Obec Moutnice
Obec Moutnice

Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem

Obec Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice
Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

 1. Účel dokumentu
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/15 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce Obec Moutnice, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“ může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.oumoutnice.cz.
   
  • Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 
  • Název: Obec Moutnice
  • Kontaktní poštovní adresa: Moutnice 277, 664 55 Moutnice 
  • Telefonní čísla: 544 248 580 
  • Elektronická adresa: podatelna@oumoutnice.cz 
  • Identifikátor datové schránky: rf9anpc 
  • IČO: 002 82 154 
  • DIČ: CZ 00282154
    
 2. ​Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
  Obec Moutnice zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.
  Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Radka Raflová, mob.: 776 237 846, e-mail: info@region-cezava.cz.
   
 3. Zásady zpracování osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:
  • Zákonnost, korektnost, transparentnost
  • Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.
  • Minimalizace údajů
  • Přesnost
  • Omezení doby uložení
  • Integrita a důvěrnost
  • Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem, musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
  • Odpovědnost
    
 4. Zákonnost zpracování osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:
  • Souhlas – Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.
  • Plnění či uzavření smlouvy – Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.
  • Právní povinnost – Především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
  • Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa.
  • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. Životní situace občana, správní řízení, policejní vyšetřování.
  • Oprávněný zájem – Používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.
    
 5. Oprávněné zájmy
  Obec Moutnice zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu. Takto zpracovávané údaje souvisí s vnitřní bezpečností chodu úřadu, s kvalitou, efektivitou a IT bezpečností. Mezi tyto činnosti patří: Kamerové systémy.
   
 6. Práva poskytovatele osobních údajů
  Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence, kontaktní informace jsou v bodu 3 tohoto dokumentu.
  • Právo na přístup k osobním informacím
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek