Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen, červenec 2021

Červen, červenec 2021

 • Obec Moutnice schválila každé ze čtyř postižených obcí dar ve výši 100.000Kč. Jedná se o obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice.

 • Ve škole byla zahájena renovace toalet. Během prázdnin by mělo být hotovo. Celkové náklady cca 570.000 Kč. Do prací budou zapojeny i místní firmy – elektrikáři a malíři.

 • Byla zahájena stavba „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“. Nyní se realizuje větev jednotné kanalizace. Následovat budou sítě veřejného osvětlení, místního rozhlasu a vedení net. Také se začne budovat přečerpávací stanice.

 • Dokončují se projektové práce na část plánu společných zařízení z pozemkových úprav. Konkrétně se jedné o biocentra BC 3 a BC 5 a biokoridory BK 4, BK 5 a BK6. Následovat bude žádost o vydání stavebního povolení.

 • Nadále probíhají práce na stavbě přeložky nízkého napětí ve směru na Těšany.

 • Kompostéry byly rozdány. Na mikroregionu Cezava jednáme o možnosti podat další žádost o dotaci vzhledem k velké poptávce na kompostéry v jednotlivých obcích.

 • Zastupitelstvo obce vydalo změnu územního plánu č. 2.

 • Proběhlo jarní sečení Moutnického potoku. V současnosti jednáme s Povodím Moravy o dalším pokračování smlouvy na sečení o další dva roky.

 • Chystáme žádost na Energetický regulační úřad na udělení licence pro výrobu elektriky. Týká se fotovoltaiky na obecním úřadě a mateřské škole.

 • Bylo schváleno dělení pozemků pro plánovaný prodej stavebních pozemků pro mladé moutnické občany. První tři pozemky byly schváleny k prodeji. Chystají se upravené podmínky prodeje zbylých parcel tak, aby se zabránilo spekulacím. Těm, kteří si podali žádost v prvním kole a pro nejednoznačnost nebylo vyhověno se omlouváme, bude třeba, až bude zveřejněn nový záměr, aby svoji žádost podali znovu.

 • Práce na nových webových stránkách nyní neprobíhají. Hledá se vhodný termín pro jednání, kde se rozhodne o dalším pokračování prací.

 • Práce na projektové dokumentaci polních cest byly dokončeny. Připravuje se žádost o stavební povolení. Také se pracuje na geometrickém plánu, abychom mohli odkoupit část soukromého pozemku pod plánovanou cestou.

 • Výběrové řízení na intenzifikaci ČOV vyhrála společnost BMS Servis za cenu 589.000 Kč bez DPH. Stavba již byla předána a hotovo by mělo být do konce září.

 • Byla schválena dotace 100.000 Kč Sportovnímu klubu Moutnice z.s.

 • Byla schválena dotace 100.000 Kč Jednotě orel Moutnice.

 • Byla schválena dotace 160.000 Kč Římskokatolické farnosti Moutnice na restaurování sochy Krista. Jedná se pravděpodobně o historický nález roku. Socha Krista je pravděpodobně pozdně gotická dřevěná socha z konce 14. století.

 • Nadále probíhají jednání s okolními obcemi o možnosti postavit společnou ČOV. Naše zastupitelstvo se k celé problematice postavilo kladně s tím, že požadujeme bližší technicko-ekonomickou studii.

 • Pracuje se na aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

 • Naše obec přistoupila k Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky.

 • Bylo schváleno bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2198/3, 2198/4, 2198/5, 2198/6, 2198/8, 2407/2, 2407/4, 2751/2, 2751/3, 2751/4, 2751/5, 2751/7, 2751/9, k.ú. Moutnice od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

 • S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nadále jednáme o převodu částí pozemků z pozemku parc. č.  378/2, k.ú. Moutnice.

 • Bylo objednáno workoutové hřiště, které bude umístěno za ČOV.

 • Byly objednány naučné cedule pro plánovanou naučnou stezku.

 • Došlo ke změně na postu správce víceúčelového hřiště. Nově je správcem Milan Konečný. Číslo na něj je uvedeno v aktualizovaném provozním řádu.

 • Od 1. června byl zdražen poplatek za kolečka suti na 40 Kč/ kolečka. Reálný náklad pro obec je cca 65 Kč/ kolečka.

 • S majiteli zahrad na Šulcáku řešíme další parcelaci pozemků – tzv. II. etapu. Připravuje se dělení pozemků tak, aby zde byl prostor pro komunikaci a také se rovnají soukromé pozemky.

 • Byla podána žádost o územní souhlas na přípojky vodovodu a kanalizace v nové lokalitě. Se zhotovitelem řešíme cenu těchto přípojek.

 • Místní hasiči i někteří z řad široké veřejnosti byli pomáhat v zasažených obcích tornádem. Všem bych chtěl poděkovat. Také děkuji všem, kteří se zapojili do materiálních či finančních sbírek.

 • Byl schválen prodej pozemku pro trafostanici.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek