Obec Moutnice
Obec Moutnice

Starosta informuje

Květen, červen 2024   Na víceúčelovém hřišti bylo vyměněno umělé osvětlení za LED diodové. Nové osvětlení by mělo více vyhovovat sportovcům. Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 97.000 Kč od Jihomoravského kraje. Smlouva s krajem byla již podepsána…


Březen, Duben 2024 Peníze se Sberbank nám byly vráceny na účet. Konkrétně se jednalo o částku 26,8 mil. Kč. Je to prakticky totožná částka, kterou jsme měli v bance uloženou. Zbylých 5% (1,34 mil. Kč), které bychom měli dostat v budoucnu tak činí úroky + úroky…


Únor 2024 Proběhlo každoroční přezkoumání hospodaření obce. Bouda, kde bydlel František Putna, byla vyklizena, následně bude odstraněna. Obec schválila finanční příspěvek 20.000 Kč chovatelům na pořádání místní výstavy drobného…


Leden 2024 Cyklotrasa směr Těšany byla zkolaudována. Byl schválen rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Rekonstrukce silnice na Velké Němčice byla dokončena a otevřena. Bylo vydáno stavební povolení na chodník ke sportovní…


Prosinec 2023 Byl zhotoven geometrický plán na mostek přes Moutnický potok dle požadavků Povodí Moravy. Geometrický plán byl odeslán na Povodí Moravy, které nyní přichystá návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. Dotace z Jihomoravského kraje na mostek…


Listopad 2023 U mostku přes Moutnický potok se stále dořešuje věcného břemene se státním podnikem Povodí Moravy. Cyklotrasa směr Těšany byla na moutnickém katastru dokončena. Následovat bude převzetí stavby a její kolaudace. Na listopadovém (2.11.)…


Září, říjen 2023 Mostek přes Moutnický potok byl zkolaudován. Nyní je třeba ještě dořešit se státním podnikem Povodí Moravy zřízení věcného břemene a jeho zanesení na katastr. Cyklotrasa směr Těšany se realizuje. Jsou hotovy veškeré podkladní…


Srpen 2023 Mostek přes Moutnický potok byl převzat od zhotovitele do užívání. Ke stavbě byly obci předány veškeré dokumenty. Obec následně podala žádost o kolaudaci. Po dohodě se zhotovitelem jsme se domluvili, že mostek na modro natírat nebudeme a bude ponechán…


Červenec 2023 Mostek přes Moutnický potok byl prakticky dokončen. V polovině července dojde k předání díla. Následovat bude kolaudace. Bylo vypsáno výběrové řízení na cyklotrasu ve směru na Těšany. Výběrové řízení vyhrál Pavel Zapletal. Výherní…


Červen 2023 Mostek přes Moutnický potok byl z větší části dokončen. Nyní bude dodlážděn chodník. Koncem měsíce se boudou dláždit kameny břehy. V létě pak bude natřeno zábradlí na modro. Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání smlouvu o dotaci…


Květen 2023 Byla podepsána smlouva o dílo na mostek u fotbalového hřiště. Zároveň bylo předáno staveniště. Znamená to, že začátkem května bude stávající panel přes potok odstraněn a začne se s realizací nového mostku. Termín dokončení stavby je 75 dní…


Duben 2023 Na hřbitově byla vyměněna stará světla s výbojkami za nové LED osvětlení. Na Šulcově kopci byla položena elektrika do země. Obec se dohodla na dalších výkupech pozemků pro cestu a inženýrské sítě. Spolu s tím byl posunut plot u prvního…


Březen 2023 Byla objednána projektová dokumentace na rekonstrukci budovy základní školy. Měsíc únor se tak jako každý rok nesl ne znamení podávání žádostí o dotace k Jihomoravskému kraji. Obec podala tyto žádosti o dotace: žádost o dotaci…


Únor 2023 Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace – Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava. Vypisuje se výběrové řízení na dodavatele. Jakmile bude vybrán dodavatel a dodá popelnice, budeme kontaktovat všechny, kteří si objednali barevné popelnice,…


Leden 2023 Byla objednána projektová dokumentace na chodník ke sportovnímu centru v Moutnicích (hokejová hala). Byla zpracována základní studie pro rekonstrukci budovy základní školy. Nad studií proběhne diskuze s vedením školy a odborníky, zda vyhovuje…


Prosinec 2022 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Byla dosázená lipová alej při vjezdu do obce. Dále byly dosázeny keře na kopci u hasičské…


Říjen, listopad 2022 Po podepsání smlouvy na nový vůz Tatra 7 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je to poslední věc, která následuje po registraci akce a po podepsání smlouvy. Pohledávky do insolvenčního řízení Sberbank jsou…


Září 2022 U kostela byla provedena výsadba keřů. Následovat bude ještě výsadba keřů na kopci u hasičky. Smlouva na nový vůz Tatra 7 v hodnotě cca 10 mil. Kč byla podepsána a zveřejněna na profilu zadavatele. Na společnost Sberbank byla vyhlášena…


Srpen 2022 Bylo požádáno o kolaudaci stavby rekonstrukce silnice ke kostelu včetně nového chodníku. Proběhlo výběrové řízení týkající se dodávky nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče. Vítězem výběrového řízení je společnost Kobit…


červen, červenec2022 Byla dokončena rekonstrukce silnice ke kostelu včetně nového chodníku. Připravuje se kolaudace této stavby. Proběhlo vytýčení plánovaného rozšíření vozovky na krajské komunikaci II/380 ve směru na Brno. V rámci průtahu byly…


Květen 2022 Pokračují práce na rekonstrukci silnice u kostela. V současnosti se dokončují obruby. Zhruba v polovině měsíce by se měl pokládat živičný povrch. Následně se bude pokračovat chodníkem a dokončováním všech dlažeb. Celá rekonstrukce vychází…


Duben 2022 Od dubna do června tohoto roku bude geodetická společnost vyměřovat plánované rozšíření krajské komunikace II/380 ve směru na Brno pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Začátkem dubna bude započata rekonstrukce silnice…


Březen 2022 Byly povoleny účelové polní cesty. Jedná se o propoj cesty směrem na Nesvačilku se stromovou kaplí a dále propoj od stromové kaple dále s cestou, která vede ke hřišti. Dále byly povoleny biocentra a biokoridory jejichž součástí jsou i vodní…


Únor 2022 Rekonstrukce silnice u kostela po dohodě se společností Strabag a.s., bude probíhat pravděpodobně v dubnu a květnu. Společnost chce stihnout stavbu během dvou měsíců a nikoli 3. Bylo zahájeno výběrové řízení na Lávku přes potok u hřiště. Bylo…


Leden 2022 Rekonstrukci silnice u kostela včetně nového chodníku bude realizovat společnost Strabag a.s., která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 6 291 323,21 Kč včetně DPH. Rekonstrukce silnice potrvá od března po dobu 3 měsíců. Byl dosázen…


Prosinec 2021 Byly vyčištěny uliční vpusti na místních komunikacích. Proběhlo řízení na změnu stavby před dokončením na ulici u kostela. Spolu s tím proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Nyní se řeší podpis smlouvy. V prosinci proběhne dosázení…


Listopad 2021 Byla vyhotovena závěrečná zpráva a finanční vyúčtování k dotaci na dovybavení výjezdové jednotky hasičů. Naše žádost o dotaci ve výši 2.500.000Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky byla doporučena ke schválení.…


Září, říjen 2021 Ve spolupráci s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Moutnice vyřizujeme změnu kapacity školní jídelny ze 120 na 150 strávníků a zároveň i kapacitu školní jídelny – výdejny a to z 56 na 100 strávníků. Podařilo se dokončit…


Srpen 2021 Pokračuje renovace toalet. Na stavbě „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“ se pracuje na kanalizaci, veřejném osvětlení, místním rozhlasu a síti net. Dále byly provedeny potřebné protlak pro…


Červen, červenec 2021 Obec Moutnice schválila každé ze čtyř postižených obcí dar ve výši 100.000Kč. Jedná se o obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Ve škole byla zahájena renovace toalet. Během prázdnin by mělo být hotovo. Celkové…


Květen 2021 Výběrové řízení na dodavatele automobilu pro výjezdovou jednotku hasičů vyhrála společnost Moto -truck. Vítězná cena 1.680.000 Kč. Jihomoravský kraj schválil veškeré námi podané žádosti o dotace.  Renovace sociálního zařízení v budově…


Duben 2021 Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR schválilo technické specifikace na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. Následně bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele automobilu. Jihomoravský kraj…


Březen 2021 Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na pořízení dopravního automobilu pro hasiče ve výši 300.000 Kč. K Jihomoravskému kraji byla podána žádost o dotaci na renovaci sociálního zařízení v budově základní školy ve výši 250.000…


Leden, únor 2021 V rámci regionu Cezava jsme uspěli s projektem na pořízení 70 kompostérů. Zájemci o kompostéry se mohou hlásit na obci. Do konce roku byly vysázeny další krokusy, tulipány a narcisy v trávnících kolem okružní křižovatky, dále keře…


Prosinec 2020 Bylo vysázeno dalších 130 stromů na Lízalce Další stromy byly vysázeny podél potoku u hasičky. Do konce roku by měly být vysázeny další krokusy, tulipány a narcisy v trávnících kolem okružní křižovatky, dále keře ve středu obce…


Říjen, listopad 2020 Rekonstrukce silnice v Rozaříně spolu s chodníkem a prodloužením sítí byly zkolaudovány. Chodník podél potoku byl zkolaudován. Víceúčelové hřiště u školy bylo zrekonstruováno. Proběhlo podzimní sečení…


Září 2020 Veškeré doklady v rámci kolaudace silnice v Rozaříně byly doloženy, kolaudační souhlas by měl být vydán každým dnem. Stejně i kolaudační souhlas na chodník podél potoku by měl být vydán začátkem září. Vítězem soutěže…


Srpen 2020 Probíhá kolaudace silnice v Rozaříně. Veřejné osvětlení s místním rozhlasem bylo zkolaudováno. Probíhá kolaudace chodníku podél potoku. Obec padala žádost o grant ve výši 150.000Kč na projekt Obnova Lízalky – II. etapa…


Červenec 2020 Rekonstrukce silnice v Rozaříně byla dokončena. Stavba byla předána. Nyní je zažádáno o kolaudaci. Následně se bude řešit čerpání dotace ve výši 1.164.020 Kč. Veřejné osvětlení s místním rozhlasem bylo dokončeno a předáno, nyní se…


Červen 2020 Rekonstrukce silnice v Rozaříně bude začátkem června dokončena. V prvním červnovém týdnu by měly být dokončeny asfaltové vrstvy. Následně se dodělají zpomalovací pruhy a osadí dopravní značení včetně osevu trávy a stavba bude…


Květen 2020 Obec obdržela dotaci ve výši 250.000Kč na výsadbu I. etapy obnovy Lízalky, která proběhla na podzim minulého roku. Za hřbitovem byly vysázeny nové stromy. Pokračuje rekonstrukce silnice v Rozaříně. Proběhla sanace pod vozovkou. Dokončují…


Duben 2020 Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na obec obrátili s nabídkou pomoci v době nouze spojené s koronavirem. Ať už se jedná o nabídnutou pomoc šití roušek, roznosu roušek, roznosu nákupů, tvorba webových stránek pro tyto nákupy či praní…


Březen 2020 Obec podala žádost o dotaci na obnovu Lízalky II. etapa ve výši cca 265.000Kč, dále 50.000 na novou výsadbu u hřbitova a ořez topolů u hřiště, také 250.000 na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici od kostela k orlovně. Veškeré dotace byly…


Leden - Únor 2020 Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště u školy ve výši cca 500.000Kč. Moutnický potok ve směru na Těšany byl vyčištěn, nyní probíhá dláždění koryta z kamene. K žádosti o dotaci na obnovu…


Prosinec 2019 Společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice) nabylo právní moci. Následně byla podána žádost o dotaci na chodník s veřejným osvětlením k Místní akční skupině Slavkovské…


Listopad 2019 Byla dokončena opravena křížku u drůbežárny. Proběhlo tmelení spár na novém paketu včetně výsevu trávníku. Odbor dopravy v Židlochovicích vydal společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí…


Říjen 2019 Na víceúčelovém hřišti byl proveden nátěr kovových konstrukcí a údržba umělého trávníku. S paní ředitelkou a zahradníkem bylo dohodnuto, že do konce října bude nově osázena předzahrádka před školou. V průběhu října bude…


Září 2019 Na víceúčelovém hřišti probíhá nátěr kovových konstrukcí – sloupy na ochranou síť, konstrukce k basketbalovým košům a stojany na sítě. Následně proběhne údržba umělého trávníku. Kotelna v budově základní školy byla předána…


Srpen 2019 Na víceúčelovém hřišti proběhla výměna basketbalových odrazových desek. Byla objednána údržba víceúčelového hřiště. Proběhne během září. Stávající umělý trávník bude vyčištěna a následně do něj dosypán křemičitý…


Červenec 2019 Proběhlo každoroční setkání seniorů. V rámci soutěže Vesnice roku naše obec získala Diplom za moderní knihovnické a informační služby a také mimořádné ocenění za průtah. U rekonstruované kotelny jsou hotovy zednické práce…


Červen 2019 Jihomoravský kraj nám schválil další dotaci ve výši 150.000Kč na rekonstrukci kotelny v budově základní školy. Rekonstrukce kotelny je již v plném proudu. Byly odstraněny staré kotle, staré elektrika a je oboucháváno vlhké zdivo. Následně…


Květen 2019 Jihomoravský kraj schválil naší obci dotaci ve výši 45.000Kč na opravu křížku za benzinkou ve směru na Brno, dále 47.000Kč na dovybavení zásahové jednotky hasičů a 50.000Kč na následnou péči o zeleň (zálivka plus dosadba stromů…


Duben 2019 Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice). Byla schválena dotace myslivcům ve výši 20.000Kč. Bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 50 % z ceny řidičského průkazu skupiny C pro dalšího…


Březen 2019 Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice). Na stavbě nebyly shledány závažné nedostatky. Po odstranění několika drobností bude Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje vydán kolaudační souhlas…


Únor 2019 Správa a údržba Jihomoravského kraje podala žádost o kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice). Stavba II/380 byla přihlášena do soutěže dopravní stavba Jihomoravského kraje roku 2018. Proběhlo jednání…


Leden 2019 Odbor dopravy ze Židlochovic vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice - průtah. Kolaudace se týká obecních objektů. Krajské objekty se budou kolaudovat začátkem roku 2019. Byly vysázeny veškeré stromy, které měly být podél…


Prosinec 2018 Probíhá řízení ke kolaudačnímu souhlasu stavby průtahu. V polovině prosince proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Podařilo se vyřešit brum v místním rozhlase i v infokanále. Spolu s tím proběhla výměna starých amplionů…


Září-listopad 2018 Proběhly komunální volby. Na ustavujícím zastupitelstvu byli zvoleni stávající starosta i místostarosta. Do rady jsou dále zvolení Petr Novotný, Ing. Zdeněk Fiala a Jaromír Seďa. Byl dokončen průtah naší obcí. V tuto chvíli se…


Informace k průtahu – srpen   V pátek 3. 8. 2018 byla položena finální vrstva asfaltu. V současnosti se pracuje zejména na hlavních trasách chodníků a na dopravním značení. Vzhledem k tomu, že dopravní uzavírky byly vyřízeny do konce srpna…


červen-červenec 2018 Probíhající práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah: dokončují se práce na jednotlivých etapách, v týdnu od 30. 7. do 4. 8. by měly být položeny zbývající vrstvy asfaltu, pokračuje výsadba…


Květen 2018 Probíhající práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah: na II. etapě byly dokončeny obruby vozovky včetně všech podkladních vrstev, bylo dokončeno odvodnění vozovky, ve dnech 8. a 9. května by se měla pokládat ložná…


Duben 2018 Práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah běží v plném proudu. Pracuje se na přeložkách sítí, chodnících, výměně podloží i úpravě zeleně na I.-III. etapě, dle stávajících potřeb a nutné koordinace. Byly zahájeny práce…


Březen 2018 Byly zahájeny práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah. Ve směru na Nesvačilku byla realizovaná dešťová kanalizace, odvodnění této komunikace a nový kufr. Ve směru na Těšany byla odfrézovaná stávající vozovka a rozebrán částečně chodník.…


Únor 2018 Dnešním dnem 5. 2. bude zahájeno pokračování prací na stavbě II/380 Moutnice – průtah. Bude se realizovat dešťová kanalizace (směr na Nesvačilku), odvodnění této komunikace, napojení místních komunikací na kruhový objezd, parkovací stání, chodníky…


Prosinec, leden 2018 Na stavbě II/380 Moutnice – průtah právě probíhá zimní přestávka. Ve středové části byla dokončena většina přeložek sítí do země, byly opraveny chodníky, zrealizovány podélná parkovací stání a podkladní vrstva asfaltu na hlavní…


Listopad 2017 Na stavbě II/380 Moutnice – průtah se v říjnu realizovaly přeložky sítí CETINu a NOELu, dešťová kanalizace, příprava pro dešťové vpusti, výměna, zpevnění a zdrenážování podloží. Dále se realizuje přeložka sítě nízkého napětí a bude…


Říjen 2017 Byla zahájena I. etapa stavby II/380 Moutnice - průtah. Jedná se o etapu od odbočky na Nesvačilku po kruhový objezd. Doposud se pracovalo na objízdné trase, dešťové kanalizaci, mostu přes potok, frézování povrchu a výměně podloží. Nyní nás…


Září 2017 Byla podepsána smlouva na stavbu II/380 Moutnice, průtah. Zároveň bylo předáno staveniště. V současnosti se vyřizuje dopravní značení na objízdné trasy. O přesných termínech zahájení a harmonogramu budete informováni. Chystá se schůzka 5. září…


Červenec, srpen 2017 Proběhlo výběrové řízení na stavbu II/380 Moutnice, průtah. Vítězná nabídka je od společnosti Inženýrské Stavby Brno v hodnotě necelých 50 mil Kč. V současnosti běží lhůty na odvolání. Pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá,…


Červen 2017 Dne 7. 6. 2017 by mělo být zahájeno výběrové řízení na průtah. V zadávacích podmínkách je dán předpokládaný termín zahájení na 1. 8. 2017 a pevný termín dokončení stavby na 15. 8. 2018. Byla dokončena II. etapa rekonstrukce…


Květen 2017 Dle sdělení správy a údržby silnic Jihomoravského kraje proběhla registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Během května by měla být vypsána veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Správa silnic počítá se zahájením stavby o letošních…


Duben 2017 Dokončuje se registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje požádala o souhlas se zahájením výběrového řízení na výše uvedenou akci a v současnosti se připravují podklady pro vypsání veřejné…


březen 2017 Právě probíhá registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Po registraci akce následuje výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k termínům, které jednotlivé administrativní kroky vyžadují, to znamená, že realizace průtahu začne nejdříve ve druhé…


Únor 2017 Bylo vydáno stavební povolení na průtah na objekty, které bude financovat Správa a údržba Jihomoravského kraje. Správa a údržba Jihomoravského kraje zároveň dokončuje kontrolu veškerý dokladů a podkladů a chystá registraci akce průtahu Moutnice. Pokud…


prosinec 2016, Leden 2017 Stavební povolení na průtah na obecní objekty nabylo právní moci. Zároveň proběhlo místní šetření ve stavebním řízení na objekty, které bude hradit Správa a údržba Jihomoravského kraje. Byla podána žádost o dotaci…


Listopad 2016 Proběhlo podzimní sečení potoku. Probíhá stavební řízení na průtah. Byly uzavřeny všechny potřebné smlouvy. Jen smlouva s krajem ještě nebyla podepsána, byla však schválena v příslušných orgánech obce i kraje a podpis by měl být jen…


Říjen 2016 Postupně jsou odstraňovány nedodělky na budově obecního úřadu a mateřské školy. Dokončuje se oprava silnice směrem na Velké Němčice. Veškeré povrchy již byly dokončeny, v tuto chvíli se dokončuje čištění příkopů a chystá se zpevnění…


Září 2016 K 5. 9. 2016 byl vydán kolaudační souhlas na rekonstrukci mateřské školy. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na realizaci a dokončení podíleli s obrovským nasazením. Zvláště chci poděkovat učitelkám a kuchařkám, že vzaly celou…


Srpen 2016 Byly podepsány dodatky ke smlouvám o provozování vodovodů a kanalizací, dále se připravují podklady k jejich povolení a provozování. Následně bude osazen vodoměr ve vodoměrné šachtě a bude se moci dokončit rozvod vody na hřbitově včetně osazení…


Červen, červenec 2016 Byla zkolaudována silnice u hřbitova. Bylo zkolaudováno prodloužení kanalizace a vodovodu pod novou silnicí u hřbitova. V současnosti se řeší s právním oddělením Brněnských vodáren a kanalizací předání těchto řadů do jejich…


Květen 2016 Dne 25. 5. 2016 v 15:00 proběhne slavnostní otevření nového obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni. Od druhé poloviny tohoto týdne proběhne poslední fáze čištění potoku - podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm. Bylo…


  březen, duben 2016 Čištění potoku v centru obce bylo dokončeno. Ještě chybí úsek podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm. Úseky, kde ujížděly břehy, byly zpevněny kamenem, jednáme ještě o dalším zpevňování problematických míst. U…


Únor 2016 Bylo zahájeno čištění potoku. Větší část je již hotova, zbývá vyčistit úsek od orlovny po mostek u transformátoru, úsek za garážemi a úsek podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm. Práce byly pozastaveny z důvodu počasí na cca 14…


Leden 2016 Pokračuje výstavba obecního domu. Rada obce schválila podat žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji ve výši 2,6 mil. Kč na výstavbu nového obecního úřadu. Obecní kalendář byl již rozprodán. Na hřbitově byla opravena brána před…


Prosinec 2015 Byl vydán obecní kalendář na téma ze života obce. V kalendáři naleznete fotky z akcí a činnosti jednotlivých spolků a organizací naší obce. Kalendář můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 90Kč/kus. Po půlroce se podařilo se…


Listopad 2015 Připravuje se obecní kalendář na téma ze života obce. V kalendáři naleznete fotky z akcí a činnosti jednotlivých spolků a organizací naší obce. Kalendář vyjde na přelomu listopadu a prosince a jeho prodejní cena bude částečně dotovaná a bude…


říjen 2015 Pod rekonstruovanou silnicí u hřiště bylo dokončeno prodloužení kanalizace a je nachystáno prodloužení vodovodu. Následně budou práce pokračovat zbudováním nového povrchu a parkoviště. Pokračují práce na opravách mostků. Na mostku…


Září 2015 Byly započaty práce na opravách mostků. Mostek Na Rybníku čeká generální oprava, mostek směrem k Jančíkovýmu čeká oprava soklu a zábradlí. Dále se připravuje čištění potoku, které by mělo být zahájeno během měsíce. Barevné…


Červenec 2015 Multicar M27 byla již obci předána a obecní zaměstnanci ji již využívají. Zbylé tři čtyřkubíkové kontejnery budou předány v první polovině měsíce srpna. Obec v současné době vyřizuje na Státním fondu životního prostředí vyúčtování…


Květen, červen 2015 Poslední dva měsíce se nesly zejména v duchu schvalování dotací a výběrových řízení. Obci byly schváleny žádosti ze Státního fondu životního prostředí a to na „Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Moutnice“ a „Zavedení…


Duben 2015 Obci byla schválena dotace od Jihomoravského kraje na opravu hasičské zbrojnice a zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů v celkové výši 300.000Kč. Během letních měsíců by tedy měly být vyměněny elektrické rozvody a topení v budově…


březen 2015 Poslední žádost o dotaci na letošní rok týkající se sídelní zeleně kolem hřbitovní zdi byla dopracována a podána. Ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi proběhla výšková úprava kanalizačních šachet na hlavní silnici…


únor 2015 V ulici Zelničky byly na základě žádosti občanů doplněny lampy veřejného osvětlení – jedná se o konec ulice u čistírny odpadních vod. Dle předchozího schválení  byly připraveny a podány jednotlivé žádosti o dotace, a to v těchto…


Leden 2015 Mezi svátky na konci roku 2014 vyloupili zloději obecní stodolu a ukradli z ní nářadí v hodnotě cca 25.000Kč. Vzhledem k tomu, že objekt nebyl pojištěn, pojišťovna naši žádost zamítla. Během ledna jsme uzavřeli novou pojistnou smlouvu, která…


Listopad, Prosinec 2014 Vážení občané, dovolte, abych vás seznámil s novou rubrikou „Starosta informuje“, ve které bych vás chtěl každý měsíc informovat ve stručných bodech o všem podstatném, co se na obci a obecním úřadě odehrálo. 6. 11. 2014 proběhlo…


publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek