Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen, červenec 2016

Červen, červenec 2016

 • Byla zkolaudována silnice u hřbitova.

 • Bylo zkolaudováno prodloužení kanalizace a vodovodu pod novou silnicí u hřbitova. V současnosti se řeší s právním oddělením Brněnských vodáren a kanalizací předání těchto řadů do jejich správy. Připravují se dodatky ke smlouvám a zároveň se připravují podklady k jejich povolení a provozování. Následně bude osazen vodoměr ve vodoměrné šachtě a bude se moci dokončit rozvod vody na hřbitově včetně osazení WC.

 • Po opakovaných potížích s bagrem dokončí v tomto týdnu Povodí Moravy čištění Moutnického potoku.

 • 25. 5. 2016 proběhlo slavnostní otevření nového obecního úřadu. 26. 6. 2016 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby ze Stavebního úřadu, na základě které byl následně vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

 • Od začátku června probíhají práce na rekonstrukci mateřské školy. Výběrové řízení vyhrála stejná firma, která prováděla i výstavbu nového obecního úřadu. Ve smlouvě jsou práce rozděleny na dvě etapy. První etapa má být hotova do 100 dní od předání staveniště a jsou v ní zahrnuty interiéry prvního a druhého nadzemního podlaží mateřské školy tak, aby začátkem září byly vnitřní prostory hotovy a mateřská škola mohla fungovat v nových prostorách. Zde se budeme potýkat s časovou tísní týkající se koordinace ukončení stavebních prací, kolaudace stavby a zapsání navýšené kapacity dětí do rejstříku škol. Druhá etapa je podmíněná získání dotací na rekonstrukci školky a zahrnuje výměnu střechy a kompletní zateplení obvodového pláště včetně fasády. Tato druhá etapa má být dokončena do dvou měsíců od předání druhé etapy staveniště (může to být podzim tohoto roku ale i jaro příštího roku).

 • Obec objednala nová sekční vrata do hasičské zbrojnice. Dále obec jedná o instalaci generálního klíče a zabezpečovacího zařízení do hasičky.

 • Obci nebyla schválena dotace na dětský klub.

 • V uplynulých měsících proběhly odvrty na hlavní komunikaci. Bylo to dáno z důvodu zpracovávání diagnostiky vozovky, která je nedílnou součástí stavební dokumentace pro stavební povolení na průtah. V červenci proběhne ještě odvrt v blízkosti mostku u orlovny. Zde se bude dělat podrobný geologický průzkum, jelikož při průtahu bude stávající mostek odstraněn a budován nový na základě požadavků Povodí Moravy, aby byla zajištěna průtočnost při přívalových deštích. Projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení by měly být během prázdnin dokončeny. Následně by se měla připravovat prováděcí dokumentace a výkazy výměr, na základě kterých by mělo proběhnout výběrové řízení.

 • Obec Moutnice schválila dotaci ve výši 20.000Kč místním vinařům.

 • Proběhl výkup pozemků pod cestou směrem k remízku za fotbalovým hřištěm.

 • Na zastupitelstvu byl projednán regulační plán na lokalitu Z5, kdy se mělo rozhodovat o jeho vydání či nevydání. Vzhledem k problematičnosti přístupu do celé lokality bylo pověřeno vedení obce jednat ještě s dotčenými vlastníky a na základě výsledků těchto jednání se bude v budoucnu na zastupitelstvu znovu rozhodovat o vydání tohoto regulačního plánu.

 • Proběhlo sečení biokoridorů v okolí Moutnic.

 • Obec požádala Krajský pozemkový úřad pro JMK - Pobočku Brno o pokračování realizace plánu společných zařízení na našem katastru. Konkrétně se jedná o realizaci hlavní cesty HC 21, která bude v budoucnu sloužit jako cyklotrasa Moutnice - Těšany. A dále se jedná o realizaci vedlejších cest VC 19 a VC 20 včetně přilehlých biokoridorů BK 4 a BK5 a biocenter BC 3 a BC 5 – tím dojde k navázání na katastr obce Nesvačilka a jejich zpevněné cesty mezi Nesvačilkou a Těšanami. V biocentru B5 by měla vzniknout vodní plocha vzhledem k poloze místa u soutoku Moutnicekého potoka s Hraničním potokem.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo na svém červnovém zasedání směnu pozemků s obcí Těšany. Díky tomu například získáme pozemky i na výše zmíněné lokální biocentrum B5.

 • Zastupitelstvo obce také schválilo dotaci Orlu jednota Moutnice ve výši 110.000 Kč.

 • Také proběhlo na zastupitelstvu schválení závěrečného účtu a závěrky za rok 2015.

 •  Přehled poskytnutých finančních prostředků jednotlivým organizacím v roce 2016 (jedná se o stejné sumy jako v r. 2015):

 • vinaři        20.000 Kč

 • myslivci    20.000 Kč

 • florbalisti 20.000 Kč

 • hasiči         40.000 Kč

 • farnost       50.000 Kč

 • orel            110.000 Kč

 • fotbalisti   70.000 Kč (zasíláno 10.000 Kč měsíčně na základě smlouvy z roku 2004, roční příspěvek činí 120.000 Kč)

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek