Obec Moutnice
Obec Moutnice

Zastupitelstvo kraje

Výsledky

Výsledky - rok 2020

Výsledky - rok 2016

Výsledky - rok 2012

Výsledky - rok 2008


Obecné informace

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

 • Kraje jsou dle Ústavy vyššími územními samosprávnými celky. 
 • Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je nejvyšším rozhodujícím orgánem krajské zastupitelstvo. Zastupitelé ze svého středu volí hejtmana kraje.
 • Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se skládá z 65 členů (počet zastupitelů je stanoven podle počtu obyvatel kraje). Zastupitelé jsou voleni na dobu 4 let.
 • Jihooravský kraj sídlí na adrese Žerotínovo nám. 3, Brno.

Oprávněný volič

Právo  volit  do  zastupitelstva  kraje  má  státní  občan  České republiky,  který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a  je  přihlášen  k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu  kraje  nebo  na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou:

 • zákonem  stanovené  omezení  osobní  svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 • zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • zákonem  stanovené  omezení  osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • výkon  základní  nebo  náhradní  vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

Voličské průkazy

 • Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém  seznamu  je zapsán,  vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená  tuto skutečnost  do  stálého  seznamu  a do jeho výpisu pro okrskovou   volební komisi.   Voličský   průkaz   se   vydává   pouze voličům zapsaným  ve  stálém seznamu  v  územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
 • Volič  může  požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,  a  to osobně  u  obecního  úřadu  do okamžiku uzavření stálého seznamu  nebo podáním  doručeným  nejpozději  7  dnů  přede dnem voleb obecnímu  úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem  voliče  nebo  v  elektronické  podobě  zaslané prostřednictvím datové schránky;  o  osobně učiněné žádosti se sepíše úřední  záznam.  Obecní  úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě,   která  se  prokáže  plnou  mocí s  ověřeným  podpisem  voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 • Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou  volby vyhlášeny  a  v  jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek