Obec Moutnice
Obec Moutnice

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název 
  Obec Moutnice
   
 2. Důvod a způsob založení 
  Obec Moutnice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění      ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 
   
 3. Organizační struktura
  Obecní úřad Moutnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
  Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.
   
 4. Kontaktní spojení 
  (viz. rubrika kontakty)
   
 5. Případné platby můžete poukázat 
  1347951379/0800 (Česká spořitelna)
   
 6. IČO 
  002 82 154
   
 7. DIČ
  CZ00282154 (jsme plátci DPH)
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
   2019, 2020, 2021, 2022, 2023  (více informací v rubrice hospodaření obce)
   
 9. Žádosti o informace
  (podrobnosti v rubrice žádosti o informace)
    
 10. Příjem žádostí a dalších podání 
  (podrobnosti v rubrice žádosti o informace)
   
 11. Opravné prostředky 
  Způsob odvolání a jeho obsah:
 • odvolání se podává písemně s doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
  • O odvolání rozhoduje:
   • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
   • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. 
 

 1. Formuláře 
  Formuláře je možné získat osobně na obecním úřadě nebo je stáhnout v rubrice co kde vyřídím.
   
 2. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Popisy postupů a návody pro řešení životních situací.
   
 3. Nejdůležitější předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Správní řád
 • Stavební zákon
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
 • Organizační řády
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Interní předpisy a směrnice
  (vyhlášky obce jsou uveřejněny v rubrice vyhlášky)
   
 1. ​​Sazebník úhrad za poskytování informací 
 • ​​​fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 černobíle) 2,00 Kč
 • výtisk z tiskárny (A4 barevně) 5,00 Kč
 • fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 černobíle) 5,00 Kč
 • výtisk z tiskárny (A3 barevně) 8,00 Kč
 • ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů 
   
 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
   Výroční zpráva za rok 2020, Výroční zpráva za rok 2021, Výroční zpráva za rok 2022
   
 2. Seznam organizací
  Základní a Mateřská škola Moutnice
publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek