Obec Moutnice
Obec Moutnice

Podání žádosti o informace

Žádosti o informace 

Žádosti o informace se podávají na OÚ Moutnice:

 • na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá obecní úřad žadateli okamžitě
 • nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně na adresu OÚ Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice nebo do datové schránky rf9anpc
 • žadatelem řádně vyplněnou a podepsanou žádost podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a předá k vyřízení
 • OÚ podá v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci (do 15-ti dnů ode dne přijetí), případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace
 • všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány

Příjem žádostí a dalších podání 

Žádosti a další podání lze učinit:

 • osobně v úřední hodiny na podatelně OÚ Moutnice
 • písemně na adrese OÚ Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice
 • telefonicky na tel. čísle 544 248 511
 • elektronicky na adrese  podatelna@oumoutnice.cz (pouze pro podání dle správního řádu) 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5 a § 20 odst. 3).
Neztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, je žádost odložena a tato skutečnost je sdělena žadateli do 3 dnů od odložení (§ 14 odst.3 písm. b).
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění do 7 dnů od podání (§ 14 odst. 3 písm. a).
Podání odvolání žadatelm po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí pro vyřízení žádosti do 15 dnů (§ 16, odst. 2).
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu do 30 dnů od doručení výzvy (§ 14, odst. 3, písm. a).

Odvolání

Odvolání lze podat:

 • osobně v na OÚ Moutnice
 • poštou na adresu OÚ Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
​O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.​

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek