Obec Moutnice
Obec Moutnice

Evropský parlament

Výsledky

Výsledky - rok 2019

Výsledky - rok 2014

Výsledky - rok 2009


Obecné informace

Evropský parlament

 • Evropský parlament je jeden z orgánů Evropské unie (EU).
 • Pravomoci Evropského parlamentu se v posledních desetiletích postupně rozšiřovaly a v současné době je tento orgán spolutvůrcem téměř všech právních předpisů EU. Společně s Radou Parlament přijímá či pozměňuje návrhy, které předkládá Komise. Mimoto dohlíží na činnost Komise a schvaluje rozpočet Evropské unie. 
 • Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU. Jeho 766 poslanců zastupuje 500 milionů občanů EU. Poslance volí jednou za pět let voliči ve všech 28 členských státech.
 • Evropský parlament pracuje ve třech různých městech: Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko) a Štrasburk (Francie).
 • V Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální sekretariát).
 • Zasedání všech členů Parlamentu (tzv. plenární zasedání) se konají ve Štrasburku a v Bruselu. Schůze parlamentních výborů se konají v Bruselu.

Oprávněný volič

 • Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
 • Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:
  a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
  b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.
 • Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Voličské průkazy

 • Voličský průkaz vydává:
  a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,
  b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.
 • Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.
 • Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek