.     O této akci budete informováni prostřednictvím letáků, které se roznesou do každého domu.

 • Připravuje se rozpočet na příští rok.

 • Chystá se také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022.

 • Obec urgovala u Pozemkového úřadu realizaci části plánu společných zařízení. Jedná se o polní zpevněnou cestu na Těšany a Nesvačilku včetně přilehlých biocenter a biokoridorů.

 

 

 


Informace občanům říjen 2017

Říjen 2017

 • Byla zahájena I. etapa stavby II/380 Moutnice - průtah. Jedná se o etapu od odbočky na Nesvačilku po kruhový objezd. Doposud se pracovalo na objízdné trase, dešťové kanalizaci, mostu přes potok, frézování povrchu a výměně podloží.

 • Nyní nás čeká postupné přidávání na obrátkách v jednotlivých pracích. Během října se bude šalovat a betonovat nový most přes potok. Budou zahájeny práce na přeložkách sítí. Nejdříve se zahájí přeložka NN v kruhovém objezdu, následovat bude přeložka vedení kabelové televize a sítě ve správě CETINu. Přijede buldozer, který bude pracovat na zemních pracích ve středu obce při zpevnění podloží. Dále přibude další partie pracovníků, kteří zahájí práce na chodnících, vjezdech a parkovacích stáních.

 • Chystá se také zbudování provizorního mostu pro pěší mezi zahradami rodiny Husákových a Mazurových.

 • Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice Moutnice – Jalovisko. Dle sdělení Správy a údržby silnic byl vybrán zhotovitel, který v průběhu října zahájí práce na rekonstrukci silnice Moutnice – Jalovisko. Práce mají být hotovy do konce roku 2017.

 • E-on distribuce stále provádí výběrové řízení na zhotovitele přeložek NN u obecního úřadu, školy a hřiště. Není tedy zřejmé, zda se práce na těchto lokalitách zahájí ještě letos, nebo vše proběhne až na jaře příštího roku. Ve hře je rozdělení zakázky do dvou let. S tím, že přeložka u obecního úřadu by se realizovala do konce tohoto roku a u školy a hřiště na jaře příštího roku.

 • Obec požádala společnost E-on o přesun trafostanice u obchodu. Na základě této žádosti by mělo být do roku 2020 přeloženo přívodní vedení vysokého napětí do obce do zemního kabelu a spolu s tím má být přeloženo vedení nízkého napětí v ulicích Na rybníku a od kostela k orlovně do zemního kabelu. Tato investice by měla přispět k dalšímu ozelenění středu obce a následnému dokončení obytné zóny ve středu obce.

 • Na hřbitově byl protažen kabel do chrániček na novém hřbitově a v měsíci říjnu bude dokončeno ozvučení nového hřbitova.

 • Vzhledem k tomu, že od nového roku budou povinné e-recepty, byla do ordinace praktického lékaře zbudována přípojka internetu.

 • Obec objednala novou výbavu a výstroj pro výjezdovou jednotku hasičů z dotace.

 • Na uvolněné pracovní místo správy zeleně byl zaměstnán pan František Vaculík.

 • Obec bude objednávat nové reklamní předměty.

 • Proběhl obecní výlet, který zajišťoval Moutnický spolek žen.

 • Nadále se připravuje výsadba zeleně, která proběhne v listopadu tohoto roku.

 • Na žádost bratrů Langáškových byla zatravněna plocha u potoka, kde paní Langášková pěstovala květiny.

 • Obec jedná s Povodí Moravy o možnosti, že bychom pro ně dodavatelsky zajišťovali sečení Moutnického potoku.

 • Obec schválila novou smlouvu ohledně společného nákupu energií.

 • Rada obce schválila opravu rovné střechy na budově mateřské školy. Jedná se o jedinou část, která nebyla při rekonstrukci řešena.

 • Ke konci září obdržela Obec platbu ve výši 2,8 mil. Kč z dotace na rekonstrukci mateřské školy.

 

 


Informace občanům září 2017

Září 2017

 • Byla podepsána smlouva na stavbu II/380 Moutnice, průtah. Zároveň bylo předáno staveniště. V současnosti se vyřizuje dopravní značení na objízdné trasy. O přesných termínech zahájení a harmonogramu budete informováni. Chystá se schůzka 5. září v orlovně, kde bude vše vysvětleno.

 • Veškeré doklady k žádosti o platbu na akci rekonstrukce mateřské školy byly v průběhu prázdnin dodány. Čeká se na závěrečnou administraci a platbu z evropských fondů.

 • E-on distribuce provádí výběrové řízení na zhotovitele přeložek NN u obecního úřadu, školy a hřiště. Zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele přeložek v prostoru kruhového objezdu. Předpokládaný termín začátku všech přeložek je dán na říjen tohoto roku. Přeložky týkající se středu obce budou koordinovány se stavbou průtahu.

 • Obec jedná se společností E-on ohledně vymístění trafostanice u obchodu. Pokud se podaří dohodnout umístění nové trafostanice, bude nově uloženo přívodní vedení VN do obce do zemního kabelu a spolu s tím bude přeložena další část obce do zemního kabelu NN.

 • Webové stránky obce byly během poslední doby výrazně aktualizovány a upraveny.

 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje získala ze státu navíc cca 800 mil Kč na opravu silnic. Do konce tohoto roku by se z těchto peněz měla opravit i silnice mezi Moutnicemi a Jaloviskem. Předpokládaný termín realizace je od října do listopadu. Rozsah prací je stanoven na vyspravení problémových míst a krajnic včetně nového asfaltového koberce.

 • Byly opraveny památníky obětem 1. a 2. světové války u fary. Památníky byly očištěny, bylo obnoveno písmo a chybějící či poničené fotky a doplněn k jednomu z nich sokl. Památníky byly dále naimpregnovány, aby lépe odolávaly povětrnostním podmínkám.

 • Na facebookových stránkách byl zřízen profil Obce Moutnice sloužící k informování občanů a zveřejňování aktualit z obce.

 • Rada obce Moutnice schválila takzvané pastelkovné pro prvňáky. Jedná se o finanční podporu ve výši 1.000Kč pro žáky, kteří nastupují do první třídy. Pastelkovné bude předáno jednomu z rodičů při příležitosti pasování prvňáků na začátku školního roku.

 • Byla doprojektována další zeleně podél průtahu.

 • Obec připravuje projekty na výsadbu zeleně za účasti široké veřejnosti a Základní a mateřské školy Moutnice. První stromy by měly být vysázeny na podzim tohoto roku.

 • Ke konci srpna byla ukončena dohodou jedna pracovní smlouva pracovníka starajícího se o obecní zeleň a to na vlastní žádost.

 • Byly aktualizovány provozní řády hasičské zbrojnice a víceúčelového hřiště.

 • Byla schválena žádost na podporu tradičních hodů. Rada obce schválila příspěvek 600Kč na každý pár.

 • Byl obnoven významný geodetický bod v prostoru nového hřbitova. Jedná se o železnou tyč zatlučenou do hloubky cca 6,5m až na skálu. Jedná se o významný výškový bod, který je chráněn zákonem. Tento bod zde byl zřízen počátkem 80. let minulého století a teď se jej podařilo nalézt.

 • Dokončuje se čištění odtokového kanálu mezi Moutnicemi a Těšanami.

 

 


Informace občanům červenec, srpen 2017

Červenec, srpen 2017

 • Proběhlo výběrové řízení na stavbu II/380 Moutnice, průtah. Vítězná nabídka je od společnosti Inženýrské Stavby Brno v hodnotě necelých 50 mil Kč. V současnosti běží lhůty na odvolání. Pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá, budou podepsány smlouvy začátkem měsíce srpna. Spolu s tím se začíná vyřizovat dopravní značení, které uzavře naší dědinu. Předpokládaný termín zahájení prací na objízdných trasách je druhá polovina srpna. Práce na samotném průtahu začnou po vyřízení objízdných tras – pravděpodobně na přelomu srpna a září tohoto roku. Jak budou známy přesné termíny a harmonogram prací, budete informováni prostřednictvím rozhlasu, webových stránek a dopisem (vždy dotčené rodinné domy u probíhající etapy výstavy).

 • Byla podána žádost o platbu na akci rekonstrukce mateřské školy. Probíhá doplňování jednotlivých dokladů k žádosti.

 • Byl vydán souhlas na přeložku NN před obecním úřadem. V současnosti se jedná se společností E-on ohledně termínu realizace jednotlivých přeložek. Obec se snaží dohodnout termín do konce prázdnin zejména před budovou základní školy, aby byly děti co nejméně omezeny během školního roku.

 • Obec jedná se společností E-on ohledně vymístění trafostanice u obchodu. Pokud se podaří dohodnout umístění nové trafostanice, bude nově uloženo přívodní vedení VN do obce do zemního kabelu a spolu s tím bude přeložena další část obce do zemního kabelu NN.

 • Byla dokončena oprava spádového stupně na Moutnickém potoku poblíž čističky odpadních vod.

 • Podařilo se vypořádat pozemky pod cestou na Šulcově kopci. Veškeré pozemky pod cestou tak patří v současnosti obci.

 • S tím souvisí i příprava stavby čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu, která by měla proběhnout na podzim tohoto roku.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo dodatek ke změně územního plánu č. 1.

 • Katastrální úřad JMK zapsal jednotlivé kupní a směnné smlouvy týkající se přeparcelace území u ČOV. Vzniklo tím zde na 10 stavebních míst, které vlastní obyvatelé Moutnic. Věřím, že v brzké době zde vyrostou nové rodinné domy pro místní.

 • Probíhají koordinační schůzky k průtahu za účasti společnosti E-ON, SÚS JMK a projekčních firem a zhotovitele.

 • Probíhají práce na opravě památníků obětem I. a II. světové války u fary.

 • Proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaného víceúčelového hřiště u orlovny. Nadace ČEZ nám schválila 150.000 Kč dotaci na tuto rekonstrukci – smlouva již byla podepsána. Jak dopadla žádost o dotaci na stejný účel k Jihomoravskému kraji ve výši 200.000Kč, není ještě známo.

 • Jihomoravský kraj nám neschválil dotaci na vybavení jednotky hasičů ve výši necelých 50tis. Kč.

 • Státní fond dopravní infrastruktury nám neschválil dotaci na rekonstrukci chodníků podél opravované silnice.

 • Obec Moutnice schválila dotaci Jednotě Orel Moutnice ve výši 100.000Kč pro letošní rok.

 • Obec připravuje projekty na výsadbu zeleně za účasti široké veřejnosti a Základní a mateřské školy Moutnice. První stromy by měly být vysázeny na podzim tohoto roku.

 • Obec vypověděla smlouvy o provozování a správě veřejného osvětlení.

 • Obec objednala doprojektování další zeleně podél průtahu.


Informace občanům červen 2017

Červen 2017

 • Dne 7. 6. 2017 by mělo být zahájeno výběrové řízení na průtah. V zadávacích podmínkách je dán předpokládaný termín zahájení na 1. 8. 2017 a pevný termín dokončení stavby na 15. 8. 2018.

 • Byla dokončena II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení. Chystají se doklady na závěrečné vyhodnocení celé akce k dotačním titulům.

 • Byl vydán souhlas na přeložku NN do země v lokalitě u hřiště a před školou. Čeká se na vydání územního souhlasu před obecním úřadem, aby mohly být zahájeny práce ne všech třech lokalitách současně. Přepokládaný termín realizace jsou prázdniny letošního roku.

 • Společnost E-on chystá na letošní léto také vymístění vzdušného vedení NN ze středu obce v závislosti na realizaci průtahu. Také zde by koncem léta měly být realizovány přeložky nízkého napětí do země.

 • Probíhá oprava spádového stupně na Moutnickém potoku poblíž čističky odpadních vod. Termín dokončení by měl být do konce června.

 • Na hřbitově bylo rekonstruováno suché WC na splachovací WC. Místnost je nově také vymalovaná.

 • U sběrného dvora byla zbudována nově štěrková cesta, která pomáhá lepší prostupnosti územím.

 • Za zahradou p. Ovczarykové byl zbudován nový plot.

 • Byl pořízen nový mostek přes potok, který je v současnosti složen u sběrného dvora.

 • Během měsíce května a začátku června byly dohodnuty zbylé kupní a pachtovní smlouvy na obecní pozemky, které byly využívány soukromými osobami.

 • Během července letošního roku proběhne čištění odtokového kanálu na pomezí katastru Moutnic a Těšan.

 • Probíhají práce na změně územního plánu č. 1.

 • Proběhlo setkání stávajících a budoucích vlastníku v lokalitě u ČOV. Během tohoto setkání byly podepsány veškeré smlouvy, které bylo třeba vyřešit narovnání hranic pozemků a pozemků pro budoucí cestu. Během tohoto setkání bylo podepsáno na 35 směnných, darovacích, kupních, budoucích kupních smluv a smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. V současnosti se k těmto smlouvám vyřizuje souhlas s dělením pozemků na stavebním úřadě. Následně budou jednotlivé smlouvy zanášeny na katastrální úřad.

 • Proběhly první koordinační schůzky k průtahu za účasti společnosti E-ON, SÚS JMK a projekčních firem, aby se podařilo co nejlépe na sebe navázat jednotlivé etapy realizace průtahu a přeložek sítí do země.

 • Probíhají koordinační schůzky se společností Vírský oblastní vodovod ohledně plánované výstavby čerpací stanice u hřiště.

 • Byly dokončeny práce na obecní kronice za uplynulý rok.

 • Na obecním úřadě proběhlo školení Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ohledně řešení mimořádných událostí.

 • Na stavební úřad byla podána žádost o dělení pozemků ohledně částí, které byly schváleny k prodeji p. Lengálovi.

 • Nadace ČEZ nám schválila 150.000 Kč dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště u orlovny.

 • Obec ještě podala žádost o dotaci na stejný účel k Jihomoravskému kraji ve výši 200.000Kč.

 • Spolu s tím obec poptala tři firmy o cenovou nabídku na rekonstrukci víceúčelového hřiště. Nejnižší cenovou nabídku podala firma Prostavby. Předpokládaný termín realizace je posledních 14 dní v červnu tohoto roku.

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na opravu památníků u fary. Obec tedy objednala jejich renovaci, která by měla být hotová během prázdnin.

 • Ve školkové zahradě byla zbourána garáž, která měla špatnou statiku.


Informace občanům květen 2017

Květen 2017

 • Dle sdělení správy a údržby silnic Jihomoravského kraje proběhla registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Během května by měla být vypsána veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Správa silnic počítá se zahájením stavby o letošních prázdninách.

 • Probíhá II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení. Byly vyspraveny původní krovy a vyměněna křidlice. V současnosti se dokončuje zateplení z ulice, které by mělo být během tohoto týdne dokončeno. Následovat bude zateplení ze dvora, které by mělo být hotové do konce května tohoto roku. Zároveň s tím se chystají doklady na závěrečné vyhodnocení celé akce k dotačním titulům.

 • Spolu s rekonstrukcí mateřské školy došlo k přeložení místního rozhlasu do země. Konkrétně byl místní rozhlas nově napojen z budovy nového obecního úřadu na nejbližší sloup zemním kabelem, kde se napojil na stávající vzdušné vedení. Došlo také k obnově vzdušného vedení do Rozařína. Je to další krok k úplným přeložkám sítí do země u obecního úřadu.

 • Společnost E-on po urgencích podala na stavební úřad v Sokolnicích žádost o přeložku nízkého napětí do země u obecního úřadu, základní školy a hřbitovu. Jedná se o části, které měly být přeloženy do země během loňského roku. Nyní se počítá s realizací těchto přeložek zhruba v polovině roku.

 • Byly vykoupeny pozemky pod polní cestou na Šulcáku.

 • Byla zahájena oprava spádového stupně na Moutnickém potoku poblíž čističky odpadních vod.

 • Byla provedena výsadba nové zeleně u fary, hasičské zbrojnice a na dětských hřištích. Spolu s tím byla ořezána lípa u fary, habry u hřiště a javory u kostela.

 • Bylo požádáno na městském úřadě v Židlochovicích o pořízení změny č.I Územního plánu Moutnice.

 • Rada obce schválila dotaci ve výši 45.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů.

 • Rada obce schválila dotaci ve výši 50.000 Kč Římskokatolické církvi Moutnice.

 • Byla uzavřena smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Hubačovou. Toto vyplynulo ze školení BOZP.

 • Byla uzavřena smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP se společností BSP consulting s.r.o., jelikož to nově požadoval zákon.

 • Proběhlo společné jednání starostů na trase Brno-Hodonín se zástupci Jihomoravského kraje a odborníky v dopravě ohledně možnosti omezit transitní nákladní dopravu.

 • Rada obce schválila pořídit nové technické vybavení pro obecní zaměstnance zabývající se údržbou zeleně. Nově bude pořízen plotostřih a nová benzínová sekačka na trávu.

 • Na novém hřbitově byla vyměřena nová hrobová a urnová místa, která obec nově pronajímá lidem, kteří si již chtěli zbudovat náhrobek.

 • Spolu s tím byla na nový hřbitov protažena voda a rozvody veřejného osvětlení a ozvučení.

 • Během krátké doby se počítá s dokončením opravy WC na hřbitově a zprovozněním vodovodu uvnitř hřbitova.

 


Informace občanům duben 2017

Duben 2017

 • Dokončuje se registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje požádala o souhlas se zahájením výběrového řízení na výše uvedenou akci a v současnosti se připravují podklady pro vypsání veřejné soutěže.

 • Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště k Nadaci ČEZ.

 • Byl schválen strategický a rozvojový plán obce Moutnice, který je nezbytnou podmínkou pro získání některých dotací.

 • Byla provedena izolace nadzemního vedení před budovou mateřské školy, spolu s tím bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení.

 • Potvrdil se trend posledních dvou let a ke konci března bylo zaplaceno cca 99,4% poplatků za svoz odpadů. Poplatek k tomuto dni neuhradilo 7 fyzických osob, z čehož 3 měly nárok na slevu.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo na svém zasedání výkup pozemků pod polňačkou na Šulcáku. K dnešnímu dni byla větší polovina smluv podepsána a návrhy na vklad zaneseny na Katastrální úřad. Zbylé smlouvy jsou nachystány a měly by být v dohledné době podepsány.

 • Na katastr jsou postupně zapisovány pozemky z prodejů části zahrad jejich uživatelům. Většina smluv je podepsána. 

 • Ve vestibulu obecního úřadu naleznete nově umístěnou vitrínu s nejrůznějšími zajímavostmi z naší obce. Za zmínku stojí menility, které se nacházejí v polodrahokamové kvalitě pouze na území naší obce. Tento vybroušený kámen, který obci zapůjčil Jiří Dohnálek, si zde můžete prohlédnout a něco si k němu i přečíst.

 • Byl proveden bezpečnostní řez lípy u fary.

 • Byl objednán výchovný řez javorů u kostela.

 • Dále byla objednána výsadba nové zeleně u dětských hřišť a parku u fary.

 • Byla vypovězena smlouva mezi Obcí Moutnice a SK Moutnice o správě a údržbě obecních pozemků. Důvodem výpovědi je narovnání postavení všech spolků v obci vůči obecním dotacím a příspěvkům a zároveň naplnění smyslu zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění i 320/2001 Sb. v platném znění.

 • Proběhlo jarní vítání občánků. Do našeho obecního společenství bylo tímto aktem přijato 7 nových občánků.

 • Proběhlo jarní odpadkobraní.

 • Chci poděkovat hasičům za organizaci sbírky pro charitu i pořádání sběru železného odpadu.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice rozhodlo o pořízení změny č.I Územního plánu Moutnice.

 • Rada obce schválila dotaci ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružení.

 • Proběhlo každoroční školení BOZP a školení řidičů na obci.

 • Bylo vydáno první číslo letošního zpravodaje. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na jeho tvorbě podíleli. Mám z posledního čísla radost a oceňuji především jeho pestrost díky četné škále autorů jednotlivých článků.

 • Byly uzavřeny dodatky ke smlouvám se společností Brněnské vodárny a kanalizace. Jednak došlo k navýšení ceny majetku a jednak došlo k jednorázové platbě od BVaK za úspěšný minulý rok.

 • Proběhlo územní řízení ke stavbě čerpací stanice na přivaděči Vírského oblastního vodovodu. Tato stavba souvisí s plánovaným prodloužením Vírského vodovodu do Borkovan, Šitbořic a Nikolčic. Zároveň tato stavba umožní převést v budoucnu část Vírského vodovodu na Šulcáku na obec.

 • Na stavebním úřadě vyřizujeme v současnosti řadu souhlasů s dělením pozemků.

 • Probíhá příprava publikace, která bude věnovaná tradici a kultuře v našem region Cézava. Kdo má doma staré fotky z hodů, výročí nebo slavností, může je zapůjčit na obecní úřad, kde je naskenujeme a poskytneme paní doktorce Věře Kovářů, která na publikaci pracuje.

 • Probíhají finální jednání ohledně stavebních pozemků u čističky.

 


Informace občanům březen 2017

březen 2017

 • Právě probíhá registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Po registraci akce následuje výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k termínům, které jednotlivé administrativní kroky vyžadují, to znamená, že realizace průtahu začne nejdříve ve druhé polovině tohoto roku za předpokladu, že vše poběží bez komplikací.

 • Byly podány žádosti o dotace ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje na opravu památníků v parku u fary, dovybavení zásahové jednotky hasičů a na II. etapu rekonstrukce mateřské školy.

 • Od začátku února probíhá každý čtvrtek výtvarný kroužek v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu pod vedením Lenky a Helenky Dohnálkových.

 • Byla opět rozšířena provozní doba sběrného dvora na středu a sobotu.

 • Byl zpracován strategický a rozvojový plán obce Moutnice, který bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

 • U společnosti E-on byla objednána izolace nadzemního vedení před budovou mateřské školy, aby mohla být zahájena II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení.

 • Připravuje se žádost o platbu k dotaci  na I. etapě rekonstrukce mateřské školy.

 • Ke konci února bylo zaplaceno cca 60%poplatků za svoz odpadů. Připomínáme, že poplatek je splatný ke konci března, po té nárok na slevu zaniká.

 • Připravuje se opakovaná žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště u orlovny k Nadaci ČEZ.

 • Na katastr byly zapsány první pozemky z prodejů části zahrad jejich uživatelům. Doposud bylo podepsáno na 9 smluv a návrhů na vklad.

 • Byla objednána vitráž vitrína do vstupu nového obecního úřadu.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 


Únor 2017

Únor 2017

 • Bylo vydáno stavební povolení na průtah na objekty, které bude financovat Správa a údržba Jihomoravského kraje. Správa a údržba Jihomoravského kraje zároveň dokončuje kontrolu veškerý dokladů a podkladů a chystá registraci akce průtahu Moutnice. Pokud proběhne úspěšně registrace akce a následná kontrola z ÚRR budeme moci v součinnosti se SÚS JMK vypsat výběrové řízení na průtah a zahájit realizaci.

 • Byla odstraněna telefonní budka u obecního úřadu.

 • Proběhlo závěrečné vyhodnocení dotačních akcí od kraje za minulý rok.

 • Probíhají výkupy pozemků pro cestu na Šulcáku.

 • Byly zahájeny přípravné práce na změně územního plánu.

 • Proběhla inventarizace obecního majetku.

 • Byla schválena dotace pro florbalové mužstvo Aligátorů ve výši 20.000Kč.

 • Byla schválena dotace pro ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000Kč.

 • Byl schválen termínovaný účet u Sberbanky s výpovědní lhůtou 31. dní.

 • Začínají se připravovat žádosti o dotace pro letošní rok u Jihomoravského kraje.

 • Připravuje se žádost o platbu k dotaci na rekonstrukci školky.

 • U obchodu s potravinami v Rozaříně byl na žádost občanů umístěn kontejner na sklo.

 • Začínají se přípravné práce pro realizaci zateplení školky a výměnu střechy na školce.

 • Probíhají průběžné monitorovací zprávy k dotacím schváleným obci v roce 2015.

 • Připravují se smlouvy k prodeji konců zahrad, které užívají vlastníci přilehlých pozemků.

 • Začínají se chystat dopisy ohledně slev za třídění odpadů, které budou rozneseny do domácností ve druhém únorovém týdnu. Výsledky slev vypadají následně. Dvě domácnosti se do třídění nezapojily, nemají tedy žádnou slevu. V 5 případech dosahuje sleva 20%, jedná se o domácnosti, které třídily pouze jednu komoditu. Sedm domácností dosáhlo na slevu 27,5%. Všechny ostatní dosáhly na slevu maximální ve výši 40%.


leden 2017

prosinec 2016, Leden 2017

 • Stavební povolení na průtah na obecní objekty nabylo právní moci. Zároveň proběhlo místní šetření ve stavebním řízení na objekty, které bude hradit Správa a údržba Jihomoravského kraje.

 • Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků a osvětlení přechodů podél hlavní silnice. Jedná se o dva stavební objekty z průtahu. Celková požadovaná částka v dotaci je téměř 6 mil. Kč.

 • Opravovaná silnice směrem na Velké Němčice je již průjezdná. Původní termín otevření silnice ke konci října byl nakonec posunut na původně plánovaný konec listopadu a to zejména z důvodu, že došlo ke změně projektu. Původně štěrkové části cesty byly nakonec také vyasfaltovány, což celé cestě velmi pomohlo. Na této cestě je omezena doprava zákazovou značkou autům nad 3,5tun.

 • Bylo dokončeno nové dětské hřiště v zahradě mateřské školy.

 • K 1. lednu odpadá zákonná povinnost mít v naší obci umístěný telefonní automat. Obec tedy zahájí veškeré kroky, které povedou k odstranění telefonní budky u obecního úřadu, jelikož tato budka výrazně zasahuje do rozhledového trojúhelníku přilehlé křižovatky.

 • Na jednání zastupitelstva proběhla diskuze k vývoji zástavby na lokalitě Z5 Šulcák. Je pravděpodobné, že dojde ke změně územního plánu. Práce na změně územního plánu budou pravděpodobně zahájeny v první polovině roku 2017.

 • Byl vydán Moutnický betlém. Betlém je k dispozici na prodej na obecním úřadě. Cena 60 Kč/kus. Již vyřezaný betlém jste mohli vidět na výstavě betlémů na orlovně.

 • Obecní kalendář s historickou tématikou je k dispozici opět na obecním úřadě. Prodejní cena je 90 Kč/kus. Zbývá posledních několik kusů.

 • Na obecním úřadě jsou k dispozici i skleničky na víno za 35 Kč/kus. V obecním zpravodaji byla mylně uvedena informace, že prodejní cena bude 30Kč/ks, za tuto chybu se omlouváme. Veškeré prodejní ceny jsou dotované, to znamená, že nedosahují výrobních nákladů, aby byly cenově dostupné pro všechny.

 • Zastupitelstvo schválilo prodej konců zahrad jejich uživatelům. Jedná se obecní pozemky, které byly dlouhodobě zaploceny majiteli přilehlých rodinných domů. Ze 17 oslovených jich 11 projevilo zájem.

 • Česká pošta se obrátila na naši obec s nabídkou zřízení pobočky Pošta Partner. Jedná se o snahu České pošty převést „neziskové“ pobočky na jiné subjekty. Podmínky, za kterých bylo zřízení pobočky Pošty partner obci nabídnuto, nebyly pro obec výhodné. Prakticky by nepokryly ani mzdové náklady. Pošta nám sdělila, že pokud odmítneme její nabídku, tak se obrátí na podnikatelské subjekty v naší obci. Pokud ani tam neuspěje, tak nemohou v naší obci zrušit pobočku, jelikož jim to zákon neumožňuje. Obec se tedy rozhodla s tímto vědomím nabídku České pošty nepřijmout.

 • Proběhlo rozsvěcování vánočního stromu tentokrát v parku u hasičky. V průběhu večera i následných dní padla celá řada podnětů na vylepšení a zpestření této akce. Snad se tak v příštích letech dočkáme i něčeho dobrého na zub, či drobného jarmarku, o který by se mohly postarat děti ze základní a mateřské školy. Nechme se tedy překvapit, co následný rok přinese.

 • Začal se projednávat projekt na rekonstrukci hlavní silnice mezi Moutnicemi a Tuřany. Projekt počítá s rozšířením této komunikace ze 7m na 9,5m a předpokládaný termín realizace je rok 2019.

 • Obci byla schválena dotace na rekonstrukci mateřské školy. Na jaro roku 2017 je tedy naplánováno zateplení budovy mateřské školy.

 • Ke konci roku 2016 proběhlo vyúčtování dotací, které byly Obci Moutnice schváleny v roce 2016.

 • Proběhla kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy Moutnice.

 • Byla provedena výsadba zeleně u potoka, na dětském hřišti u obecního úřadu a na dětském hřišti Pod Chaloupkama.

 • Byla nově pojištěna výjezdová jednotka hasičů.

 • Byla provedena hloubková kontrola pozemků orné půdy ve vlastnictví Obce Moutnice. Na základě toho byly nově pronajaty pozemky, které sice byly užívány k zemědělským účelům, ale chyběla k nim odpovídající pachtovní (nájemní) smlouva. Spolu s tím byla provedena revize stávajících nájemních smluv. Výsledkem je uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám a více než zdvojnásobení příjmů do obecního rozpočtu z pronajímaných pozemků.

   


Listopad 2016

Listopad 2016

 • Proběhlo podzimní sečení potoku.

 • Probíhá stavební řízení na průtah. Byly uzavřeny všechny potřebné smlouvy. Jen smlouva s krajem ještě nebyla podepsána, byla však schválena v příslušných orgánech obce i kraje a podpis by měl být jen formalitou.

 • Připravuje se žádost o dotaci na chodníky a veřejné osvětlení přechodů pro chodce ze Státního fondu dopravní infrastruktury popřípadě z Místní akční skupiny Slavkovské bojiště.

 • Byly opět optimalizovány ceny volní z mobilních telefonů. Podařilo se vyjednat ceny o 35% nižší než doposud.

 • Byly vysoutěženy ceny energií pro příští rok na obecních objektech (obecní úřad, škola, školka a hasička). Ceny plynu 399Kč/MWh a elektrika 600-1000Kč/MWh dle jednotlivých sazeb.(Tzn. plyn je o více než 20% levnější než v loňském roce a ceny elektřiny jsou srovnatelné – nižší o 1-4%).

 • Stavební úřad v Sokolnicích vydal souhlas s dělením pozemků, které se vykupují pro realizaci průtahu. Následně byly kupní smlouvy spolu s návrhem na vklad podány na Katastrální úřad.

 • Původní dětské hřiště v mateřské škole bylo demontováno a byla provedena příprava pro následnou realizaci. Dokončení nového hřiště by mělo proběhnout začátkem listopadu.

 • Propadený chodník u orlovny byl opakovaně opraven.

 • Byla objednána demontáž anténního systému z budovy mateřské školy.

 • Byla zprovozněna telefonní ústředna pro úřad a školku.

 • V mateřské škole byl zprovozněn čipový systém pro vstup.

 • Pokračuje jednání s vlastníky v lokalitě Z5 (Šulcák) ohledně možné zástavby.

 • S Vírským oblastním vodovodem byla dohodnuta koordinace prací k nově budované regulační stanici za Šulcákem.

 • Připravuje se vydání Moutnického betlému. Betlém bude k prodeji ještě před letošními vánocemi.

 • Připravuje se obecní kalendář s historickou tématikou.

 • Zhotovují se obecní skleničky na víno, k dispozici budou za cca 2 měsíce na obecním úřadě.

 • Pokračují přípravné práce na přeložkách elektrického vedení do země.

 • Proběhlo vítání občánků.

 • Po obci jsou rozmístěny kontejnery na listí popřípadě trávu.

 • Byl opraven poničený plot na drůbežárně.

 • Od nového roku dojde na obecním úřadě k organizační změně. Paní Iva Kouhoutková bude zaměstnána na plný úvazek.

 • V současné době probíhá jednání s uživateli pozemků, kteří mají oploceny zahrady, ale část těchto pozemků patří obci. Jednotlivým uživatelům byl doručen dopis s nabídkou na odprodej za cenu 200Kč/m2. Jedná se převážně o pozemky podél potoka a tento problém se týká řádově desítek občanů.

 • Během dušiček bude požehnán nový hřbitov a následně zde budou vyměřeny první hroby. V případě úmrtí někoho, kdo nemá hrobové místo, bude možné pohřbívát na novém hřbitově.

 • K 1. 11. byl ve vodoměrné šachtě u hřbitova osazen vodoměr. Po zdlouhavých jednáních se tak podařilo dotáhnout do konce jednání ohledně přípojky vody pro hřbitov. Následně tedy bude možno dokončit rekonstrukci WC na hřbitově a rozvody vody.

 

 


Informace občanům říjen 2016

Říjen 2016

 • Postupně jsou odstraňovány nedodělky na budově obecního úřadu a mateřské školy.

 • Dokončuje se oprava silnice směrem na Velké Němčice. Veškeré povrchy již byly dokončeny, v tuto chvíli se dokončuje čištění příkopů a chystá se zpevnění krajnic. Koncem října by mělo být nainstalováno dopravní značení a silnice by měla být otevřena pro všechny auta do 3,5tuny. Na této silnici tedy bude nově omezena kamionová doprava. Až bude silnice otevřena, tak se nelekněte, že není hotová. Na rekonstruované silnici je několik úseků s různými konstrukčními vrstvami i různými povrchy. Kromě klasického živičného povrchu (asfaltového koberce) je na některých úsecích použita i technologie prolívaného štěrku asfaltem. Tento povrch se v současnosti jeví jako štěrková cesta, ale postupem času by se měl štěrk zajezdit a povrchy by neměly být diametrálně odlišné. Správa a údržba silnic si zde testuje různé technologie, které by v budoucnu využila na podobných komunikacích.

 • Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na průtah – respektive na objekty stavby zajišťované obcí. Žádost o vydání stavebního povolení na část, kterou zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, bude podána v nejbližších dnech.  V této souvislosti byla schválena smlouva o právu provést stavbu krajské komunikace na obecních pozemcích a byla podána stejná žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu obecních objektů na krajských pozemcích. Jedná se zejména o parkovací stání, chodníky a přeložky sítí. Po dokončení stavby se bude muset vše dořešit majetkoprávně.

 • Spolu s žádostí o povolení průtahu se dořešují veškeré smlouvy o výkupu pozemků a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Drtivá většina smluv již byla uzavřena. Zbývá uzavřít ještě několik smluv o právu provést stavbu.

 • Spolu s přípravou průtahu se obec připravuje podat žádosti o dotace na chodníky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, případně přes Místní akční skupinu Slavkovské bojiště.

 • Na jednání zastupitelstva obce Moutnice byla schválena smlouva se Správou a údržbou silnic JMK o spolupráci při průtahu a při výběrovém řízení. Ve smlouvě je stanoveno, že rekonstrukce silnice bude realizována v letech 2017-2018. V podmínkách dotačního titulu IROP, ze kterého má být stavba částečně financována, je stanoveno, že I. Etapa výzev, kam se nám podařilo přeřadit průtah skrz Moutnice, by měla být hotová do konce srpna 2018. Znamená to, že pokud se nestane nic mimořádného, je pravděpodobné, že se v příštím roce zahájí realizace průtahu. Ve II. Etapě výzev, kam jsme byli ještě nedávno zařazeni, již bude probíhat selekce. U první etapy budou podpořeny všechny navrhované stavby.

 • Na zastupitelstvu se řešily i obecní pozemky uvnitř obce, které jsou dlouhodobě užívány (oploceny) soukromými uživateli, ale neexistuje k nim žádná nájemní či jiná smlouva. Tito majitelé budou v blízké době osloveni, zda si chtějí pozemky od obce odkoupit.

 • Nové dětské hřiště v mateřské škole se začne realizovat od 10. respektive 17. října a výstavba potrvá přibližně týden. V současnosti probíhá navážení nového písku do pískoviště.

 • Proběhlo napojení orlovny na optický kabel. Chodníky a zelené plochy byly uvedeny do původního stavu.

 • Ve školce byly instalovány nové VOIPové telefony, které během následujícího týdne budou svedeny do společné nově budované ústředny v budově obecního úřadu.

 • V mateřské škole se připravuje zprovoznění vstupu skrze čipový systém.

 • Byl vydán regulační plán v lokalitě Z5 (Šulcák). Vlastníci byli svolání na obecní úřad a byl s nimi řešen další postup.

 • S tím souvisí i žádost Vírského oblastního vodovodu, který v dané lokalitě chce uložit do země ovládací kabel k nově budované regulační stanici, která vznikne na konci celé lokality. Obec usiluje o koordinaci s případnou zástavbou.

 • Začíná se připravovat další obecní kalendář s historickou tématikou.

 • Dále se připravují přeložky elektrického vedení vedle nového obecního úřadu, školy a hřiště.

 • Připravuje se přivedení kabelu veřejného osvětlení ke smrku v parku u hasičky, kde by mělo v průběhu adventu proběhnout ve spolupráci se školou rozsvěcení vánočního stromu.


Informace občanům září 2016

Září 2016

 • K 5. 9. 2016 byl vydán kolaudační souhlas na rekonstrukci mateřské školy. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na realizaci a dokončení podíleli s obrovským nasazením. Zvláště chci poděkovat učitelkám a kuchařkám, že vzaly celou rekonstrukci za svoji a poslední dny vše naklidily a nachystaly pro děti tak, aby se cítily v nových prostorách dobře. Také chci poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a toleranci ať už se jednalo o červnový provoz mateřské školy v budově základní školy nebo otevření školky o dva dny později. V neposlední řadě se pak omlouváme všem, kterým jsme tímto pozdějším otevřením způsobili komplikace. V následujících dnech se budou odstraňovat technické nedostatky, které nebránily kolaudaci, a také se bude instalovat nábytek, který se nestihl k dnešnímu dni dodat. Pro veřejnost pak učitelky chystají den otevřených dveří, aby si mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory i rodiče a prarodiče spolu se širokou veřejností.

 • Po nesčetných opravách bagru dokončilo Povodí Moravy čištění potoku. V současnosti se připravuje rekonstrukce spádového stupně, které by mělo proběhnout na podzim tohoto roku.

 • Připravuje se rekonstrukce dětského hřiště v zahradě mateřské školy.

 • Oprava tanečního parketu se před letošními tradičními hody nestihla. Oprava tedy proběhne následně.

 • Do obecního úřadu bylo dotaženo vedení optického kabelu. V první polovině září proběhne i napojení orlovny, jak bylo dříve avizováno.

 • Chystají se smlouvy k výkupům pozemků pod chodníky směrem na Těšany.

 • Bylo doplněno veřejné osvětlení v ulici k poště.

 • Na hasičské zbrojnici byla nainstalována nová sekční vrata a generální klíč. V průběhu září by mělo být instalováno zabezpečovací zařízení.

 • Podařilo se dokončit směnu pozemků s Obcí Těšany.

 • Připravuje se smlouva se Správou a údržbou silnic JMK o spolupráci při průtahu. Jedná se o dokument nutný k realizaci výběrového řízení, koordinaci prací při průtahu a ujasnění financování celé akce. Dále se finalizuje dokumentace pro stavební povolení a připravují se žádosti k vydání stavebního povolení samotného. Následovat bude příprava dokumentace pro realizaci průtahu, na základě které proběhne výběrové řízení. Pořád je reálná šance, že by se mohlo s průtahem v příštím roce v naší obci začít.

 • Pravděpodobně s průtahem budeme koordinovat i rekonstrukci mostku u trafostanice, která měla proběhnout letos v září či říjnu.

 • Probíhají také práce na rekonstrukci silnice Moutnice - Velké Němčice. V minulých dnech byl položen asfaltový koberec od hranice okresů po vrchol Zelňáku. Následovat budu práce ve směru k Němčicím, kde se čeká na vyjádření plynařů. Práce budou hotovy do listopadu letošního roku. Řidiče čeká celkově rekonstruovaná silnice. Touto rekonstrukcí se zvyšuje tlak na rekonstrukci silnice Moutnice - Blučina a také Moutnice - Telnice, kde se během prázdnin stala řada dopravních nehod.

 • Po dohodě stárků a kulturní komise bylo vyrobeno pečetidlo s obecním znakem a nápisem Hody Moutnice, kdy během hodové neděle bylo stárkovské právo zpečetěno. Zda se bude jednat o nově vzniklou tradici, ukáže čas. Jinak všem stárkům a stárkám patří velký obdiv a dík s jakou chutí a nasazením se chopili letošních hodů.


Informace občanům srpen 2016

Srpen 2016

 • Byly podepsány dodatky ke smlouvám o provozování vodovodů a kanalizací, dále se připravují podklady k jejich povolení a provozování. Následně bude osazen vodoměr ve vodoměrné šachtě a bude se moci dokončit rozvod vody na hřbitově včetně osazení WC.

 • Dále probíhají práce na rekonstrukci mateřské školy. Byly dokončeny veškeré bourací práce a nosné statické prvky. V současnosti probíhají práce na podlahách a omítkách. Připravují se obklady a dlažby.

 • Obci byla schválena dotace na nové dětské hřiště v zahradě mateřské školy. Realizaci provede firma Hřiště s.r.o. pravděpodobně v polovině měsíce září tohoto roku.

 • Obec objednala opravu tanečního parketu před letošními tradičními hody.

 • V měsíci červenci se objevily po obci drobné výkopy. Výkopy se týkají rozvodů optické sítě. Jedna část se týká připojení nového obecního úřadu na optické rozvody, díky čemuž zmizí většina antén z budovy mateřské školy. Tyto rozvody také posílí signál kabelové televize a umožní zrychlení internetu v budoucnu. Druhá část se týká posílení vysílače umístěného na budově orlovny.

 • Byl dokončen geometrický plán k výkupům pozemků pod chodníky směrem na Těšany

 • Sběrný dvůr bude od 1. 8. 2016 otevřený také každou středu od 16:00 do 18:00. Žádáme občany, aby neodkládali odpad před oplocení sběrného dvoru a také mimo kontejnery.

 • V ulici U pošty bylo přeloženo do země částečně vedení NN, díky tomu bylo odstraněno světlo před rodinným domem u Fialů. V současné době jednáme se společností Eltodo, která se v naší obci stará o veřejné osvětlení o doplnění nového bodu osvětlení v této ulici.

 • Bylo objednáno zabezpečovací zařízení na budovu hasičské zbrojnice.


Informace občanům červen, červenec 2016

Červen, červenec 2016

 • Byla zkolaudována silnice u hřbitova.

 • Bylo zkolaudováno prodloužení kanalizace a vodovodu pod novou silnicí u hřbitova. V současnosti se řeší s právním oddělením Brněnských vodáren a kanalizací předání těchto řadů do jejich správy. Připravují se dodatky ke smlouvám a zároveň se připravují podklady k jejich povolení a provozování. Následně bude osazen vodoměr ve vodoměrné šachtě a bude se moci dokončit rozvod vody na hřbitově včetně osazení WC.

 • Po opakovaných potížích s bagrem dokončí v tomto týdnu Povodí Moravy čištění Moutnického potoku.

 • 25. 5. 2016 proběhlo slavnostní otevření nového obecního úřadu. 26. 6. 2016 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby ze Stavebního úřadu, na základě které byl následně vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

 • Od začátku června probíhají práce na rekonstrukci mateřské školy. Výběrové řízení vyhrála stejná firma, která prováděla i výstavbu nového obecního úřadu. Ve smlouvě jsou práce rozděleny na dvě etapy. První etapa má být hotova do 100 dní od předání staveniště a jsou v ní zahrnuty interiéry prvního a druhého nadzemního podlaží mateřské školy tak, aby začátkem září byly vnitřní prostory hotovy a mateřská škola mohla fungovat v nových prostorách. Zde se budeme potýkat s časovou tísní týkající se koordinace ukončení stavebních prací, kolaudace stavby a zapsání navýšené kapacity dětí do rejstříku škol. Druhá etapa je podmíněná získání dotací na rekonstrukci školky a zahrnuje výměnu střechy a kompletní zateplení obvodového pláště včetně fasády. Tato druhá etapa má být dokončena do dvou měsíců od předání druhé etapy staveniště (může to být podzim tohoto roku ale i jaro příštího roku).

 • Obec objednala nová sekční vrata do hasičské zbrojnice. Dále obec jedná o instalaci generálního klíče a zabezpečovacího zařízení do hasičky.

 • Obci nebyla schválena dotace na dětský klub.

 • V uplynulých měsících proběhly odvrty na hlavní komunikaci. Bylo to dáno z důvodu zpracovávání diagnostiky vozovky, která je nedílnou součástí stavební dokumentace pro stavební povolení na průtah. V červenci proběhne ještě odvrt v blízkosti mostku u orlovny. Zde se bude dělat podrobný geologický průzkum, jelikož při průtahu bude stávající mostek odstraněn a budován nový na základě požadavků Povodí Moravy, aby byla zajištěna průtočnost při přívalových deštích. Projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení by měly být během prázdnin dokončeny. Následně by se měla připravovat prováděcí dokumentace a výkazy výměr, na základě kterých by mělo proběhnout výběrové řízení.

 • Obec Moutnice schválila dotaci ve výši 20.000Kč místním vinařům.

 • Proběhl výkup pozemků pod cestou směrem k remízku za fotbalovým hřištěm.

 • Na zastupitelstvu byl projednán regulační plán na lokalitu Z5, kdy se mělo rozhodovat o jeho vydání či nevydání. Vzhledem k problematičnosti přístupu do celé lokality bylo pověřeno vedení obce jednat ještě s dotčenými vlastníky a na základě výsledků těchto jednání se bude v budoucnu na zastupitelstvu znovu rozhodovat o vydání tohoto regulačního plánu.

 • Proběhlo sečení biokoridorů v okolí Moutnic.

 • Obec požádala Krajský pozemkový úřad pro JMK - Pobočku Brno o pokračování realizace plánu společných zařízení na našem katastru. Konkrétně se jedná o realizaci hlavní cesty HC 21, která bude v budoucnu sloužit jako cyklotrasa Moutnice - Těšany. A dále se jedná o realizaci vedlejších cest VC 19 a VC 20 včetně přilehlých biokoridorů BK 4 a BK5 a biocenter BC 3 a BC 5 – tím dojde k navázání na katastr obce Nesvačilka a jejich zpevněné cesty mezi Nesvačilkou a Těšanami. V biocentru B5 by měla vzniknout vodní plocha vzhledem k poloze místa u soutoku Moutnicekého potoka s Hraničním potokem.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo na svém červnovém zasedání směnu pozemků s obcí Těšany. Díky tomu například získáme pozemky i na výše zmíněné lokální biocentrum B5.

 • Zastupitelstvo obce také schválilo dotaci Orlu jednota Moutnice ve výši 110.000 Kč.

 • Také proběhlo na zastupitelstvu schválení závěrečného účtu a závěrky za rok 2015.

 •  Přehled poskytnutých finančních prostředků jednotlivým organizacím v roce 2016 (jedná se o stejné sumy jako v r. 2015):

 • vinaři        20.000 Kč

 • myslivci    20.000 Kč

 • florbalisti 20.000 Kč

 • hasiči         40.000 Kč

 • farnost       50.000 Kč

 • orel            110.000 Kč

 • fotbalisti   70.000 Kč (zasíláno 10.000 Kč měsíčně na základě smlouvy z roku 2004, roční příspěvek činí 120.000 Kč)


Informace občanům květen 2016

Květen 2016

 • Dne 25. 5. 2016 v 15:00 proběhne slavnostní otevření nového obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni.

 • Od druhé poloviny tohoto týdne proběhne poslední fáze čištění potoku - podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm.

 • Bylo dokončeno ozvučení hřbitova. Ozvučení již slouží při pohřbívání zemřelých.

 • Proběhlo jednání ve věci vydání kolaudačního souhlasu na prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě „F“ za hřbitovem – všechny potřebné doklady byly Odboru životního prostředí předloženy. Vydání kolaudačního souhlasu očekáváme každým dnem. Po vydání kolaudačního souhlasu bude možné dokončit vodovodní přípojku na hřbitov a zprovoznit tak rekonstruované WC a také dokončit kohoutek na zalívání hrobů.

 • Obci byla schválena dotace na opravu vrat a zabezpečení hasičky ve výši 195.000 korun.

 • Obci byla schválena dotace na rekonstrukci mateřské školy ve výši 200.000 korun od Jihomoravského kraje. Zároveň byla podána žádost o dotaci z Evropských peněz ve výši cca 3 miliony korun na totéž.

 • Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci mateřské školy. Připravují se podklady pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce mateřské školy.

 • Obci byla schválena dotace na vybavení nové obecní knihovny ve výši 50.000 korun.

 • Obec podala opakovaně žádost o dotaci od Nadace ČEZ, nyní ve výši 400.000Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště za orlovnou.

 • Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na průtah. Věřím, že jsme se tímto krokem posunuli z otázky, jestli vůbec bude průtah do fáze, kdy bude průtah. Pokud vše půjde bezproblémově, je možné, že realizace průtahu začne v příštím roce, na kdy jsme tuto akci plánovali. Vítězem výběrového řízení je společnost Eurotrace s.r.o. Cena projektové dokumentace je cca 1 milion korun s tím, že obec zaplatí 99.000Kč a zbytek Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

 • Obci nebyla schválena dotace od Jihomoravského kraje na opravu památníků v parku vedle fary.

 • Obec Moutnice schválila dotaci hasičům ve výši 40.000Kč a 20.000 Kč mysliveckému sdružení.

 • Připravuje se smlouva na výkup pozemků pod cestou směrem k remízku za fotbalovým hřištěm.

 • K veřejnému projednání regulačního plánu na lokalitu Z5 nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

 • Obec se dohodla se společností Noel na nahrazení signálu pro programy DAJTO, DOMA v místní kabelové televizi.

 • Kulturní komise byla doplněna  o nové členy.

 • Nově vzniká komise životního prostředí, kterou Rada obce pověřila řešením otázky záborů veřejného prostranství. Jedná se zejména o dlouhodobé skladování materiálu na obecních pozemcích. Dále řešení otázky parkování těžké techniky na obecních pozemcích. V první fázi komise slušnou formou upozorní občany na nedostatky. Účel vzniku komise je udržování čistoty v naší obci.

 • Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele dětského hřiště v mateřské škole. Náš projekt se nachází mezi náhradními. Znamená to, že nebyl ani schválen ani zamítnut. V minulém roce byly realizovány z dotací veškeré náhradní projekty, v roce předchozím pak byla realizována větší polovina náhradních projektů. Je zde tedy určitá šance, že nám budou schváleny dotace také na dětské hřiště v mateřské škole, jelikož se náš projekt nachází v první polovině náhradních projektů. V případě schválení dotace budeme na vše nachystaní a tento projekt bude realizovat firma Hřiště a.s., která vyhrála výběrové řízení.

 • Byla objednána následná péče o zeleň u biokoridorů, které byly v loňském roce vysázeny. Následnou péči provede Vít Dohnálek, Moutnice 70.

 • Začátkem května proběhne kolaudace silnice u hřbitova.

 • Obec také požádala o kolaudaci nového obecního úřadu a přilehlého parkoviště. Kolaudace by měla proběhnout koncem května.

 


Informace občanům březen, duben 2016

 

březen, duben 2016

 • Čištění potoku v centru obce bylo dokončeno. Ještě chybí úsek podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm. Úseky, kde ujížděly břehy, byly zpevněny kamenem, jednáme ještě o dalším zpevňování problematických míst.

 • U hřbitova bylo realizováno přeložení veřejného osvětlení do země včetně úpravy zeleně.

 • Dále se dokončují práce na ozvučení hřbitova.

 • Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu na prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě „F“ za hřbitovem, a také na silnici samotnou. V současnosti probíhá závěrečný úklid celé lokality.

 • Obci byla schválena dotace na výstavbu nového obecního úřadu ve výši 2 milióny korun.

 • Datace od Nadace ČEZ ve výši 500.000Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště za orlovnou schválena nebyla.

 • Územní rozhodnutí na průtah nabylo právní moci, začíná se s přípravou stavebního povolení.

 • Ke konci března bylo vybráno přes 90% poplatků za odpady a psy. Ti, kteří měli nárok na slevu na odpady a nezaplatili v daném termínu, o slevu přicházejí.

 • Byly nakoupeny žluté a modré popelnice o objemu 240l dle požadavků občanů. Část popelnic bylo rozdáno, zbytek bude rozdáno v nejbližších dnech. Jedná se pravděpodobně o poslední iniciativu obce, co se týče zajištění fungování nového systému třídění odpadů od domu. Pokud bude chtít někdo v budoucnu pořizovat nebo doplňovat sběrné nádoby přes obecní úřad, tak obec bude schopna v případě většího zájmu zajistit množstevní slevu, ale již nebude nádoby rozdávat, ale prodávat za nákupní ceny. Celý systém by měl být v tuto chvíli nastaven tak, že slevy za odpady by měly v případě potřeby pokrýt hravě náklady na nové nádoby. Pokud by došlo k poškození sběrné nádoby při svozu svozovou společností, obraťte se přímo na svozovou společnost s požadavkem na výměnu nádoby.

 • Byl schválen výkup pozemků pod cestou směrem k remízku za fotbalovým hřištěm.

 • Proběhlo veřejné projednání regulačního plánu na lokalitu Z5.

 • Staré kopírovací stroje byly vyřazeny (jeden odprodán a jeden poskytnut mateřské škole) a byl pořízen nový kopírovací stroj.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 • Obec se dohodla se základní a mateřskou školou Moutnice, že jim zaplatí návštěvu hvězdárny v Brně jako poděkování za zapojení se do systému třídění odpadů.

 • Probíhají práce na stavbě nového obecního úřadu – pokračuje se zateplováním stropů a venkovními terénními úpravami včetně přeložek sítí. Spolu s tím je kompletně rekonstruována sousední stodola.

 • Byl objednán nábytek do nového obecního úřadu.

 • Obec získala další potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání povolení na rekonstrukci mateřské školy. V průběhu příštího týdne bychom měli získat polední vyjádření od hasičského záchranného sboru. Dále se dokončují podklady pro vypsání výběrového řízení. Zejména se jedná o výkazy výměr.

 • Proběhlo každoroční školení bezpečnosti práce všech obecních zaměstnanců.

 • Obec schválila dotaci 20.000Kč florbalistům a 50.000Kč farnosti.

 • Byl schválen nový provozní řád hasičské zbrojnice, kdy byly do provozního řádu zaneseny sazby za spotřebovanou energii při pronájmu. Obec tak reagovala na nepřiměřené plýtvání energiemi při pronájmech.

 • Za první čtvrtletí se vytřídilo v naší obci 6,2 t plastu a 8,3 t papíru.


Informace občanům únor 2016

Únor 2016

 • Bylo zahájeno čištění potoku. Větší část je již hotova, zbývá vyčistit úsek od orlovny po mostek u transformátoru, úsek za garážemi a úsek podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm. Práce byly pozastaveny z důvodu počasí na cca 14 dní, kdy se čeká na oschnutí zeminy nebo zamrznutí. Vytěžený sediment bude následně odvezen a Povodí Moravy provede osetí trávou. Úseky, kde ujížděly břehy, budou zpevněny kamenem, který je již navezen k obchodu.

 • Obec se účastnila jednání na Ředitelství silnic a dálnic ohledně objízdných tras při rekonstrukci dálnice D2. Rekonstrukce dálnice D2 bude zahájena začátkem března letošního roku v úseku mezi Blučinou a Hustopečemi. Během rekonstrukce bude dálnice vždy průjezdná v obou směrech. Při nehodě však může dojít k dočasnému zneprůjezdnění a následná objížďka pro osobní automobilovou dopravu bude vedena přes Velké Němčice, Moutnice na Blučinu. Starostové dotčených obcí požadovali umístění zákazových značek pro nákladní dopravu nad 12t a opravu havarijních úseků silnice. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje přislíbila opravu havarijní části vozovky v kopci směrem na Velké Němčice a to v průběhu června letošního roku.

 • V márnici je vyzdívána příčka, která oddělí technickou část od zbytku, kterou využívají hrobníci. Během února pak bude dokončeno ozvučení hřbitova.

 • Byl objednán další velkoobjemový kontejner k multikáře, který v budoucnu bude umístěn na hřbitově.

 • Na „Lízalštráse“ byly vyřezány uschlé břízy.

 • Bylo vydáno územní rozhodnutí na průtah. Se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje se připravuje smlouva o spolupráci týkající se přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

 •  Firma Eltodo dokončila opravu veřejného osvětlení od odbočky na Nesvačilku až po hasičku.

 • Pokračují práce na stavbě obecního úřadu. Byly objednány vitráže, venkovní hodiny a vybavení knihovny. Během měsíce února budou zahájeny venkovní úpravy spočívající ve zbudování parkoviště, opravě chodníku a zřízení vstupu do nově budovaného obecního úřadu. Spolu s tím budou koordinovány práce na plánovaných přeložkách sítí v daném úseku. Jedná se o veřejné osvětlení, místní rozhlas, nízké napětí elektrické energie a příprava pro napojení na optickou síť.

 • Probíhá vybírání poplatků za odpady a psy. Připomínám majitelům psů, aby spolu s odpady nezapomněli uhradit i poplatek za psa. Zároveň upozorňuji, že sleva za odpady je platná do konce měsíce března.

 • Připravují se žádosti o dotace k Jihomoravskému kraji pro letošní rok - žádosti na vybavení nové knihovny (50.000Kč), rekonstrukci školky (200.000Kč), dotaci pro hasiče (cca 200.000Kč), opravu památníků v parku u fary (29.750Kč).  Dále žádost k Nadaci ČEZ na rekonstrukci víceúčelové hřiště (500.000Kč).

 • Na drůbežárně se začalo s vyřezávání železa na původní telárně, aby se v průběhu roku mohl tento objekt odstranit.

 • Připravuje se geometrický plán k výkupu chodníků směrem na Těšany.


Leden2015

Leden 2016

 • Pokračuje výstavba obecního domu. Rada obce schválila podat žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji ve výši 2,6 mil. Kč na výstavbu nového obecního úřadu.

 • Obecní kalendář byl již rozprodán.

 • Na hřbitově byla opravena brána před kontejnerem, obložen záchod, dokončena hřbitovní zeď a osazena nová branka. Na brance budou opraveny ještě drobnosti, jako jsou nátěry, sjednocení os otáčení apod.

 • Dále byly na hřbitově nachystány rozvody pro ozvučení. Jakmile teplota vystoupá nad 5 stupňů Celsia, budou osazeny reproduktory včetně technologie pro přenos zvuku.

 • Obci nebyla schválena dotace na úpravu zeleně kolem kostela. Obec se tedy rozhodla dokončit úpravy kolem kostela na vlastní náklady. Byly vysázeny keře a lípy. Připravuje se výměna modřínů za tisy. Dále nás čeká úprava terénu a veřejného osvětlení, včetně osevu trávníku.

 • Připravuje se oprava zbylého drátěného oplocení u hřbitova.

 •  Firma Eltodo zahájila opravu veřejného osvětlení od odbočky na Nesvačilku až po hasičku. Jednalo se o úsek, kde docházelo k častým zkratům, z toho důvodu bylo venkovní vedení kabelizováno.

 • Před sběrný dvůr byl umístěn kontejner na drobné elektrospotřebiče od firmy Asekol. Do kontejneru se vejdou spotřebiče až do velikosti stolního počítače. Větší zařízení je možno odevzdat, každou sobotu ve sběrném dvoře. Jedná se o poslední krok týkající se třídění odpadů, o který naše obec usilovala.

 • Třídit tedy můžete přepálené tuky, ošacení, baterie, bílou a černou elektroniku, zářivky, úsporné žárovky, bioodpad, dřevní odpad, stavební suť, železo, sklo, papír a plast.

 • Po té, co Povodí Moravy již poněkolikáté posunulo termín čištění potoku, napsala obec stížnost na Povodí Moravy a žádala velmi rychlou nápravu. Čištění potoku by tedy mělo být zahájeno 21. ledna. Před čištěním potoka proběhne ještě výřez dřevin, které by bagru překážely.

 • Proběhlo územní řízení na průtah naší obce bez připomínek.

 • Veškerá zástavní práva byla z listu vlastnictví obce odstraněna.

 • Se Správou a údržbou silnic JMK probíhají nadále jednání o přípravě stavebního povolení a další spolupráci při realizaci průtahu. Připravuje se smlouva o spolupráci, ze které se při realizaci bude vycházet.

 • Ředitelství silnic a dálnic svolává schůzku ohledně oprav dálnice D2 a připravovaných objízdných tras.

 • Informace k třídění odpadů: Od 1. 10. 2015 do 31. 12.2015 bylo v naší obci vytříděno cca 9t papíru a 7t plastu. Maximální slevy dosáhlo 291 domácností, 8 domácností dosáhlo na slevu 27,5 %, 16 domácností 20%, po jedné domácnosti to byla sleva 7,5% a 15% a žádnou slevu nedostane 6 domácností. V průběhu příštího týdne budou do všech domácností rozneseny doklady o tom, kolik která domácnost má zaplatit za komunální odpad včetně dalších potřebných údajů.

 • Začínají se připravovat žádosti o dotace k Jihomoravskému kraji pro letošní rok. Obec se chystá podat žádosti na vybavení nové knihovny, rekonstrukci školky, dotaci pro hasiče, opravu památníků v parku u fary a případně další.

 • Obec podala znovu žádost o dotaci na dětské hřiště v mateřské škole.

 • Připravuje se kolaudace prodloužení sítí za hřbitovem včetně nové komunikace a parkoviště.

 • Proběhla směna pozemků se společností Agromonet.

 • Probíhá projednávání regulačního plánu v lokalitě Z5.

 • Obec plánuje pořídit další kontejner k multikáře, který by byl umístěn na hřbitově. Na hřbitově byly umístěny nově kontejnery na plast a sklo. Do kontejneru na plast patří i kalíšky s voskem.

 • Probíhá zpracovávání závěrečných zpráv k dotacím, které byly v loňském roce čerpány.

 • Loňský rok hospodařila obec Moutnice následně: příjmy činily 21,8 mil. Kč, výdaje 19 mil Kč, saldo pak 2,8 mil. Kč. 

Prosinec 2015

Prosinec 2015

 • Byl vydán obecní kalendář na téma ze života obce. V kalendáři naleznete fotky z akcí a činnosti jednotlivých spolků a organizací naší obce. Kalendář můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 90Kč/kus.

 • Po půlroce se podařilo se společností Agromonet dojednat směnu pozemků, která byla zastupitelstvem schválena již na jaře. V současné době je podán návrh na vklad na Katastrálním úřadě.

 • Byly zahájeny práce na dokončení opravy hřbitovní zdi i s novou vstupní brankou.

 • Na hřbitově se také začalo s realizací ozvučení, které bude sloužit zejména při pohřbech. Kromě toho se upravuje WC v márnici, kam byla dotažena voda a kanalizace v rámci rekonstrukce komunikace za hřbitovem.

 • Stavební práce na opravě mostku Na Rybníku byly dokončeny. Terénní úpravy budou dokončeny v následujících dnech a zábradlí bude navařeno v polovině prosince.

 • Oprava mostku u transformátoru se přesouvá na jaro.

 • Stavba nového obecního úřadu byla zahájena. Jsou hotovy základy a začíná se zakládat hrubá stavba. Zároveň pokračují práce na přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci školky.

 • V průjezdu stávajícího obecního úřadu naleznete nově umístěnou schránku pro odložení použitých úsporných svítidel. Na sběrném dvoře je také možno odložit úsporné svítidla a zářivky.

 • Byl připraven a zveřejněn návrh rozpočtu na příští rok.

 • Probíhá územní řízení na průtah naší obce. Probíhají jednání se stavebním úřadem i se Správou a údržbou silnic JMK.

 • V letošním roce byla splacena půjčka ze Státního fondu Životního prostředí na kanalizaci a ČOV. V této souvislosti jsme požádali katastr o vymazání zástavního práva k příslušným pozemkům.

 • Se Správou a údržbou silnic JMK probíhají také jednání o přípravě stavebního povolení a další spolupráci při realizaci průtahu. Připravuje se smlouva o spolupráci, ze které se při realizaci bude vycházet.

 • Proběhlo zaměření pozemků v ulici ve směru na Těšany ohledně výkupu pozemků pro realizaci přeložek při průtahu. V této souvislosti probíhá také jednání se společností E-on, aby bylo do země přeloženo vedení nízkého napětí. Dle prvních jednání jsme nalezli shodu a probíhají přípravná řízení k tomu, aby se mohlo začít projektovat i přeložení nízkého napětí do země.

 • Informace k třídění odpadů: Rada obce schválila motivační program k třídění odpadů. Plné znění naleznete na obecních stránkách. Tabulka slev již byla zveřejněna v posledním čísle obecního zpravodaje. Důležitá informace je ta, že sleva za odpady se pro příští rok budou vypočítávat pouze z posledního čtvrtletí tohoto roku. Pro dosažení maximální slevy tedy postačí vytřídit 2,5 Kg papíru a plastu na občana. Na slevu budou mít nárok pouze Ti, kteří uhradí poplatek za odpady včas (tedy do 31. března). Dle aktuální statistiky na maximální slevu dosahuje již cca 90% domácností. V průběhu měsíce ledna obecní zaměstnanci roznesou do všech domácností předpis s výší dosažené slevy a kolik činí poplatek za odpady v dané domácnosti. Na tomto předpise bude i číslo účtu, na který můžete poplatek uhradit i informace, že sleva pro daný rok platí pouze do 31.3.

 • Vzhledem k zájmu o třídění odpadů v naší obci a také množství vytříděného odpadu, se pokusíme zajistit pro případné zájemce další, popřípadě větší sběrné nádoby. Kdo by tedy měl zájem o další (případně i větší) barevné popelnice, kontaktujte nás na obecním úřadě. Během jara se pak pokusíme s okolními obcemi zajistit z datací nákup dalších sběrných nádob. 


Listopad 2015

Listopad 2015

 • Připravuje se obecní kalendář na téma ze života obce. V kalendáři naleznete fotky z akcí a činnosti jednotlivých spolků a organizací naší obce. Kalendář vyjde na přelomu listopadu a prosince a jeho prodejní cena bude částečně dotovaná a bude se pohybovat okolo 90Kč/kus.

 • Práce na opravě mostku Na Rybníku budou během příštího týdne dokončeny.

 • Práce na komunikaci u hřiště také spějí ke svému cíli. Dokončeny by měly být do konce listopadu.

 • Stavební úřad Sokolnice vydal stavební povolení na přístavbu nového obecního úřadu. Stavební úřad Židlochovice vydal stavební povolení na parkoviště a chodník kolem nového obecního úřadu.

 • Proběhlo výběrové řízení na stavbu nového obecního úřadu. Bylo osloveno sedm firem a z toho šest podalo cenovou nabídku. Z těchto šesti nabídek byly vybrány tři nejlepší a tyto stavební firmy postoupily do druhého kola výběrového řízení. V rámci druhého kola výběrového řízení zvítězila společnost M+H stavo s.r.o. s nabídkovou cenou cca 4,3 mil Kč bez DPH. Tato společnost již zahájila výstavbu.

 • V první fázi stavby nového obecního úřadu byly podchyceny základy sousedních objektů. Technický postup byl projednán s geologem a statikem. Během následujícího týdne by měly být základy dokončeny včetně základové desky. Celá výstavby je směřována na dokončení v měsíci květnu 2016 tak, aby bylo možné pokusit se otevřít 1. září příštího roku rekonstruovanou a rozšířenou školku.

 • Pokračuje se na projektové dokumentaci k rekonstrukci mateřské školy.

 • Během listopadu byly rozmístěny po obci kontejnery na bioodpad (zejména listí) tak, aby se zlepšila dostupnost této služby v době, kdy je občany nejvíce využívána.

 • Organizačně správním institutem, o. p. s. vysoutěžil ceny energií na příští rok následně. Plyn maloodběr 504Kč/MWh (dodavatel E.on) Plyn velkoodběr 497Kč/MWh (dodavatel E.on).  Elektrická energie vysoké napětí 829Kč/MWh (dodavatel E.on) Elektrická energie nízké napětí 828Kč/MWh (dodavatel E.on) cena dle jednotlivých sazeb C01-03d VT: 883 Kč/MWh, C25d, C26d     NT: 633 Kč/MWh  VT: 998 Kč/MWh, C35d NT: 788 Kč/MWh    VT: 1010 Kč/MWh, C45d, C55d NT: 829 Kč/MWh VT: 1033 Kč/MWh, C62d VT:  690 Kč/MWh.

 • Rada obce schválila organizační změnu týkající se sloučení čtyř částečných úvazků do dvou plných. Od nového roku tak dochází k následné změně. Správkyně hasičské zbrojnice bude Jindřiška Žáčková. V případě potřeby pronájmu hasičky se tedy obracejte od ledna na ni. Paní Jindřiška Žáčková bude nově fungovat také každé pondělí na orlovně. Paní Helena Buchtová pak bude na orlovně od úterý do soboty a neděle budou bez správce. Kdo bude mít zájem si na víceúčelovém hřišti zasportovat v neděli, tak si bude moci půjčit sportovní vybavení přes bar. Děti si budou moci také hrát v neděli na hřišti, ale pod dozorem (na zodpovědnost) rodičů.

 • V současnosti se pracuje na přípravě rozpočtu na příští rok.

 • Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavebnímu úřadu v Sokolnicích na průtah. V uplynulém měsíci obešel starosta obce osobně všechny majitele pozemků pod chodníkem v ulici směrem na Těšany ohledně podpisu souhlasu s uložením sítí (optický kabel, veřejné osvětlení a místní rozhlas) pod chodník. Díky souhlasu všech vlastníků pozemků bude nadále uvažováno s přeložkami těchto sítí do zemně při realizaci průtahu. V současné době se pracuje na přípravě smluv k odkupu či věcnému břemeni na základě požadavků jednotlivých vlastníků.

 • Probíhá jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraji ohledně přípravy smlouvy o spolupráci při realizaci investiční akce „Silnice II/380 Moutnice – průtah.“ Také probíhají jednání ohledně přípravy stavebního povolení k této investiční akce. V harmonogramu investicí SÚS JMK se počítá se stavbou v roce 2017. V tomto roce se také počítá s rekonstrukcí silnice mezi Moutnicemi a Tuřany. Jedná se o rekonstrukci extravilánů – úseků mimo obce.

 • Proběhlo podzimní sečení potoku.

 • Čištění potoku se posouvá na měsíc prosinec.

 • Chci poděkovat všem, kteří třídí odpad. Dle údajů z prvních výsypů plyne, že se v naší obci začíná více a lépe třídit. První svoz plastů byl o cca 10% vyšší než loňský průměr. Druhý svoz byl již o cca 40% vyšší. U papíru je nárůst ještě dramatičtější. Zatímco za celý loňský rok se svezlo z naší obce 4,7t papíru, tak první svoz papíru činil cca 3,5t. Pronásobeno krát třináct svozů do roku  což by činilo cca 45t – jedná se o nárůst o 1000%.

 • Zájemci si mohou na obci vyzvednout přístupové kódy k odpadům, aby mohli na internetu sledovat jednotlivé výsypy a jejich hodnoty za svoji domácnost.

 • Proběhl pravidelný předaudit.

 • Byla dokončena výsadba krajinné zeleně v k.ú. Moutnice. V současnosti probíhá profinancování dotace ze SFŽP.


Informace občanům září 2015

říjen 2015

 • Pod rekonstruovanou silnicí u hřiště bylo dokončeno prodloužení kanalizace a je nachystáno prodloužení vodovodu. Následně budou práce pokračovat zbudováním nového povrchu a parkoviště.

 • Pokračují práce na opravách mostků. Na mostku Na Rybníku proběhla oprava betonových nosníků a dokončuje se betonování nové mostní konstrukce.

 • Projekt financovaný Státní fondem Životního prostředí na „Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Moutnice“ byl ukončen. Barevné popelnice byly rozdány. V rámci zavedení svozu separovaného odpadu od domu se do projektu zapojilo 98% domácností, ve kterých  žije téměř 99% obyvatel Moutnic. Vyjádřeno v absolutních hodnotách - 8 nezapojených čísel popisných, ve kterých žije 18 trvale hlášených občanů Moutnic.

 • Bylo započato s demolicí domu s číslem popisným 239. Jedná se o dům vedle obecního úřadu, kde by měl v budoucnu stát nový obecní úřad.

 • Probíhá stavební a poptávkové řízení ke stavbě nového obecního úřadu.

 • V obecní stodole, kde je uskladněna obecní technika, byl odstraněn sklep. Zvětšil se tím prostor pro uskladnění techniky. Zároveň se zlepší manipulace s technikou.

 • Pracuje se na žádosti o dotaci na dětský klub.

 • Obec rozšiřuje možnosti třídění na sběrném dvoře, co se týká bílé a černé techniky. V současnosti jsme již zapojeni do systému Elektrowin pro sběr bílé techniky (ledničky, mikrovlnky, mrazáky…). Připravují se smlouvy se společností Asekol k třídění černé techniky (počítače, tiskárny, televize…) a ještě se společností Ekolamp na sběr použitých zářivek a úsporek. Během podzimu budou na sběrném dvoře a obecním úřadě umístěny příslušné kontejnery.

 • Obec vypověděla smlouvy stávajícím dodavatelům energií – RWE a E-ON. Nově bude obec spolupracovat při nákupu energií s Organizačně správním institutem, o. p. s..

 • Obec jedná s Českou telekomunikační infrastrukturou o připoložení chráničky k jejich optickému kabelu. Připoložená chránička by měla v budoucnu sloužit k optickým rozvodům kabelové televize a internetu v naší obci.

 • Byl schválen dodatek č. 27 smlouvy o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Moutnice.

 • Na jednání zastupitelstva obce byla schválena Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie s městem Židlochovice. Jedná se o bezúplatnou smlouvu, která umožní obci umístit v Moutnicích radary na měření rychlosti.

 • Obec také schválila obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Moutnice.


Informace občanům září 2015

Září 2015

 • Byly započaty práce na opravách mostků. Mostek Na Rybníku čeká generální oprava, mostek směrem k Jančíkovýmu čeká oprava soklu a zábradlí.

 • Dále se připravuje čištění potoku, které by mělo být zahájeno během měsíce.

 • Barevné popelnice na tříděný odpad byly rozdány do domácností. Do projektu se doposud zapojilo na 95% domácností.

 • S opravou silnice za hřbitovem a prodloužením sítí bude započato začátkem příštího týdne.

 • Územní rozhodnutí na nový obecní úřad bylo vydáno. Byla podána žádost o stavební povolení a připravují se podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 • Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na dětský klub. V rámci této dotace je možné hradit mzdu paní, která se stará o děti po skončení školní družiny – tedy paní Buchtové. Z těchto prostředků lze také financovat obnovu hřiště.

 • Pracovníci z výzkumného ústavu přišli zkoumat reklamovanou silnici za čističkou, jelikož se na ní objevily nové trhliny.

 • Připravuje se kompletní rekonstrukce silnice mezi Moutnicemi a Jaloviskem. Je možné, že práce proběhnou ještě tento podzim.

 • Obci byla dále schválena dotace na opravu hřbitovní zdi od Jihomoravského kraje ve výši 300.000 Kč.

 • Na přelomu měsíce září a října bude zahájena demolice sousedního objektu vedle obecního úřadu.

 • Připravují se podklady pro podání žádosti o územní rozhodnutí na průtah.

 • Projekty průtahu i obecního domu budou od příštího týdne zveřejněny na obecních stránkách.

 

Kam s ním aneb jak správně třídit

Nejste si jisti, kam který odpad patří? Kam dát nápojové kartony, mastný papír a podobně? Na tyto a další otázky bylo odpovídáno na semináři věnovanému tomuto tématu začátkem září v orlovně. A protože opakování je matka moudrosti, pojďme si připomenout některé informace.

Každý obal má na sobě zpravidla značku, z čeho je vyroben, a podle toho poznáme, kam jej můžeme vytřídit.

Do papíru tedy patří veškeré noviny, letáky kartony a obaly opatřeny touto značkou:

Do žluté popelnice na plasty potom můžeme vhazovat veškeré plasty označené těmito kódy

Kromě těchto plastů patří do žluté popelnice i veškeré nápojové kartony, tedy obaly označené takto

Tyto značky naleznete i na taškách na tříděný odpad, které obec k popelnicím rozdávala. Když tedy držíte v ruce obal a nejste si jisti, kam patří, stačí se podívat na značky uvedené na kabelách a vhodit obal do příslušné tašky. POZOR! Na žluté tašce jsou pouze kódy uvedené pro plast, ale přesto sem patří i nápojové kartóny – tedy veškerý vrstvený papír potažený plastovou fólií.

Na přednášce jsme se tedy dozvěděli, že do plastů můžeme házet veškeré kelímky od jogurtů, másla, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a také veškerý poplastovaný papír, krabice od mléka a dokonce i mastný papír a kalíšky od vosku.

Plastové obaly není nutné vymývat, stačí, když kelímky od jogurtu, másla pořádně vyškrabete. Vymýváním kelímků se nechováte příliš ekologicky, je plýtváno vodou. Plasty jsou při zpracovávání vymývány.


Informace občanům červenec 2015

Červenec 2015

 • Multicar M27 byla již obci předána a obecní zaměstnanci ji již využívají. Zbylé tři čtyřkubíkové kontejnery budou předány v první polovině měsíce srpna. Obec v současné době vyřizuje na Státním fondu životního prostředí vyúčtování dotace.

 • Také barevné popelnice již byly dodány a připravuje se seminář na téma jak správně třídit i k tomu jak bude nový systém svozu tříděného odpadu od domu fungovat. Popelnice budou v krátké době k vyzvednutí na obecním úřadě. O dalších podrobnostech budete informováni dopisem, který obecní zaměstnanci budou do všech domácností roznášet v první polovině měsíce srpna.

 • Začátkem září se započne s realizací silnice a prodloužení sítí za hřbitovem.

 • Dětské hřiště vedle školky bylo dokončeno včetně přístupového chodníku a laviček. Nové hřiště bude otevřeno až na konci prázdnin. Do té doby se pokusíme založit nový trávník okolo herních prvků.

 • Probíhá naceňování oprav mostků přes potok.

 • Na podzim tohoto roku bude také opravena branka na hřbitov včetně zbylé části hřbitovní zdi. S opravou se však začne až po dokončení silnice včetně prodloužení sítí, aby nedošlo k poškození nové branky a zídky.

 • V hasičské zbrojnici byly vyměněny rozvody tepla v prvním a druhém patře, v prvním patře byly vyměněny rozvody elektrické energie. V přízemí budou rozvody vyměněny v průběhu srpna. První patro bylo již zapraveno a vymalováno.

 • Byla podepsána smlouva se společností elektrowin. V krátké době budou umístěny na sběrném dvoře nové kontejnery na velké a malé elektrospotřebiče, za jejichž odvoz bude dostávat obec drobné odměny.

 • Se společností E-on bylo dohodnuto, že v příštím roce proběhnou v naší obci první přeložky vzdušného vedení elektrické energie do země. Jedná se o vedení směrem ke hřišti (za hřbitovem), úsek před školou, část vedení vedle nově budovaného obecního úřadu a zrušení nevyužívané části vedení při odbočce z hlavní silnice na Nesvačilku. Při průtahu pak bude velmi pravděpodobně přeložena část vedení od trafostanice umístěné před Suchánkovým (směr na Velké Němčice) až po č. p. 2 (ke kostelu)jedná se o pravou stranu ulice při hlavní silnici ve směru na Těšany. Chtěl bych touto cestou poprosit všechny, kteří se chystají zateplovat své domy, aby při zateplování svých domů nachystali i chráničku do země pro přívod elektrické energie zemním kabelem. Je velmi pravděpodobné, že další úseky budou následně pokračovat.

 • Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na nový obecní úřad. Připravují se podklady ke stavebnímu řízení a výběrovému řízení na zhotovitele stavby.

 • Probíhají projektové práce na rozšíření mateřské školy. Také je vedena diskuze o možnosti získání dotačních prostředků na tuto akci.

 • Byly pořízeny nové herní prvky i sportovní vybavení pro děti a mládež na víceúčelové hřiště vedle orlovny. Také byly opraveny branky a basketbalové koše.

 • Byla opět reklamována silnice za čističkou, jelikož se na ní objevili nové trhliny.

 • Byla podána žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů.


Informace občanům květen, červen 2015

Květen, červen 2015

 • Poslední dva měsíce se nesly zejména v duchu schvalování dotací a výběrových řízení. Obci byly schváleny žádosti ze Státního fondu životního prostředí a to na „Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Moutnice“ a „Zavedení separace a svoz bioodpadů v obci Moutnice“.

 • Výběrové řízení na svozové auto vyhrála společnost Unikont Group s vozem Multicar M27. Předpokládaný termín dodání vozu je červenec – srpen 2015.

 • Výběrové řízení na dodávku 340 modrých a 340 žlutých popelnic včetně 4 kontejnerů na sklo vyhrála společnost Meva Brno. Popelnice budou obci dodány na přelomu července a srpna letošního roku. V tuto chvíli obec připravuje informativní dopis do každé domácnosti a dále proběhne seminář k tomuto tématu cca 14 dní před dodáním popelnic.

 • Dále proběhlo výběrové řízení na lokalitu „F“. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace u hřbitova včetně rekonstrukce komunikace a zřízení parkovacího stání. Toto výběrové řízení vyhrála společnost VS-build. Začátek stavebních prací je naplánován na 1. září tohoto roku, termín dokončení je pak stanoven na 30. 10. 2015. Spolu s prodloužením sítí za hřbitovem chceme zřídit na hřbitově výtokový stojan a odkanalizovat WC.

 • Obci byla dále schválena dotace na opravu hřbitovní zdi od Jihomoravského kraje.

 • Dále byla akceptována naše žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí týkající se úpravy zeleně kolem hřbitova. Je zde tedy poměrně slušná šance, že i toto dotace nám bude schválena. Znamenalo by to, že do konce roku by mohly být práce na úpravu celé lokality mezi hřbitovem a kostelem hotovy.

 • Pracovníci obecního úřadu opravili pumpu za hřbitovem.

 • Dále bylo opraveno oplocení zahrady mezi zahradou školky a uličkou. Rada obce tímto reagovala na neschválenou dotaci na rekonstrukci dětského hřiště ve školce a rozhodla se prostředky se kterými jsme počítali na spolufinancování dotace využít na nové dětské hřiště, které bude přístupné přes den pro školku a odpoledne a o víkendech pro veřejnost.

 • Hřbitovní zídka byla dokončena.

 • Obec kromě obdržených dotací také schválila jednotlivým organizacím v obci dotace pro letošní rok.

 • Byly zahájeny práce na opravě hasičské zbrojnice. V současnosti dochází k výměně hliníkových elektrických rozvodů za měděné a kompletní výměně rozvodů tepla včetně nového kotle na ohřev teplé vody.

 • V rámci sběru použitých baterií Ecobat je umístěna v místní samoobsluze nádoba na sběr použitých baterií a také na obecním úřadě. Na obecním úřadě si můžete vyzvednout malé krabičky do domácnosti, abyste nemuseli chodit s každou baterkou zvlášť.

 • Probíhá zpracovávání regulačního plánu na lokalitu „Šulcův kopec.“

 • Proběhla směna pozemků s panem Jiřím Dohnálkem.

 • Proběhlo setkání seniorů.

 • U spořicího účtu vedeného u Sberbank byla vyjednána vyšší úroková sazba z 0,5 na 0,7%.

 • Společnost Noel dokončila II. etapu prací na výměně sekundární a terciální technologie včetně úpravy primárních rozvodů.

 • Obec dále schválila smlouvu o spolupráci s veřejně správním institutem týkající se nižších cen elektrické energie a plynu.

 • Na dětském hřišti Pod Chaloupkama byl odstraněn jeden havarijní herní prvek, který bude nahrazen novým spolu s budováním nového hřiště vedle školky.

 • Probíhá finalizace projektů pro územní řízení na nový obecní úřad a průtah.

 • Obec se přihlásila se svojí pohledávkou do insolvenčního řízení vedené na paní Kvapilovou. Kauza se týká nedodání zboží pro hasiče v hodnotě cca 75 tis. Kč z předloňského roku.


Informace občanům duben 2015

Duben 2015

 • Obci byla schválena dotace od Jihomoravského kraje na opravu hasičské zbrojnice a zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů v celkové výši 300.000Kč. Během letních měsíců by tedy měly být vyměněny elektrické rozvody a topení v budově hasičky. S velitelem výjezdové jednotky bude řešeno vybavení jednotky.

 • Obci byly dále akceptovány žádosti ze Státního fondu životního prostředí a to na „Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Moutnice“ a „Zavedení separace a svoz bioodpadů v obci Moutnice“. Na základě této skutečnosti byla zahájena výběrová řízení k oběma dotačním titulům.

 • Kromě již výše zmíněných výběrových řízení bylo zahájeno výběrové řízení na lokalitu „F“. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace u hřbitova včetně rekonstrukce komunikace a zřízení parkovacího stání.

 • Jihomoravský kraj schválil dále obci dotaci na dovybavení sportoviště u orlovny v hodnotě 20.000Kč. Z této dotace budou nakoupeny pro maminky s dětmi výtvarné potřeby, různé stavební kostky a cvičební sestavy. Pro starší pak budou dokoupeny a obnoveny nejrůznější sportovní potřeby.

 • Pracovníkům zabývajícím se údržbou zeleně v obci byl ještě dokoupen fukar.

 • Proběhlo tradiční vítání občánků.

 • Probíhá příprava setkání seniorů.

 • Práce na opravě hřbitovní zdi nabraly zpoždění. Termín dokončení prací by měl být ke konci měsíce května.

 • Obec prodala Sboru dobrovolných hasičů Moutnice bývalou sanitku za cenu 10.000Kč. Je dohodnuto, že SDH nám pomohou s demolicí objektů rodinného domu č.p. 239 (rohový dům vedle obecního úřadu) a dále s bývalou „býkárnou“ na drůbežárně.

 • Obec uspořádala schůzku se zástupci všech organizací na obecním úřadem. Schůzka se konala za účelem seznámení se s novou legislativou týkající se dotací spolkům. Na webové stránky obce byla v sekci Spolky a sdružení umístěna vzorová žádost o dataci a dále vzorová smlouva.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce, který nezjistil žádné nedostatky.

 • Odbor dopravy ze Židlochovic vydal kolaudační souhlas na komunikaci za čističkou.

 • Probíhají dále jednání se společností E-on ohledně přeložek sítí ze vzdušného vedení do zemního. Společně s tím pokračují jednání ohledně napojení kabelové televize na optickou síť a rozvodu optické sítě při průtahu podél hlavní silnice po obou stranách.

 • Obec dále nechala zpracovat nabídku na realizaci ozvučení na místním hřbitově, které by sloužilo při pohřbech.

 • Obec se přihlásila do systému sběru použitých baterií Ecobat, během následujícího měsíce by měla být umístěna v místní samoobsluze nádoba na sběr použitých baterií. Spolu s tím bude možno si na obecním úřadě vyzvednout malé krabičky do domácnosti, aby občané nemuseli chodit s každou baterkou zvlášť.

 • Obec jednala se Správou a údržbou silnic JMK ohledně opravy děr a průlehů na hlavních silnicích.

 • Dřevo ze sběrného dvora bylo prodáno za 12.000Kč.

 • Po několika urgencích bude dokončena oprava herních prvků u hasičky. Firma, která reklamaci odstraňovala, však rozjezdila dlažbu. Obec tedy reklamovala i rozježděnou dlažbu, která bude během května opravena.

 • Obec snížila připojovací poplatek ke kabelové televizi a internetu z 5.400 Kč na 800 Kč. Spolu s tím jsme se dohodli s provozovatelem kabelové televize, že toto snížení bude doprovázeno slevovou akcí během letních měsíců ze strany společnosti Noel.


Informace občanům březen 2015

březen 2015

 • Poslední žádost o dotaci na letošní rok týkající se sídelní zeleně kolem hřbitovní zdi byla dopracována a podána.

 • Ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi proběhla výšková úprava kanalizačních šachet na hlavní silnici u kostela a podél hlavní silnice v Rozaříně. Terén kolem šachet byl následně dosypán štěrkem.

 • Pracovníci zabývající se údržbou zeleně v obci byli dovybaveni další technikou. Obec pořídila nový traktůrek na sečení trávy, akuvrtačku, kompresor, motorový fukar a další drobnosti.

 • Povodí Moravy dokončilo průřez zeleně v korytu potoka. Během druhého čtvrtletí tohoto roku by mělo dojít k vyčištění daných částí potoka.

 • Vitríny u obchodu jsou posunuty blíže k vozovce a nově natřeny.

 • Pokračují práce na opravě hřbitovní zdi, předpokládaný termín dokončení je 30. 4. 2015.

 • Rada obce schválila pořídit do hasičky Wi-Fi router.

 • Obec dále podpoří hasiče příspěvkem 50% na řidičský průkaz skupiny C. Letos se bude jednat o jednoho člena zásahové jednotky, který se stane následně strojníkem. Tím se vyřeší souběh funkcí ve výjezdové jednotce. Podpořený hasič se zároveň zaváže, že po dobu 5-ti let nevystoupí z výjezdové jednotky.

 • V průběhu měsíce března proběhla v základní a mateřské škole inspekce, která upozornila na havarijní stav dětských herních prvků v zahradě MŠ. Polovina herních prvků tedy musela být neprodleně odstraněna, zbylá část se musela opravit. Zároveň inspekce důrazně upozornila na nedostatek místa v mateřské škole a nedostatky v rejstříku škol a školských zařízení. Odstranění jednotlivých nedostatků řeší vedení obce ve spolupráci s vedením školy.

 • Stavební úřad v Sokolnicích vydal souhlas s odstraněním stavby rodinného domu č.p. 239. Jedná se o stavbu vedle stávajícího obecního úřadu, kde by měl v budoucnu stát nový obecní úřad.

 • Odbor dopravy ze Židlochovic provedl závěrečnou kontrolní prohlídku silnice za čistírnou odpadních vod. Nedostatky nebyly zjištěny, začátkem dubna by tedy měl být vydán kolaudační souhlas.

 • Zrušení účtu u Komerční banky bylo dokončeno.

 • Obec zahájila jednání se společností E-on ohledně přeložek sítí ze vzdušného vedení do zemního.

 • Zahájeny byly také jednání ohledně napojení kabelové televize na optickou síť.

 • Po dalším pokusu o vloupání do obecních objektů přistoupila obec k řadě bezpečnostních opatření.

 • Dokončují se výsadby zeleně v lokalitě 1a 2 (za Formánkovým a vedle drůbežárny). Lokalita 3 (za Lízalkou) se potýká s vysokou hladinou podzemní vody a je zapotřebí počkat, až pole obeschnou.

 • Obec připravuje rozšíření možností třídění odpadů o sběr použitých baterií a dále zapojit se do systému elektrowin na sběr použitých elektrospotřebičů.

 


Informace občanům únor 2015

únor 2015

 • V ulici Zelničky byly na základě žádosti občanů doplněny lampy veřejného osvětlení – jedná se o konec ulice u čistírny odpadních vod.

 • Dle předchozího schválení  byly připraveny a podány jednotlivé žádosti o dotace, a to v těchto konkrétních částkách:

  • dotace na nové dětské hřiště ve školce ve výši 521.994 Kč,

  • dotace na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů a opravu hasičky - 596.904 Kč,

  • dovybavení víceúčelového hřiště u orlovny v hodnotě 56.600Kč,

  • individuální žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na opravu hřbitovní zdi ve výši 300.000Kč,

  • dotace týkající se sídelní zeleně kolem hřbitovní zdi ve výši cca 200.000Kč – žádost se ještě připravuje.

  • dotace na svozové auto na bioodpad a dotace na barevné popelnice do jednotlivých domácností na třídění odpadů – dohromady ve výši 3 mil. Kč.

 • Byly vykáceny označené stromy v lokalitě Za Stodolama dle znaleckého posudku.

 • Byly zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi.

 • Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení regulačního plánu lokality Z5 v Moutnicích – jedná se o „Šulcův kopec“.
 • Byla schválena směna pozemků p.č. 2788, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Obce Moutnice za nově vznikající pozemky p.č. 567/4 a 2787/2, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Jiřího Dohnálka.

 • Byla schválena směna pozemků p.č. 2500, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Obce Moutnice ze pozemky p.č. 1037, 1038, 1039, 1042, 1045, 1046, 1059, 1062 a 1068/31, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Agromonet.

 • Vedle orlovny byl umístěn modrý kontejner na oblečení, obuv a hračky. Kontejner je zde umístěn ve spolupráci Charity Brno a společnosti ASA. Věci, které zde odložíte, prosím zabalte do igelitového pytle. Charita Brno kontejner každých 14 dní sváží a co je použitelné pro charitu v našich zemích nebo v zemích třetího světa vytřídí (zpravidla se jedná o 70% věcí), nepoužitelné věci poté předává společnosti ASA, která je dále zpracovává. V případě, že dorazíte ke kontejneru a zjistíte, že je již plný ( i když ještě neuběhlo 14 dní), zavolejte prosím na telefonní číslo uvedené na kontejneru, aby byl odvezen dříve.

 • Byla zahájena výsadba zeleně společností Kavyl dle schválené projektové dokumentace. Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na Výsadbu krajinné zeleně v k.ú. Moutnice. V průběhu prvního pololetí tohoto roku by práce v hodnotě cca 2,3 mil. Kč měly být hotovy.

 • Obecní zaměstnanci odstraňují z intravilánu obce suchou a rizikovou zeleň, a to na základě provedené inventarizace zeleně zpracovanou společností Atregia.

 • Byla podána žádost o kolaudaci silnice za čistírnou odpadních vod. Kalaudace je naplánovaná na 25. března.

 • Obec schválila dodatek ke smlouvě se společností Goodwill na vrácení kauce na likvidaci fotovoltaických panelů. Tento dodatek byl vyvolán změnou legislativy, kdy výše uvedená společnost má tuto problematiku řešenou nově u firmy Asekol solar.

 • Na základě vrácení výše uvedené kauce ztratil účet u komerční banky význam a obec jej ruší.

 • Obec v současnosti řeší přechod k jinému dodavateli energií na základě nabídky nižších cen o 30%. Jedná se o společnost Organizačně správní institut, o. p. s., která dodává energie celému Jihomoravskému kraji a dalším obcím a městům v rámci Jihomoravského kraje.

 • Proběhlo každoroční školení BOZP a školení řidičů v rámci obecního úřadu.

 • Cestička kolem potoka byla vysypána štěrkem.

 • Povodí Moravy na základě žádosti obce provede do konce měsíce března výřez zeleně z koryta potoka v místech, kde dochází při jarním tání k vylévání potoka a dále v místech, kde proběhne čištění potoka.

 

 


Informace občanům leden 2015

Leden 2015

 • Mezi svátky na konci roku 2014 vyloupili zloději obecní stodolu a ukradli z ní nářadí v hodnotě cca 25.000Kč. Vzhledem k tomu, že objekt nebyl pojištěn, pojišťovna naši žádost zamítla.

 • Během ledna jsme uzavřeli novou pojistnou smlouvu, která zahrnuje i objekt obecní stodoly a movitých věcí v ní. Nová pojistná smlouva se nicméně podařila dohodnout za nižší roční pojistné o cca 3.000Kč.

 • Spolu s pojistnou smlouvou na majetek byla revidována i pojistná smlouva na odpovědnost zastupitelů. Kromě odpovědnosti starosty a místostarosty byli dopojištění i ostatní zastupitelé za stejných pojistných plněních jako doposud. Přestože je nově pojištěno 15 osob místo dvou, snížilo se roční pojistné z 11 tisíc na 4.750Kč/rok.

 • Byla pořízena nová motorová pila (původní byla odcizena) a ruční mechanické rozmetadlo soli. Dva dny nato se zloději opět vloupali do objektu, naštěstí tentokrát nic nezcizili, jelikož nové věci byly uloženy v jiných prostorách. Přesto bych chtěl požádat všechny občany, kteří viděli něco podezřelého v okolí obecní stodoly, aby to neprodleně nahlásili na obecním úřadě. Podotýkám, že v obou případech se zloději vloupali do objektu přes plastové okno sousedního rodinného domu.

 • U obchodu byla odstraněna jedna z vitrín, která již byla v havarijním stavu a nakloněná.

 • Začátek každého roku se nese ve znamení podávání žádostí o dotace. Obec tedy schválila podat žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na dovybavení víceúčelového hřiště u orlovny v hodnotě cca 50.000Kč.

 • Dále bylo schváleno podat žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů a opravu hasičky – konkrétně se jedná o výměnu rozvodů elektriky a tepla. Dohromady bude obec žádat o cca 0,5mil Kč

 • Rada se také zabývala otázkou třídění odpadů a bioodpadů. V této oblasti budeme žádat o dotaci na pořízení žlutých (na plast) a modrých (na papír) popelnic do každé domácnosti, abychom podpořili třídění odpadů. V případě úspěšné dotace chceme provést akce na podporu třídění. Druhou dotací v této oblasti je pořízení svozového auta na svoz bioodpadů, rozšířila by se tím podpora třídění bioodpadů ve sběrném dvoře. Obě dotace činí cca 3 mil. Kč.

 • Byl zpracován projekt na nové dětské hřiště ve školce, zároveň s tím se připravuje žádost o dotaci na toto hřiště ve výši cca 550.000 Kč.

 • Byla podepsána smlouva na opravu hřbitovní zdi. S opravou zdi by se mělo začít ve druhé polovině měsíce února (případně dle počasí). Prosíme pronajímatele přilehlých hrobových míst o shovívavost a trpělivost. Stavební práce by měly být hotovy do konce měsíce dubna.

 • V souvislosti s opravou hřbitovní zdi chceme podat individuální žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na opravu této zdi a dále na Státní fond životního prostředí na revitalizaci zeleně v okolí hřbitova. Obě dotace v součtu cca 0,8mil Kč.

 • Proběhla inventarizace zeleně v intravilánu obce.

 • Byla vypovězena smlouva na obecní policii, výpovědní lhůta činí čtyři měsíce. Radní se zabývali poměrem výkon/cena této služby a dospěli k závěru, že výkon služby obecní policie neodpovídá ceně cca 150.tis Kč.

 • Během měsíce února budou vykáceny označené stromy v lokalitě Za Stodolama dle znaleckého posudku, který byl zpracován před rokem.

 • Od 1. 1. 2015 jsou na obci zaměstnáni pracovníci, kteří byli dříve zaměstnávání přes úřad práce.

 • Stará hasičská avia byla vyřazena a prodána do šrotu.

 • Rada obce schválila objednat projektovou dokumentaci na demolici stavby rodinného domu č.p. 239 – stavba vedle obecního úřadu.

 • V ulici Zelničky byl na základě žádosti občanů umístěn koš na psí exkrementy.

 • Výjezdová jednotka místních hasičů byla pojištěna a spolu s tím bylo sjednáno i havarijní pojištění na vůz Renault, který byl v loňském roce pořízen.

 


Listopad, prosinec 2014

Listopad, Prosinec 2014

Vážení občané, dovolte, abych vás seznámil s novou rubrikou „Starosta informuje“, ve které bych vás chtěl každý měsíc informovat ve stručných bodech o všem podstatném, co se na obci a obecním úřadě odehrálo.

 • 6. 11. 2014 proběhlo předání úřadu.

 • Bylo jednáno se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi ohledně zapravení díry v silnici u fary. Brněnské vodárny a kanalizace starou propadenou šachtu opravily a Správa silnic následně povrch provizorně opravily s tím, že na jaře roku 2015 provedou rozsáhlejší opravu nejen této díry, ale i dalších prosedlin jak ve směru na Nesvačilku, tak i na Jalovisko.

 • Bylo vydáno další číslo obecního zpravodaje.

 • U běžného účtu České spořitelny byl dojednán nižší poplatek za vedení účtu z původních cca 900 na 350Kč/ měsíc. Roční úspora se bude tedy pohybovat okolo 6.000 Kč.

 • Se společností Telefonica O2 byla dohodnuta nová rámcová smlouva, kdy byly optimalizovány pevné i mobilní linky. Měsíční úspora se pohybuje okolo 1.000 Kč. V rámci nové smlouvy byla zřízena i nová telefonní čísla, m.j. na starostu tel.: 727 981 782, účetní: 607 067 983.

 • Rada obce se seznámila s jednotlivými plánovanými projekty.

 • Byla schválena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci na Výsadbu krajinné zeleně v k.ú. Moutnice v celkové výši 2.443.474 Kč. Realizace této dotace proběhne v roce 2015.

 • Na základě znaleckého posudku od. Ing. Žižlavské, byly pokáceny vrby před rodinným domem manželů Čermákových a u pošty, které byly v tomto posudku označeny jako havarijní a tudíž navrženy k asanaci.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo prodej části pozemku p.č 477/1, k.ú. Moutnice o výměře cca 30m2 panu Martinu Svobodovi. Pan Svoboda nakonec od koupi upustil.

 • Byla zřízena kulturní komise ve složení: předsedkyně Lenka Dohnálková, členové Martin Novotný a Lenka Vojtěchová.

 • Rada obce se zabývala žádostí majitele fotovoltaické elektrárny na vrácení kauce na likvidaci panelů po skončení nájmu. Na základě právního stanoviska Rada souhlasila s žádostí s tím, že bude vypracován dodatek smlouvy, který bude řešit tuto problematiku a zároveň změní účet pro platbu tak, aby obec mohla zrušit vedení účtu u Komerční banky a měla pouze běžný a spořicí účet a dále povinný účet u ČNB.

 • Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015.

 • Rada obce schválila rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moutnice, odpisový plán na rok 2014, odpisový plán na rok 2015 a souhlasí s přijetím daru.

 • Rada obce schválila dodatky k nájemním smlouvám na vodovod a kanalizaci z čehož vyplývá i vodné a stočné na rok 2015.

 • Rada schválila objednání inventarizace zeleně v intravilánu obce od společnosti Atregia. Inventarizace poslouží jako podklad k případným dotacím na revitalizaci zeleně v intravilánu a zároveň bude sloužit, jako podklad v jakém stavu se nachází zeleň uvnitř obce - stromy, které stromy jsou zdravé, které je dobré prořezat a které mohou ohrožovat místní obyvatele.

 • Rada obce schválila také odstranění sloupků z komunikace u ČOV a ze silnice vedle hospody U Hložků.

 • Rada obce schválila příspěvek 20.000Kč vinařům na pořádání plesu a svěcení vína. Dále Rada schválila příspěvek ZUŠ Klobouky ve výši 5.000Kč.

 • Rada obce schválila dotaci o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Jedná se o dotaci na Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014 v celkové výši 17.912 Kč.

 • Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM. Jedná se o zapůjčení 6ks kontejnerů na třídění papíru a 9 ks kontejnerů na třídění plastů od výše uvedené společnosti. Tyto kontejnery budou vyměněny v lednu za staré, které jsme měli pronajaté od svozové společnosti ASA. Tato výpůjčka bude mít za následek, že obec bude méně doplácet na svoz odpadů (řádově v tisících).