Obec Moutnice
Obec Moutnice

Ověřování podpisů a listin

Obecní úřad Moutnice v úřední dny

 • ověření podpisu (legalizace): je potřeba mít platný OP, správní poplatek je 30,- Kč
 • ověření listiny (vidimace): je potřeba mít originál listiny, kterou budete chtít ověřit, správní poplatek je 30,- Kč za každou i započatou stranu

Kdy nelze provést legalizaci:

Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. (§ 10 zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Legalizace se dále neprovede

 1. jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 2. je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 3. jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

(§ 13 zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Kdy nelze provést vidimaci:

V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisu, vidimace (tedy ověření listiny) neprovede:

 1. je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit: zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba, 
 2. je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení a to na náklady žadatele,
 3. je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 4. jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 5. jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
 6. není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:
  1. prvopis
  2. již ověřenou vidimovanou listinu
  3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu
  4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek