Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září 2015

říjen 2015

 • Pod rekonstruovanou silnicí u hřiště bylo dokončeno prodloužení kanalizace a je nachystáno prodloužení vodovodu. Následně budou práce pokračovat zbudováním nového povrchu a parkoviště.

 • Pokračují práce na opravách mostků. Na mostku Na Rybníku proběhla oprava betonových nosníků a dokončuje se betonování nové mostní konstrukce.

 • Projekt financovaný Státní fondem Životního prostředí na „Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Moutnice“ byl ukončen. Barevné popelnice byly rozdány. V rámci zavedení svozu separovaného odpadu od domu se do projektu zapojilo 98% domácností, ve kterých  žije téměř 99% obyvatel Moutnic. Vyjádřeno v absolutních hodnotách - 8 nezapojených čísel popisných, ve kterých žije 18 trvale hlášených občanů Moutnic.

 • Bylo započato s demolicí domu s číslem popisným 239. Jedná se o dům vedle obecního úřadu, kde by měl v budoucnu stát nový obecní úřad.

 • Probíhá stavební a poptávkové řízení ke stavbě nového obecního úřadu.

 • V obecní stodole, kde je uskladněna obecní technika, byl odstraněn sklep. Zvětšil se tím prostor pro uskladnění techniky. Zároveň se zlepší manipulace s technikou.

 • Pracuje se na žádosti o dotaci na dětský klub.

 • Obec rozšiřuje možnosti třídění na sběrném dvoře, co se týká bílé a černé techniky. V současnosti jsme již zapojeni do systému Elektrowin pro sběr bílé techniky (ledničky, mikrovlnky, mrazáky…). Připravují se smlouvy se společností Asekol k třídění černé techniky (počítače, tiskárny, televize…) a ještě se společností Ekolamp na sběr použitých zářivek a úsporek. Během podzimu budou na sběrném dvoře a obecním úřadě umístěny příslušné kontejnery.

 • Obec vypověděla smlouvy stávajícím dodavatelům energií – RWE a E-ON. Nově bude obec spolupracovat při nákupu energií s Organizačně správním institutem, o. p. s..

 • Obec jedná s Českou telekomunikační infrastrukturou o připoložení chráničky k jejich optickému kabelu. Připoložená chránička by měla v budoucnu sloužit k optickým rozvodům kabelové televize a internetu v naší obci.

 • Byl schválen dodatek č. 27 smlouvy o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Moutnice.

 • Na jednání zastupitelstva obce byla schválena Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie s městem Židlochovice. Jedná se o bezúplatnou smlouvu, která umožní obci umístit v Moutnicích radary na měření rychlosti.

 • Obec také schválila obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Moutnice.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek