Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům únor 2015

únor 2015

 • V ulici Zelničky byly na základě žádosti občanů doplněny lampy veřejného osvětlení – jedná se o konec ulice u čistírny odpadních vod.

 • Dle předchozího schválení  byly připraveny a podány jednotlivé žádosti o dotace, a to v těchto konkrétních částkách:

  • dotace na nové dětské hřiště ve školce ve výši 521.994 Kč,

  • dotace na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů a opravu hasičky - 596.904 Kč,

  • dovybavení víceúčelového hřiště u orlovny v hodnotě 56.600Kč,

  • individuální žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na opravu hřbitovní zdi ve výši 300.000Kč,

  • dotace týkající se sídelní zeleně kolem hřbitovní zdi ve výši cca 200.000Kč – žádost se ještě připravuje.

  • dotace na svozové auto na bioodpad a dotace na barevné popelnice do jednotlivých domácností na třídění odpadů – dohromady ve výši 3 mil. Kč.

 • Byly vykáceny označené stromy v lokalitě Za Stodolama dle znaleckého posudku.

 • Byly zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi.

 • Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení regulačního plánu lokality Z5 v Moutnicích – jedná se o „Šulcův kopec“.
 • Byla schválena směna pozemků p.č. 2788, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Obce Moutnice za nově vznikající pozemky p.č. 567/4 a 2787/2, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Jiřího Dohnálka.

 • Byla schválena směna pozemků p.č. 2500, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Obce Moutnice ze pozemky p.č. 1037, 1038, 1039, 1042, 1045, 1046, 1059, 1062 a 1068/31, k.ú. Moutnice ve vlastnictví Agromonet.

 • Vedle orlovny byl umístěn modrý kontejner na oblečení, obuv a hračky. Kontejner je zde umístěn ve spolupráci Charity Brno a společnosti ASA. Věci, které zde odložíte, prosím zabalte do igelitového pytle. Charita Brno kontejner každých 14 dní sváží a co je použitelné pro charitu v našich zemích nebo v zemích třetího světa vytřídí (zpravidla se jedná o 70% věcí), nepoužitelné věci poté předává společnosti ASA, která je dále zpracovává. V případě, že dorazíte ke kontejneru a zjistíte, že je již plný ( i když ještě neuběhlo 14 dní), zavolejte prosím na telefonní číslo uvedené na kontejneru, aby byl odvezen dříve.

 • Byla zahájena výsadba zeleně společností Kavyl dle schválené projektové dokumentace. Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na Výsadbu krajinné zeleně v k.ú. Moutnice. V průběhu prvního pololetí tohoto roku by práce v hodnotě cca 2,3 mil. Kč měly být hotovy.

 • Obecní zaměstnanci odstraňují z intravilánu obce suchou a rizikovou zeleň, a to na základě provedené inventarizace zeleně zpracovanou společností Atregia.

 • Byla podána žádost o kolaudaci silnice za čistírnou odpadních vod. Kalaudace je naplánovaná na 25. března.

 • Obec schválila dodatek ke smlouvě se společností Goodwill na vrácení kauce na likvidaci fotovoltaických panelů. Tento dodatek byl vyvolán změnou legislativy, kdy výše uvedená společnost má tuto problematiku řešenou nově u firmy Asekol solar.

 • Na základě vrácení výše uvedené kauce ztratil účet u komerční banky význam a obec jej ruší.

 • Obec v současnosti řeší přechod k jinému dodavateli energií na základě nabídky nižších cen o 30%. Jedná se o společnost Organizačně správní institut, o. p. s., která dodává energie celému Jihomoravskému kraji a dalším obcím a městům v rámci Jihomoravského kraje.

 • Proběhlo každoroční školení BOZP a školení řidičů v rámci obecního úřadu.

 • Cestička kolem potoka byla vysypána štěrkem.

 • Povodí Moravy na základě žádosti obce provede do konce měsíce března výřez zeleně z koryta potoka v místech, kde dochází při jarním tání k vylévání potoka a dále v místech, kde proběhne čištění potoka.

 

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek