Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům listopad 2023

Listopad 2023

 • U mostku přes Moutnický potok se stále dořešuje věcného břemene se státním podnikem Povodí Moravy.

 • Cyklotrasa směr Těšany byla na moutnickém katastru dokončena. Následovat bude převzetí stavby a její kolaudace.

 • Na listopadovém (2.11.) zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje by měla být schválena dotace na cyklotrasu ve směru na Těšany ve výši 1,5 mil. Kč.

 • Stavební úřad v Židlochovicích již začal fungovat. Řešíme zejména žádosti o dělení pozemků na Šulcově kopci a oddělení chodníku ve směru na Jalovisko.

 • Tůně byly zaneseny do katastru nemovitostí.

 • Byly vysoutěženy ceny energií na příští rok. Cena plynu 1 534 Kč/MWh, Dodavatel: Pražská plynárenská, a. s. Cena elektrické energie 3 665 Kč/MWh, Dodavatel: CENTROPOL ENERGY, a.s.

 • Proběhlo podzimní vítání občánků.

 • Byla zahájena rekonstrukce silnice na Velké Němčice. Dne 30. 10. 2023 proběhlo předání staveniště. Zhotovitelem je společnost M-Silnice. Cena cca 7 mil. Kč. Termín dokončení stavby je 45 dnů od předání staveniště. Na Vánoce by tedy již mělo být průjezdné.

 • Polní cesta za Formánkovým je prakticky hotová. Celková cena za dílo bude o cca 250.000 kč nižší díky méněpracem. U této polní cesty došlo k drobné změně stavby před dokončením, kterou řešíme s odborem dopravy v Židlochovicích. Změna povrchu byla provedena v návaznosti na schválené dotace z JMK ve výši 500.000Kč.

 • Proběhlo závěrečné vyhodnocení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Rekonstrukci hřiště u základní školy.

 • Byla schválena nová veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovice týkající se přestupkové agendy.

 • Řeší se pojistné události na zničenou lampu veřejného osvětlení při výjezdu z Moutnic.

 • Byl schválen bezúplatný převod majetku. Jedná se o převod autobusových zastávek s lavičkami v prostoru okružní křižovatky. Zastávky byly pořízeny z dotací JMK a příjemcem byl Region Cezava. Nyní po 5-ti letech, kdy skončila udržitelnost projektu, se převádí na Obec Moutnice.

 • Proběhlo jednání se společností EG.D ohledně přeložek nízkého napětí do zemního kabelu. Nyní probíhá výběrové řízení na projektanta na úsek týkající se lokality Na Rybníku a u kostela. Dále obec podala žádost o přeložku nízkého napětí do zemního kabelu u školy. Zde by se mělo jednat o úsek od obecního úřadu skrze Uličku ke škole z jedné strany a od obecního úřadu kolem hlavní silnice ke škole z druhé strany. Spolu s tím by mělo dojít k úpravě křižovatky u školy. Vznikne zde několik nových parkovacích stání a křižovatka by se měla celkově zpřehlednit a být bezpečnější.

 • Dále se chystá žádost na přeložku nízkého napětí do země ve směru na Těšany od kruhového objezdu levá strana. Opět bylo dojednáno s EG.D.

 • Pokračuje se na projektování rekonstrukce budovy základní školy.

 • Dokončuje se projektová dokumentace na provedení stavby Domu s pečovatelskou službou. Hotovo by mělo být do konce listopadu.

 • Připravuje se rozpočet na příští rok.

 • Pracuje se na obecním kalendáři na příští rok.

 • Postupně se pracuje na závěrečných zprávách a vyúčtování k jednotlivým dotacím.

 • Byla pořízena nová cisternová automobilová stříkačka pro výjezdovou jednotku. Cena CAS byla cca 10 miliónu korun. 2,5 miliónů korun nám již přišlo od Generálního ředitelství HZS ČR. Nyní ještě žádáme o vyplacení dotace 1,66 mil. Kč od JMK.

 • Na novou CAS bylo vyřízeno havarijní pojištění, nyní se pracuje na tom, aby byla zařazena do integrovaného záchranného systému. Proběhlo zaškolení hasičů na novou CAS a probíhají kondiční jízdy, aby si na nové vozidlo zvykli.

 • Probíhá projektování silnice k ČOV. Také zde jsme požadovali u společnosti EG.D, aby se přeložilo nadzemní vedení do zemního kabelu. Bohužel nám zatím nevyhověli s tím, že zde je nadzemní vedení příliš mladé.

 • Probíhá projektování nové ulice na Šulcově kopci. Spolu s tím se řeší i přípojky inženýrských sítí.

 • Dotace na novou počítačovou učebnu v základní škole nám schválena nebyla.

 • Byla podána žádost o dotaci na Vybavení a opravy neinvestiční povahy týkající se výjezdů hasičů. Celková výše dotace je cca 20.000Kč.

 • Během října proběhl výkup pozemků pro plánovanou opravu a rozšíření hlavní komunikace II/380 ve směru na Brno.

 • Novou členkou kulturní komise byla jmenována Iva Kohoutková.

 • Byly schváleny smlouvy o věcných břemenech pro přípojky NN pro RD pana Podlouckého a paní Benáčkové.

 • Byl prodán vozík za terru.

 • Byl připraven návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026.

 • Řeší se škoda na modrém kontejneru u kostela.

 • Byly pořízeny nové lavičky, které budou umístěny k tůním v novém biocentru. Ještě budeme objednávat nové koše.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek