Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům únor 2022

Únor 2022

 • Rekonstrukce silnice u kostela po dohodě se společností Strabag a.s., bude probíhat pravděpodobně v dubnu a květnu. Společnost chce stihnout stavbu během dvou měsíců a nikoli 3.
 • Bylo zahájeno výběrové řízení na Lávku přes potok u hřiště.
 • Bylo povolena rekonstrukce stavidla na Moutnickém potoce.
 • Připravují se žádosti o dotace k Jihomoravskému kraji. Konkrétně se jedná o dotaci na obnovu památníku padlým v parku u fary, dotaci na výsadbu a údržbu zeleně, dotaci na lávku přes potok, dotaci na chodník v ulici u kostela, dotaci na projektovou dokumentaci pro dům s pečovatelskou službou, dotaci na dovybavení výjezdové jednotky hasičů a dotaci na novou cisternovou automobilovou stříkačku.
 • Byly podány žádosti o kolaudační souhlasy na stavební objekty stavby „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“.
 • Byly doloženy podklady k dělení pozemků na Šulcáku. Připravuje se výkup a směna pozemků pro pokračování zástavby.
 • Územní rozhodnutí na dům s pečovatelskou službou nabylo právní moci.
 • Byla dokončena kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy Moutnice.
 • Byl podepsán dodatek k závěrkovému listu – zřízeno nové odběrné místo elektrické energie pro čerpací stanici na výtlačném řadu kanalizace. Začátkem února se bude osazovat elektroměr. Následně je třeba dokončit dálkový přenos dat na centrálu do Modřic. Spolu s tím je nutné připravovat veškeré podklady pro převod vodovodu a kanalizace do správy Brněnských vodáren a kanalizací tak, aby následně mohli být dokončeny přípojky vodovodu a kanalizace pro sportovní halu.
 • Pokračují práce na tzv. klimatickém plánu.
 • Probíhají intenzivní jednání s obcí Měnín a Těšany ohledně nových cyklotras. Dokončuje se cenová nabídka na projektovou dokumentaci. Dále probíhají jednání s vlastníky pozemků – Lesy ČR a Pozemkový úřad. Rádi bychom aby obě cesty byly letos naprojektovány a povoleny, abychom mohli v příštím roce řešit výstavbu.
 • Na Státní fond životního prostředí jsme doplnili požadované dokumenty k dotaci na plánovanou výsadbu zeleně za ČOV (dosadba biocentra). Plánovaná výsadba podzim letošního roku.
 • Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci silnice u kostela na Ministerstvo pro místní rozvoj v celkové výši cca 4,3 mil. Kč.
 • Plánu je se rozšířit chodník na novém hřbitově.
 • Byla schválena dotace ZUŠ Klobouky u Brna 5.000Kč.
 • Schválena dotace Aligátorům 15.000 Kč.
 • Schválena dotace Diakonie Betlém 10.000Kč.
 • Byly schváleny smlouvy o bezúplatném převodu inženýrských sítí vodovodu a kanalizace v nové lokalitě. Společnosti, které vodovod a kanalizaci prodlužovali ke sportovní hale a benzince nám je předávají do vlastnictví.
 • Byl objednán nový měřič rychlosti ve směru od Jaloviska. Plánovaná montáž je v půli února.
 • Probíhají jednání s Pozemkovým úřadem ohledně plánované výsadby biocenter, biokoridorů a vodních tůní. Odboru Životního prostředí jsme pomáhali dohledat účastníky řízení, které právě probíhá. Vše se snažíme sladit tak, aby do konce února bylo vydáno povolení a Pozemkový úřad mohl následně žádat o dotace na výsadbu a realizaci. Pokud vše poběží, jak má, začne se s realizací na podzim tohoto roku.
 • Dále se dořešuje povolení na polní cesty směrem ke stromové kapli.
 • Dodatkem č. 25 k provozování kanalizace bylo navýšeno nájemné za loňský rok o 40.000Kč.
 •  

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek