Nabídka:
Referent/referentka města Újezd u Brna

Město Újezd u Brna
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů v platném znění


VEŘEJNOU VÝZVU – výběrové řízení
na obsazení funkce referent/referentka města Újezd u Brna

Druh práce:  Referent
- výkon státní správy a samosprávy,
- komunikace s občany města (smlouva o nájmu pozemku, smlouva o nájmu nebytových prostor, aj.),
- zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů,
- stavební komise (smlouva o právu provést stavbu, rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, aj.)
- komise životního prostředí.

 

Místo výkonu práce: město Újezd u Brna


Předpokládaný termín nástupu: ihned


Platové zařazení: dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
                               ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída - 9

 

Požadavky:
- bezúhonnost
- středoškolské vzdělání s maturitou, obor se stavebním zaměřením výhodou
- znalost práce na PC
- orientace v právních předpisech
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- povinnost úspěšně absolvovat všechny potřebné zkoušky


Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- 5 týdnů dovolené
- motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)
- stravenky
- po jednom roce příspěvek na penzijní či životní pojištění

 

Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
  číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
  o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

Lhůta pro podání přihlášek:  09. 07. 2020


Místo a způsob podání přihlášky:
- požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci referent/referentka města
   – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu město Újezd u Brna,
  Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna


Další informace:
- přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
- město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, 
  popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit


V Újezdě u Brna dne 23. 06. 2020


Ing. Marie Kozáková
starostka

Vyvěšeno: 23.6.2020