Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září, říjen 2021

Září, říjen 2021

 • Ve spolupráci s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Moutnice vyřizujeme změnu kapacity školní jídelny ze 120 na 150 strávníků a zároveň i kapacitu školní jídelny – výdejny a to z 56 na 100 strávníků.

 • Podařilo se dokončit majetkové vypořádání na průtahu s Jihomoravským krajem. Nyní pozemky pod cestou patří kraji a pozemky mimo komunikaci patří obci. Stavba průtahu tak z pohledu obce byla dokončena i administrativně. Jedná se o obrovský úspěch, protože ve většině případů se nedaří tento krok dotáhnout do konce po desítky let.

 • Byly nakoupeny prostředky z dotace na zvýšení akceschopnosti naší výjezdové jednotky.

 • Byla započata realizace ozelenění valu za fotbalovým hřištěm. Nejprve bude odstraněn stávající drn, následovat bude výsadba dle schválené dotace.

 • Podél potoku byly nahrazeny uschlé keře za nové. U hřiště byl uschlý dub nahrazen novým.

 • U Sberbanky jsme dojednali zvýšení úrokových sazeb na spořících účtech.

 • Povodí Moravy nám předalo potok k podzimnímu sečení. Připravuje se smlouva o sečení na další dva roky.

 • Byl schválen dodatek č. 2 Stanov dobrovolného svazku Region Židlochovicko, upravující rozhodování valné hromady a předsednictva svazku mimo zasedání.

 • Naše obec uspořádala exkurzi pro představitele obcí Regionu Cezava na úpravně vody Švařec. Jedná se o úpravnu vody u Vírské přehrady pro Vírský oblastní vodovod.

 • Projekt na polní cesty byl podán na stavební úřad.

 • Na stavební úřad byla dále podána žádost o změnu stavby před dokončením na místní komunikaci u kostela.

 • Renovace toalet v budově základní školy byla dokončena.

 • Na stavbě „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“ se dokončuje výtlačný řad kanalizace. Následovat bude konstrukce vozovky, parkovací stání.

 • Policie ČR odsouhlasila doplnit výškovou retaradci v nově budované lokalitě.

 • Stavební místa v nové lokalitě byla prodána. Dále byly zrealizovány přípojky kanalizace, následovat budou přípojky vodovodu.

 • Probíhají jednání ohledně koordinace s výstavbou trafostanice, sportovní haly a plánovaného sídla firmy.

 • Projekt na biocentra BC 3 a BC 5 a biokoridory BK 4, BK 5 a BK6 byl dokončen. Byla schválena smlouva s Pozemkovým úřadem na právo provést stavbu. Nyní se vyřizují příslušná povolení. Realizace by mohla být v roce následujícím – tedy v roce 2022.

 • Nízké napětí ve směru na Těšany bylo přeloženo do země. Zbývá odstranit nadzemní vedení a podpěrné body.

 • Nyní probíhají práce na přeložce nízkého napětí do země v Rozaříně.

 • Spolu s tím probíhá přeložka vysokého napětí do země v Rozaříně a budování nové trafostanice u lokality Z12, pro nově budované objekty.

 • Energetický regulační úřad nám udělil licence pro výrobu elektriky. Týká se fotovoltaiky na obecním úřadě a mateřské škole.

 • Nové webové stránky byly dokončeny po přehrání obsahu ze stávajících stránek budou zveřejněny. Za plného provozu budeme následně aktualizovat veškerý obsah stránek a doplňovat aktuálními leteckými fotografiemi apod.

 • Bylo schváleno dělení pozemku pro plánovanou polní cestu za Formánkovým. Nyní se chystá kupní smlouva.

 • Workoutové hřiště za ČOV bylo dokončeno a otevřeno pro širokou veřejnost. Ještě zde bude umístěna lavička a odpadkový koš.

 • Pracuje se na cedulích pro novou naučnou stezku.

 • Škodní události na obecním majetku byly dořešeny a peníze vyplaceny.

 • Novým správcem hasičské zbrojnice je Petr Kohoutek.

 • Díky nedostatku čipů na trhu vyřizujeme posunutí čerpání dotací na dopravní automobil pro hasiče. Byla vydána změna v rozhodnutí o poskytnutí dotace na 31.3.2022. Následně byl podepsán dodatek s dodavatelem, který tento termín respektuje.

 • Naše obec oficiálně vyzvala vedení obce Měnín ohledně propojení našich obcí cyklotrasou. Nabídli jsme pomoc při projektu i při shánění dotací. Obdobně komunikujeme i s obcí Těšany, která stále čeká na dokončení pozemkové úpravy.

 • Zastupitelstvo vydalo nové obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů. V návaznosti na to byl schválen nový motivační program, který zohledňuje i množství komunálního odpadu.

 • Zastupitelka Lucie Flajšingerová změnila trvalý pobyt mimo naši obec. Z toho důvodu rezignovala na funkci zastupitelky. Novým zastupitelem se stal Josef Kopeček.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek