Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2018

Květen 2018

 • Probíhající práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah:

  • na II. etapě byly dokončeny obruby vozovky včetně všech podkladních vrstev,

  • bylo dokončeno odvodnění vozovky,

  • ve dnech 8. a 9. května by se měla pokládat ložná vrstva asfaltu na I. i II. etapě,

  • koncem května by se pak měla pokládat finální vrstva asfaltu na etapách I-III,

  • probíhají práce na přeložkách veřejného osvětlení a místního rozhlasu,

  • začínají se stavět první stožáry veřejného osvětlení, které budou sloužit i pro místní rozhlas,

  • dokončují se práce na mostním objektu – bylo instalováno zábradlí a dokončuje se kamenná úprava nátoku i výtoku,

  • probíhají práce na vegetačních úpravách  - ve středové části byla vysázena první cca polovina stromů,

  • pokračuje se v dláždění chodníků a parkovacích stání,

  • pracuje se na úpravách napojení místních komunikací,

  • pracuje se na úpravě objízdné trasy – u rodinného domu manželů Měřínských dochází k úpravě oblouků křižovatky (poloměru otáčení), aby se zde během prací na III. etapě stočily autobusy hromadné dopravy – tato etapa by měla probíhat od 15. května do konce tohoto měsíce.

 • Práce na přeložkách nízkého napětí u hřiště, školy i obecního úřadu jsou z větší části hotovy. Nadzemní vedení bylo přepojeno do zemního kabelu. Nadzemní část se v průběhu května, po přepojení všech rodinných domů zruší. Budou odstraněny původní betonové sloupy, střešní nosníky i fasádní konzoly ve zmiňovaných úsecích.

 • Spolu s tím probíhá i koordinace přepojování veřejného osvětlení i místního rozhlasu. Za možné výpadky se velmi omlouváme. Ze strany obce je vedena enormní snaha, úsilí i tlak na konkrétní firmy, aby k tomu nedocházelo. Narážíme však na poměrně velkou neochotu dodržet slovo u některých z nich.

 • Probíhají práce na oplocení kolem hřbitova.

 • Obec schválila dotaci hasičům ve výši 45.000Kč.

 • Obci byla schválena dotace od Jihomoravského kraje ve výši 70.000Kč na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů.

 • Obci byla schválena dotace od Jihomoravského kraje ve výši 250.000Kč na bezpečnostní opatření v rámci průtahu – chodníky, osvětlení přechodů pro chodce.

 • Regionu Cezava byla schválena dotace od Jihomoravského kraje na dovybavení obcí mobiliářem. V naší obci budeme z této dotace nakupovat autobusové přístřešky.

 • Proběhlo konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice. V rámci výběrového řízení nebyl vybrán nový ředitel.

 • Pokračují práce na publikaci k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích.

 • Rada obce schválila zhotovitele změny územního plánu i regulačního plánu, bude jim Ing. arch. Ivo Kabeláč.

 • Na květen je naplánována jednání ohledně opravy místních komunikací po průtahu za účasti zhotovitele a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

 • Na katastr byl zapsán odkup části pozemku na Šulcáku pro budoucí komunikaci.

 • Byly pořízeny nové papírové tašky pro reklamní účely s logem Obce Moutnice.

 • Byly pořízeny tašky na třídění odpadů, kdo má zájem může si na obci zakoupit sadu za 50Kč.

 • Byla dokončena plastika snopu obilí, který by měl být umístěn v kruhovém objezdu. Do kruhového objezdu již byl instalován kámen, do kterého bude plastika zasazena. Nyní ještě probíhají jednání s odborem dopravy a policií ČR ohledně instalace.

 • Proběhlo jarní sázení stromů se základní školou Moutnice. Byl dosazován biokoridor podél potoku ve směru na Měnín. S dětmi jsme vysázeli lípy srdčité a velkolisté k příležitosti 100let od vzniku republiky.

 • Do výše zmíněného biokoridoru a stromové kaple byly umístěny nádrže na vodu, aby nově sázené stromky mohly být zalévány.

 • Stále je možné si adoptovat strom v prostoru kruhového objezdu. Více informací na obecním úřadě.

 • Byla opravena márnice na hřbitově – nahozena poslední stěna, opraveny a doplněny hřebenáče, vyměněna rozbitá křidlice, doplněny chybějící okapy.

 • Byly zprovozněny rozvody vody po hřbitově.

 • Byla objednána nová brána na hřbitov.

 • Se společností E-on se podařilo definitivně dohodnout založení chrániček v kritických úsecích, aby se zde následně znovu nemuselo kopat.

 • Dokončuje se hrubá stavba nové čerpací stanice pro Vírský oblastní vodovod.

 • Proběhlo vítání občánků.

 • Na víceúčelovém hřišti byla vyměněna ochranná síť.

 • Obec podala přihlášku do soutěže Vesnice roku.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek