Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen 2017

Červen 2017

 • Dne 7. 6. 2017 by mělo být zahájeno výběrové řízení na průtah. V zadávacích podmínkách je dán předpokládaný termín zahájení na 1. 8. 2017 a pevný termín dokončení stavby na 15. 8. 2018.

 • Byla dokončena II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení. Chystají se doklady na závěrečné vyhodnocení celé akce k dotačním titulům.

 • Byl vydán souhlas na přeložku NN do země v lokalitě u hřiště a před školou. Čeká se na vydání územního souhlasu před obecním úřadem, aby mohly být zahájeny práce ne všech třech lokalitách současně. Přepokládaný termín realizace jsou prázdniny letošního roku.

 • Společnost E-on chystá na letošní léto také vymístění vzdušného vedení NN ze středu obce v závislosti na realizaci průtahu. Také zde by koncem léta měly být realizovány přeložky nízkého napětí do země.

 • Probíhá oprava spádového stupně na Moutnickém potoku poblíž čističky odpadních vod. Termín dokončení by měl být do konce června.

 • Na hřbitově bylo rekonstruováno suché WC na splachovací WC. Místnost je nově také vymalovaná.

 • U sběrného dvora byla zbudována nově štěrková cesta, která pomáhá lepší prostupnosti územím.

 • Za zahradou p. Ovczarykové byl zbudován nový plot.

 • Byl pořízen nový mostek přes potok, který je v současnosti složen u sběrného dvora.

 • Během měsíce května a začátku června byly dohodnuty zbylé kupní a pachtovní smlouvy na obecní pozemky, které byly využívány soukromými osobami.

 • Během července letošního roku proběhne čištění odtokového kanálu na pomezí katastru Moutnic a Těšan.

 • Probíhají práce na změně územního plánu č. 1.

 • Proběhlo setkání stávajících a budoucích vlastníku v lokalitě u ČOV. Během tohoto setkání byly podepsány veškeré smlouvy, které bylo třeba vyřešit narovnání hranic pozemků a pozemků pro budoucí cestu. Během tohoto setkání bylo podepsáno na 35 směnných, darovacích, kupních, budoucích kupních smluv a smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. V současnosti se k těmto smlouvám vyřizuje souhlas s dělením pozemků na stavebním úřadě. Následně budou jednotlivé smlouvy zanášeny na katastrální úřad.

 • Proběhly první koordinační schůzky k průtahu za účasti společnosti E-ON, SÚS JMK a projekčních firem, aby se podařilo co nejlépe na sebe navázat jednotlivé etapy realizace průtahu a přeložek sítí do země.

 • Probíhají koordinační schůzky se společností Vírský oblastní vodovod ohledně plánované výstavby čerpací stanice u hřiště.

 • Byly dokončeny práce na obecní kronice za uplynulý rok.

 • Na obecním úřadě proběhlo školení Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ohledně řešení mimořádných událostí.

 • Na stavební úřad byla podána žádost o dělení pozemků ohledně částí, které byly schváleny k prodeji p. Lengálovi.

 • Nadace ČEZ nám schválila 150.000 Kč dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště u orlovny.

 • Obec ještě podala žádost o dotaci na stejný účel k Jihomoravskému kraji ve výši 200.000Kč.

 • Spolu s tím obec poptala tři firmy o cenovou nabídku na rekonstrukci víceúčelového hřiště. Nejnižší cenovou nabídku podala firma Prostavby. Předpokládaný termín realizace je posledních 14 dní v červnu tohoto roku.

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na opravu památníků u fary. Obec tedy objednala jejich renovaci, která by měla být hotová během prázdnin.

 • Ve školkové zahradě byla zbourána garáž, která měla špatnou statiku.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek