Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům leden - duben 2021

Duben 2021

 • Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR schválilo technické specifikace na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. Následně bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele automobilu.

 • Jihomoravský kraj doporučil ke schválení žádost o dotaci na renovaci sociálního zařízení v budově základní školy ve výši 250.000 Kč. Veškeré práce v celkové hodnotě cca 550.000 Kč tak byly objednány a v červenci se začne s rekonstrukcí toalet.

 • Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“.

 • Statní pozemkový úřad vybral projektanta na část plánu společných zařízení s pozemkových úprav. Konkrétně se jedné o biocentra BC 3 a BC 5 a biokoridory BK 4, BK 5 a BK6. Obecně jsou to veškeré zelené plochy, které sousedí s katastrem obce Těšany. Součástí biocentra BC 5 pak budou vodní tůně. Spolu s tím budou realizovány nove travnaté polní cesty, které veškeré plochy propojí.

 • Společnost EG.D a.s. (dříve E.ON) vybrala zhotovitele na stavbu přeložky nízkého napětí ve směru na Těšany. Staveniště bylo zhotoviteli předáno a nyní probíhá vytyčování sítí a vyřizování příslušných povolení. Realizace bude zahájena pravděpodobně koncem dubna či začátkem května. Následně se zahájí přeložka nízkého napětí v Rozaříně a dále bude následovat zřízení nové trafostanice pro nově budovanou lokalitu.

 • 22. března proběhlo v budově orlovny veřejné projednání změny územního plánu č. 2. Nyní se zapracovávají připomínky a námitky dotčených orgánů státní správy.

 • Byly schváleny inventury obce a základní školy včetně návrhů na vyřazení majetku.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 • Provedeny revize všech elektrospotřebičů v rámci obecního úřadu.

 • Prováděn výchovný řez na vysázených stromech a dále bezpečnostní řez na vzrostlých stromech.

 • Byl schválen dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obce Moutnice Základní škola a mateřská škola Moutnice. Důvodem je zápis přístavby obecního úřadu na katastr. Jednalo se o převod 1m2 z užívání školy zpět do užívání obce.

 • Finalizují se podklady pro prodej stavebních pozemků pro mladé moutnické občany. Byl vyhotoven geometrický plán pro dělení pozemků. Následně byla podána žádost o závazné stanovisko do Židlochovic.

 • Probíhají práce na aktualizaci webových stránek obce Moutnice.

 • Byly opraveny hodiny na budově obecního úřadu.

 • Probíhají práce na projektové dokumentaci na polní cesty, které budou dále okruhovat cesty okolo Moutnic.

 • Byla dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“.

 • Probíhají práce na projektu na změnu stavby před dokončením v ulici u kostela.

 • Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přípojku NN pro RD2 p. Zabloudilová.

 • Probíhá testování obecních zaměstnanců dle nařízení vlády na Covid 19.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek